CBE Polska

Krzysztof Rutkowski of KDCP best tax advisor in excise duty in 2015!

Krzysztof RutkowskiKDCPWe are pleased to announce that our exclusive expert in the field of excise law has been awarded in the ranking of "Dziennik Gazeta Prawna" - as the best advisor in Poland in 2015. In the same ranking was also appreciated law firm led by him - in the category of tax projects for 2015. Looking forward to working with the leading expert - Congratulations!

CBE POLSKA

O problematycznych aspektach zagospodarowania ubocznych produktów spalania

zups2

W Polsce wytwarzamy rocznie ponad 140 mln Mg odpadów, z czego 93% stanowią odpady inne niż komunalne. Całkowita masa odpadów już nagromadzonych na składowiskach zakładów i obiektach ich unieszkodliwiania (hałdach, stawach osadowych) w ciągu ostatniej dekady utrzymuje się na poziomie 1,7 mld Mg. Pokaźną cześć odpadów przemysłowych stanowią uboczne produkty spalania. Zgodnie ze strategią "Europa 2020" na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju należy zwiększać oszczędność zasobów gospodarki, a narzędziem umożliwiającym realizowanie ambitnych planów jest gospodarka w obiegu zamkniętym. W Polsce znane i stosowane są technologie umożliwiające zawrócenie strumienia materiałów do obiegu gospodarczego, których dobrymi przykładami mogą być:
  • stosowanie popiołów lotnych jako dodatku do betonu (zgodnie z normą PN-EN 450)
  • wykorzystanie gipsu syntetycznego (pozostałość po procesie odsiarczania spalin) w przemyśle budowlanym
  • użycie materiałów antropogenicznych w budownictwie drogowym
  • wypełnianie wyrobisk górniczych
Rozwój rynku dla ubocznych produktów spalania potrzebuje przyjaznej legislacji, która promowałaby wykorzystanie UPS-ów przed kruszywami naturalnymi. Czy obowiązujące prawo nadąża za rozwojem nowych technologii? Jakie są największe bariery dla optymalizacji wprowadzania większej ilości mineralnych materiałów odpadowych na rynek krajowy? Które zmiany regulacji, definicji i norm mogą w najbliższej przyszłości poprawić bieżący stan branży UPS?  Zapraszamy do udziału w drugiej edycji specjalistycznego seminarium pt. "Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbędzie się 19 maja 2016 roku w Warszawie.Więcej...

BMH Technology involvement to Forum of Biomass & Waste for the 5th time

BMH TechnologyWe are pleased to announce that company BMH Technology joined the group of partners of our 5th edition of the Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. BMH Technology is the market leader in technology of unloading, storage and transportation of biomass and alternative fuels, as well as services relating in particular to the treatment of fuels for the energy sector, cement and municipal. BMH will present its offer at the exhibition stand.. More...

Brak miejsc na szkolenie z efektywności energetycznej na 28 kwietnia - zapraszamy na drugi termin 12 maja

efe9

New cooperating partner of 5th Forum Biomass & Waste

BosonBoson Energy, global company which develops, builds and integrates impact technologies of energy solution involved and cooperates with us during the 5th Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. They offer the generation of power and thermal energy in scale: 1 MWe + 1.8 MW of heat with the possibility of exchange to cold. Boson Energy is the global company but especially focus on markets include: Germany, Poland, India and South Africa. More...

Megatem representative in the panel discussion

megatem
Wiesław Wojciechowski, a member of the Supervisory Board in Megatem confirmed its commitment and joined the group of experts who will speak at a panel discussion during the 5th Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. Megatem representative will talk about preparations for the construction of a new power unit powered by alternative fuels in the city of Lublin. More...

Białe certyfikaty i nowa sytuacja regulacyjna

efe8brak

W dniu 23 lutego rząd przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej. Teraz ustawa bedzie procedowana przez parlament. Wedle jej zapisów ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

pdf50 TEKST NOWEJ USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Rok 2016 będzie więc czasem szczególnym, bowiem w jego trakcie obowiązywać będą dwa systemy. Skutkiem wejścia w życie nowych przepisów będzie utrata wartości świadectw wydanych na podstawie obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.). Od tego momentu realizacja obowiązku uzyskania oszczędności energii poprzez uzyskanie i przedstawienie do umorzenia Prezesowi URE świadectw efektywności energetycznej możliwa będzie wyłącznie poprzez świadectwa wydane na podstawie nowych przepisów. Co prawda, zgodnie z art. 53 ustawy świadectwa efektywności energetycznej wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność to jednak przedstawienie ich do umorzenia Prezesowi URE możliwe będzie wyłącznie w ramach rozliczenia obowiązku uzyskania oszczędności energii za okres sprzed wejścia w życie nowej ustawy. W nowelizacji zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Nie będą one już wydawane za przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona. Zmiany dotknęły również audytów. Do jego zlecenia lub przeprowadzenia (co 4 lata) będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Zwolniony zostanie z tego przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego - jeżeli w ich ramach przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy.  Kolejną istotna zmianą jest odchodzenie od opłaty zastępczej - będzie obowiązywać stopniowanie uiszczania opłaty zastępczej, która zwalniała z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 r. - 20 proc., a w 2018 r. jedynie 10 proc. Oznacza to zwiększenie obowiązku w zakresie realizacji przedsięwzięć pro-efektywnościowych. Jednocześnie od wejścia w życie ustawy obowiązek ten określony jest, jako uzyskiwanie w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5 proc. rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym.

Więcej informacji na temat nowych obowiązków oraz systemu białych certyfikatów po zmianach, dowiecie się państwo na 8 edycji szkolenia "Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Białe certyfikaty bez przetargu, nowy audyt, stopniowanie opłaty zastępczej", które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2016 roku w Warszawie. Więcej...

Image involvement to 5th Forum of Keppel Seghers

Keppel SeghersKeppel Seghers, a leading provider of comprehensive environmental solutions, which provides consultancy, design and engineering, technology development, construction, operation and maintenance of plants and facilities, as well as investments in large-scale environmental projects will be present at our 5th edition of the Forum of Biomass & Waste, which will be held on 13-14th April in Warsaw. Keppel Seghers is a wholly-owned subsidiary of the Keppel Infrastructure group, which is a division of Keppel Corporation Limited, a leading company listed on the Singapore Exchange. More...

Page 77 of 81

Joomlart