CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Partnerzy
Rejestracja
Green Hydrogen from renewable in Poland
formularzeucommission Komisja Europejska pomaga w kształtowaniu ogólnej strategii UE, proponuje nowe unijne przepisy i kierunki polityki oraz monitoruje ich wdrażanie, a także zarządza budżetem UE. Odgrywa też ważną rolę we wspieraniu międzynarodowego rozwoju i dostarczaniu pomocy rozwojowej.

https://ec.europa.eu/
irena Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej )IRENA) jest to organizacja wspierająca kraje na drodze ku zrównoważonemu pozyskiwaniu energii i pełniąca funkcję głównej platformy współpracy międzynarodowej, centrum doskonałości oraz repozytorium polityk, technologii, zasobów i wiedzy finansowej w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. IRENA promuje szerokie wdrożenie i zrównoważone wykorzystanie wszystkich form energii ze źródeł odnawialnych, w tym bioenergii, energii geotermalnej, wodnej, oceanicznej, słonecznej i wiatrowej, w dążeniu do zrównoważonego rozwoju, dostępności energii, bezpieczeństwa energetycznego oraz gospodarki niskoemisyjnej i dobrobytu.

https://www.irena.org/
neste Neste to fiński koncern paliwowy. Największy na świecie producent odnawialnego oleju napędowego i odnawialnego paliwa lotniczego rafinowanego z odpadów i pozostałości. W 2019 roku przychody Neste wyniosły 15,8 mld euro. W 2020 roku Neste zajęło 3. miejsce na liście Global 100 najbardziej zrównoważonych firm na świecie.

https://www.neste.com
Fronius To co w roku 1945 rozpoczęło się jako jednoosobowa działalność, jest dzisiaj przedsiębiorstwem, które ustanawia nowe standardy technologiczne w dziedzinach spawalnictwa, fotowoltaiki i produkcji „zielonego" wodoru. Na całym świecie zatrudniamy blisko 5440 pracowników, a o naszej innowacyjności niech świadczy to, że jesteśmy w posiadaniu 1264 patentów.
Od prawie 20 lat zdobywamy doświadczenie w zakresie wodoru, zaczynając od badań i rozwoju istniejącego elektrolizera, aż do miejsca, w którym dzisiaj się znajdujemy: produkcji innowacyjnego i wielokrotnie nagradzanego rozwiązania SOLHUB.
Zrównoważony rozwój oznacza dla nas, że kwestie ochrony środowiska i sprawy socjalne traktujemy na równi z wskaźnikami ekonomicznymi. Nasza dewiza jest od zawsze ta sama: chcemy być liderem innowacyjności.
Dalsze informacje na temat produktów firmy Fronius można uzyskać na stronie internetowej https://www.fronius.com/pl-pl/poland/energia-sloneczna
ncbr eng Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

https://www.ncbr.gov.pl/
ways2h Ways2H angażuje się w poprawę globalnego środowiska poprzez produkcję wodoru podczas eliminacji odpadów. Staramy się dostarczać czyste formy energii i paliw oraz wprowadzać technologie, które mają pozytywny wpływ na tworzenie czystszego środowiska na całym świecie.

https://ways2h.com/
kpmg KPMG jest międzynarodową siecią firm audytorsko-doradczych, zatrudniającą obecnie 219 000 osób w 147 krajach na całym świecie. W Polsce od 1990 r. świadczymy usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego oraz doradztwa gospodarczego, a stowarzyszona z KPMG w Polsce kancelaria prawna D.Dobkowski sp.k., kompleksowe usługi prawne.

