CBE Polska

Raportowanie do Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA)

cewa n

Ministerstwo Finansów przedstawiło założenia związane z aportowaniem do Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA). System będzie w praktyce "akcyzowym JPK". Jeszcze nie wszedł w życie obowiązek pełnej elektronizacji ewidencji akcyzowych, a MF już chce nałożyć obowiązek raportowania danych z tych ewidencji. W związku z wątpliwościami w obszarze regulacyjnym, już dziś zapraszamy na Szkolenie: "Raportowanie do Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA)", które odbędzie się: 15 grudnia 2022 roku w Warszawie. Szkolenie poprowadzą eksperci kancelarii Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi, którzy od samego początku monitorują proces działania MF w tym zakresie. W trakcie spotkania przedstawimy Państwu zakres i sposób raportowania do CEWA oraz planowany harmonogram działań.

Seminarium online „Odpowiedzialność i Troska: Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku – nowe regulacje"

iot5

16 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej a dzień później została ona ogłoszona [Dz.U. 2022 poz. 1726]. Nowe przepisy zakładają m.in., że sąd wobec sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku będzie musiał orzec wobec niego nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Wprowadzone mają być również dodatkowe uprawnienia dla Inspektorów Ochrony Środowiska, którzy nie będą musieli okazywać legitymacji w przypadku prowadzenia czynności.  Ustawa wchodzi w życie 1 września 2022. W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu kolejną odsłonę Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska: Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku – nowe regulacje, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 roku. Więcej...

Utrzymywanie i kontrola zapasów paliw w energetyce i ciepłownictwie

uzo4

Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów online: "Utrzymywanie i kontrola zapasów paliw w energetyce". Wydarzenie odbędzie się w dniu 6 października 2022 w formule online. Jak co roku, celem spotkania jest kompleksowe przybliżenie zagadnień obejmujących aktualne regulacyjno-prawne aspekty gromadzenia i utrzymywania zapasów opału oraz systematycznego rozliczania i ewidencjonowania tych rezerw. Więcej na temat szkolenia pod TYM LINKIEM

Rynek paliw i biopaliw ciekłych - kierunki zmian regulacyjnych

bbc4


Zapraszamy kolejną edycję szkolenia online "Rynek paliw i biopaliw ciekłych - kierunki zmian ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych". Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 września 2022 w formule online. Szkolenie w całości poprowadzi dr Zdzisław Muras.

Obrót wyrobami akcyzowymi objętymi preferencjami podatkowymi na nowych zasadach

edd

Po kilkukrotnym przedłużeniu okresu przejściowego, od 1 lutego 2022 r., zarówno dostawcy jak i odbiorcy wyrobów akcyzowych zwolnionych lub objętych zerową stawką akcyzy muszą być przygotowani do obsługi elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. Do końca stycznia 2022 r. większość dostawców posługiwała się papierowym dokumentem dostawy, który towarzyszył przemieszczanym wyrobom akcyzowych. Rolą odbiorców było z kolei potwierdzenie na tym dokumencie odbioru wyrobów akcyzowych. Dziś, zarówno dostawcy jak i odbiorcy chcąc kontynuować działalność w omawianym zakresie muszą przygotowywać elektroniczne komunikaty w systemie EMCS PL 2 za pośrednictwem platformy PUESC. Brak elektronicznego obiegu dokumentów uniemożliwia bowiem stosowanie preferencji akcyzowych, co znajduje przełożenie na cenę zamawianych produktów. Co więcej, uchybienia w obowiązkach dotyczących e-DD może ponadto skutkować nałożeniem kary finansowej na odbiorców wyrobów akcyzowych. Prawidłowe wykonywanie nowych obowiązków wymaga odpowiedniego przygotowania. Należy być świadomym zawiłości przepisów akcyzowych, jak również skomplikowania funkcjonowania systemu EMCS PL 2 oraz platformy PUESC. Dlatego też podczas szkoleń zawsze staramy się przekazywać nowe wiadomości możliwie najprościej i pragmatycznie. Szkolenia to także okazja dla nas, aby podzielić się doświadczeniem, a przede wszystkim na bieżąco poznawać nurtujące Państwa problemy akcyzowe. W miarę możliwości postaramy się rozwiązywać je na bieżąco. Doceniamy zaangażowanie i ożywienie podczas szkoleń. Mając na względzie problemy jakie przyniosą omawiane zmiany, już dziś zapraszamy na 8 edycję szkolenia online: "Obrót wyrobami akcyzowymi objętymi preferencjami podatkowymi na nowych zasadach. Raportowanie odbioru w systemie eDD", które odbędzie się 7 kwietnia 2022 roku.

Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska: Recykling chemiczny - regulacje, technologie i projekty"

iot4

Prezentujemy Państwu kolejną odsłonę cyklicznego Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska: Recykling chemiczny - regulacje, technologie i projekty", które odbędzie się w dniu 27 października 2021 roku w formule zdalnej. Wydarzenie jest bezpłatne. Realizowane jest w obrębie programu  „Odpowiedzialność i Troska"®, który działa na rzecz polskiego sektora chemicznego. Program powstał w latach 80- tych, w Kanadzie. Zawędrował do Europy Zachodniej, gdzie centralnym ośrodkiem jego promocji i koordynacji została Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli. Program „Odpowiedzialność i Troska"® w Polsce przyjęty został w 1992 roku przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, która sprawuje bezpośredni nadzór nad jego realizacją.
Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium:
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym i recykling tworzyw sztucznych.
 • Jak recykling chemiczny może przyczynić się do osiągnięcia celów recyklingu tworzyw sztucznych
 • Zbieranie, sortowanie i separacja - potencjał recyklingu chemicznego i jego integracja z łańcuchem dostaw.
 • Technologie recyklingu mechanicznego i chemicznego.
 • Ustawodawstwo, regulacje, certyfikacja i charakterystyka.
 • Przykłady projektów

Fit for 55 - Limit miejsc zwiększony

55


Zapraszamy kolejnych chętnych na bezpłatne seminarium online CBE POLSKA dot. konsekwencji wprowadzenia pakietu FIT for 55 dla przemysłu. LImit 250 uczestników został wykorzystany w niecałe 2 dni od publikacji :) Dlatego też postanowiliśmy zwiększyć dostępność miejść na platformie konferencyjnej.

Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium to
:

 • Reforma systemu handlu emisjami EU ETS
 • Propozycja wprowadzenia mechanizmu dostosowania śladu węglowego na granicy (CBAM)
 • Rewizja regulacji o podziale obciążeń (ESR)
 • Rewizja dyrektywy o opodatkowaniu energetyki
 • Poprawki w dyrektywie o odnawialnych źródłach energii
 • Konsekwencje dla branży biomasowej i Kryteria Zrównoważonego rozwoju dla biomasy stałej
 • Rozwiązania na rzecz walki z emisjami metanu
 • Uwzględnienie emisji gazów cieplarnianych związanych z użytkowaniem gruntów i leśnictwem (LULUCF)
 • Rewizja dyrektywy o wykorzystaniu infrastruktury paliw alternatywnych

Przypominamy że zgłoszenia należy dokonać poprzez mailową deklarację chęci udziału (zawierającą dodatkowo: dane kontaktowe oraz podmiot reprezentowany) wysłaną na adres: , Organizatorzy zastrzegają, że:
 1. decyduje kolejność zgłoszeń,
 2. nie przyjmują zgłoszeń od osób prywatnych ( prosimy o kontakt ze skrzynek służbowych)
 3. zastrzega sobie również prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia
Szczzegóły wydarzenia pod linkiem: https://cbepolska.pl/pl/bezplatne-seminarium-online-fit-for-55-konsekwencje-dla-przemyslu.html

Zmiany w akcyzie dla branży węglowej na 2021 rok

awp3

Rok 2021 jest czasem dużych zmian w zakresie obrotu wyrobami węglowymi oraz obowiązków dla pośredniczących podmiotów węglowych. W związku z nowelizacją przepisów - zmieniają się też dokumenty i obowiązki po stronie kupujących wyroby węglowe. Ponadto nowe regulacje zmieniają kwestie stosowania zwolnienia wyrobów węglowych z akcyzy. Niedostosowanie się do nowych regulacji lub ich nieprawidłowe wdrożenie w praktyce, może oznaczać m.in. utratę prawa do zastosowania zwolnienia od akcyzy, grozi powstaniem zaległości podatkowych oraz znacząco pogłębia ryzyko nałożenia różnego rodzaju sankcji. Mając na względzie problemy branży energetycznej, ciepłowniczej i węglowej jakie przyniosły zmiany w przepisach akcyzowych od wyrobów węglowych (w 2011 roku), już dziś prezentujemy warsztaty traktujące o nowelizacji przepisów z 2021 roku: 7 Warsztaty online: "Zmiany w akcyzie dla branży węglowej na 2021 rok", które odbędą się 29 kwietnia 2021 roku.

Page 2 of 82

Joomlart