CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Partnerzy
Rejestracja
Green Hydrogen from renewable in Poland
formularz



eucommission Komisja Europejska pomaga w kształtowaniu ogólnej strategii UE, proponuje nowe unijne przepisy i kierunki polityki oraz monitoruje ich wdrażanie, a także zarządza budżetem UE. Odgrywa też ważną rolę we wspieraniu międzynarodowego rozwoju i dostarczaniu pomocy rozwojowej.

https://ec.europa.eu/
engie
bionico
waterstofnet Projekt WaterstofNe. Dotyczący on wykorzystania zielonego wodoru w transporcie miejskim (ciężarówki, śmieciarki, pojazdy przeładunkowe i stacje tankowania). Projekt tworzony jest wraz z przemysłem i władzami rządowymi. Skupia się głównie na Flandrii i Holandii. projekt należy do Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

http://www.waterstofnet.eu/
POPiHN Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) powstała w 1995 roku i prowadzi działalność w oparciu o Ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku (Dz.U. 55, poz. 235). Podstawowym jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny do współpracy pomiędzy koncernami paliwowymi działającymi na polskim rynku. Obecnie członkami POPiHN są następujące firmy: Amic Polska, ANWIM SA (właściciel sieci stacji paliw MOYA), BP, Circle K Polska, Fuchs Oil, Grupa Lotos, PERN, PKN Orlen, Shell, Slovnaft, Tanquid, Total. Zasady jej działania określa Statut oraz przyjęty w 1998 roku Kodeks Etyczny. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego jest związkiem reprezentującym interesy naftowych firm członkowskich działających na polskim rynku, jest otwarta dla wszystkich firm z sektora naftowego, które akceptują jej cele i statut, bez względu na pochodzenie kapitału założycielskiego. Jednym z najważniejszych celów POPiHN jest zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, miedzy innymi poprzez działania na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego. POPiHN koncentruje się również na koordynowaniu współpracy pomiędzy firmami członkowskimi na rzecz najwyższej jakości produktów i usług, biorąc sobie za cel tworzenie wśród polskiej opinii publicznej pozytywnego wizerunku firm działających w branży naftowej poprzez koordynację i wspieranie wszelkich działań z obszaru odpowiedzialnego biznesu. W sferze jej zainteresowań znajdują się również wszelkie inicjatywy, których celem jest ograniczenie szarej strefy paliwowej w Polsce.

http://www.popihn.pl/
ieo Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think-tank. Jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce posiadającym głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej poczynając od polityki energetycznej i prawa (opracował założenia do systemu zielonych certyfikatów i systemu aukcyjnego), prognoz cen i taryf energii elektrycznej, umów PPA, analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych.
IEO ma bardzo duże doświadczenie w uczestniczeniu w charakterze doradcy biznesowego (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy oraz w projektach badawczych i demonstracyjnych realizowanych w programach badawczych UE.
IEO prowadzi szkolenia i konferencje z zakresu technologii, rynku, ekonomiki i prawa OZE dla krajowych przedsiębiorstw energetycznych (np. PGE, PKP Energetyka), komunalnych, finansowych (Alior Bank, BGŻ, mBank, ZBP) oraz zagranicznych (izby gospodarcze w Niemczech, we Francji oraz firmy energetyczne).
IEO zrealizował kilkadziesiąt ekspertyz i analiz dla instytucji rządowych, publicznych, Komisji Europejskiej oraz dla klientów biznesowych oraz dziesiątki międzynarodowych i krajowych programów badawczych. Od sześciu lat IEO wydaje coroczny raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”.

https://www.ieo.pl/
inig Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy od ponad 70 lat działa na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami węglowodorowymi oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. INIG – PIB jest organizatorem i operatorem jedynego polskiego systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, Systemu KZR INiG. System został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz dyrektywy nr 2009/28/WE. Celem Systemu jest zapewnienie, że produkcja biopaliw i biopłynów odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, w szczególności nie powoduje nadmiernej eksploatacji gruntów, a biopaliwa wykazują wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia względem odpowiednika kopalnego. Certyfikacji podlegają wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów, począwszy od producenta rolnego, miejsca powstawania odpadów, poprzez przetwórców biomasy, firmy handlujące, aż po dostawców finalnych produktów na rynek. Ponieważ zasięg Systemu KZR INiG jest globalny, certyfikacją może być objęty każdy podmiot, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, również z krajów spoza Unii Europejskiej.

https://www.inig.pl/
kib Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw to największa organizacja branżowa zrzeszająca podmioty zajmujące się wytwarzaniem biokomponentów oraz biopaliw w rozumieniu zapisów ustawy z 26 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Stowarzyszenie, zgodnie z zapisami statutowymi, zajmuje się zarówno tematyką związaną z promocją wykorzystania odnawialnych paliw w transporcie i innowacyjnych rozwiązań w przemyśle biopaliwowym jak i obroną interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych. Jednym z przewodnich priorytetów naszej działalności jest efektywne wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa w zakresie produkcji biomasy na cele energetyczne z korzyścią dla całego łańcucha wytwórczego biopaliw, rozwoju obszarów wiejskich i całej gospodarki krajowej.

http://kib.pl/
its ITS rozpoczął swoją działalność w 1952 roku na mocy Zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 września 1951 r., w sprawie utworzenia Instytutu Transportu Samochodowego.
Obszarem działania Instytutu jest teren całego kraju. Problemy badawcze, którymi zajmował się Instytut na przestrzeni minionych ponad 65 lat ulegały stałym zmianom. Zmiany te były następstwem zapotrzebowania gospodarki narodowej i transportu samochodowego oraz postępu technicznego i organizacyjnego zarówno w gospodarce, jak i transporcie.

https://www.its.waw.pl/
upebi Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) została założona dnia 26 czerwca 2012r. Organizacja została powołana aby zintegrować branżę biogazową w Polsce i wspólnie działać na rzecz gospodarki biogazowej w Polsce. Hasło UPEBI to RAZEM DLA BIOGAZU i dlatego codziennie walczą o lepsze jutro dla całej branży biogazowej oraz dokładają wszelkich starań, aby ustawodawstwo oraz inne przepisy i regulacje były dla ich branży przyjazne.

www.upebi.pl



Joomlart