https://home.kpmg/
 ieo Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) założony został w 2001r. jako niezależna grupa badawcza/think-tank. Jest pierwszym prywatnym instytutem naukowym w Polsce posiadającym głęboką znajomość całokształtu zagadnień z zakresu energetyki odnawialnej poczynając od polityki energetycznej i prawa (opracował założenia do systemu zielonych certyfikatów i systemu aukcyjnego), prognoz cen i taryf energii elektrycznej, umów PPA, analiz ekonomicznych i finansowych, a kończąc na kwestiach technicznych i projektowych.
IEO ma bardzo duże doświadczenie w uczestniczeniu w charakterze doradcy biznesowego (due-diligence, założenia i koncepcje rozwiązań technicznych, programy funkcjonalno-użytkowe, studia wykonalności, biznesplany, SIWZ, nadzór autorski i budowlany) w procesach inwestycyjnych z obszaru energetyki odnawialnej realizowanych przez firmy i samorządy oraz w projektach badawczych i demonstracyjnych realizowanych w programach badawczych UE.
IEO prowadzi szkolenia i konferencje z zakresu technologii, rynku, ekonomiki i prawa OZE dla krajowych przedsiębiorstw energetycznych (np. PGE, PKP Energetyka), komunalnych, finansowych (Alior Bank, BGŻ, mBank, ZBP) oraz zagranicznych (izby gospodarcze w Niemczech, we Francji oraz firmy energetyczne).
IEO zrealizował kilkadziesiąt ekspertyz i analiz dla instytucji rządowych, publicznych, Komisji Europejskiej oraz dla klientów biznesowych oraz dziesiątki międzynarodowych i krajowych programów badawczych. Od sześciu lat IEO wydaje coroczny raport „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”.

https://www.ieo.pl/
POPiHN Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) powstała w 1995 roku i prowadzi działalność w oparciu o Ustawę o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku (Dz.U. 55, poz. 235). Podstawowym jej zadaniem jest tworzenie płaszczyzny do współpracy pomiędzy koncernami paliwowymi działającymi na polskim rynku. Obecnie członkami POPiHN są następujące firmy: Amic Polska, ANWIM SA (właściciel sieci stacji paliw MOYA), BP, Circle K Polska, Fuchs Oil, Grupa Lotos, PERN, PKN Orlen, Shell, Slovnaft, Tanquid, Total. Zasady jej działania określa Statut oraz przyjęty w 1998 roku Kodeks Etyczny. Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego jest związkiem reprezentującym interesy naftowych firm członkowskich działających na polskim rynku, jest otwarta dla wszystkich firm z sektora naftowego, które akceptują jej cele i statut, bez względu na pochodzenie kapitału założycielskiego. Jednym z najważniejszych celów POPiHN jest zrównoważone tworzenie i kształtowanie konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, miedzy innymi poprzez działania na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego. POPiHN koncentruje się również na koordynowaniu współpracy pomiędzy firmami członkowskimi na rzecz najwyższej jakości produktów i usług, biorąc sobie za cel tworzenie wśród polskiej opinii publicznej pozytywnego wizerunku firm działających w branży naftowej poprzez koordynację i wspieranie wszelkich działań z obszaru odpowiedzialnego biznesu. W sferze jej zainteresowań znajdują się również wszelkie inicjatywy, których celem jest ograniczenie szarej strefy paliwowej w Polsce.

http://www.popihn.pl/
nape Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. została założona w 1994 roku w celu upowszechniania inwestycji energooszczędnych i promowania racjonalnego wykorzystania energii, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Głównym obszarem działalności NAPE jest sektor komunalno-bytowy.
Specjalizujemy się w doradztwie energetycznym, opracowywaniu audytów i świadectw energetycznych budynków. NAPE jako jedna z niewielu firm w Polsce wykonuje świadectwa charakterystyki energetycznej budynków skomplikowanych (wyposażonych w zaawansowane systemy techniczne), a także budynków użyteczności publicznej. Prowadzimy szkolenia i publikujemy podręczniki dla audytorów energetycznych, arkusze kalkulacyjne do przygotowywania audytów oraz materiały edukacyjno-informacyjne. Realizujemy także projekty międzynarodowe związane z efektywnością energetyczną budynków, finansowaniem ich modernizacji, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i poligeneracją, promocją energooszczędności, zintegrowanym planowaniem energetycznym oraz nowoczesnymi technologiami ogrzewania, chłodzenia i wentylacji.
Przygotowujemy wnioski o dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszy Europejskich i premie termomodernizacyjne z BGK. NAPE pełni też rolę weryfikatora w Programie Finansowania Energii Zrównoważonej w Polsce dla małych i średnich przedsiębiorstw PolSEFF. Weryfikujemy również projekty finansowane przez Europejski Bank Inwestycyjny.

https://nape.pl/
upebi Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) została założona dnia 26 czerwca 2012r. Organizacja została powołana aby zintegrować branżę biogazową w Polsce i wspólnie działać na rzecz gospodarki biogazowej w Polsce. Hasło UPEBI to RAZEM DLA BIOGAZU i dlatego codziennie walczą o lepsze jutro dla całej branży biogazowej oraz dokładają wszelkich starań, aby ustawodawstwo oraz inne przepisy i regulacje były dla ich branży przyjazne.

www.upebi.pl
inig Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy od ponad 70 lat działa na rzecz zrównoważonego zarządzania surowcami i paliwami węglowodorowymi oraz bezpieczeństwa energetycznego Polski. Prowadzi prace związane z ropą naftową i gazem ziemnym, począwszy od poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, poprzez magazynowanie, transport, dystrybucję i użytkowanie gazu ziemnego, ropy naftowej i produktów naftowych, aż po rozwój i doskonalenie technologii wytwarzania paliw płynnych. Realizuje prace w zakresie m.in.: oceny perspektyw poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego, technologicznej oceny rop naftowych, kontroli jakości produktów naftowych, biokomponentów i ochrony środowiska. INIG – PIB jest organizatorem i operatorem jedynego polskiego systemu certyfikacji zrównoważonej produkcji biopaliw i biopłynów, Systemu KZR INiG. System został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zgodnie z dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 98/70/WE oraz dyrektywy nr 2009/28/WE. Celem Systemu jest zapewnienie, że produkcja biopaliw i biopłynów odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego, w szczególności nie powoduje nadmiernej eksploatacji gruntów, a biopaliwa wykazują wysoką redukcję emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia względem odpowiednika kopalnego. Certyfikacji podlegają wszystkie podmioty występujące w łańcuchu dostaw biopaliw i biopłynów, począwszy od producenta rolnego, miejsca powstawania odpadów, poprzez przetwórców biomasy, firmy handlujące, aż po dostawców finalnych produktów na rynek. Ponieważ zasięg Systemu KZR INiG jest globalny, certyfikacją może być objęty każdy podmiot, niezależnie od miejsca prowadzenia działalności, również z krajów spoza Unii Europejskiej.

https://www.inig.pl/
liderzy-energetyki Młodzi Liderzy w Energetyce
Cele strategiczne
  • Zbudowanie silnej, otwartej grupy zrzeszającej młodych profesjonalistów w sektorze energetycznym
  • Umożliwienie młodym osobom aktywnego uczestniczenia w budowaniu polskiej doktryny energetycznej
  • Nawiązanie współpracy z grupą wybitnych ekspertów z branży energetycznej, gotowych dzielić się swoją wiedzą z członkami MLE
  • Ułatwienie pracodawcom znajdowania właściwych osób na miejsca pracy w sektorze energetycznym
  • Poszerzanie wiedzy młodych profesjonalistów w zakresie energetyki
https://liderzy-energetyki.com/
kib Stowarzyszenie Krajowa Izba Biopaliw to największa organizacja branżowa zrzeszająca podmioty zajmujące się wytwarzaniem biokomponentów oraz biopaliw w rozumieniu zapisów ustawy z 26 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Stowarzyszenie, zgodnie z zapisami statutowymi, zajmuje się zarówno tematyką związaną z promocją wykorzystania odnawialnych paliw w transporcie i innowacyjnych rozwiązań w przemyśle biopaliwowym jak i obroną interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych. Jednym z przewodnich priorytetów naszej działalności jest efektywne wykorzystanie potencjału polskiego rolnictwa w zakresie produkcji biomasy na cele energetyczne z korzyścią dla całego łańcucha wytwórczego biopaliw, rozwoju obszarów wiejskich i całej gospodarki krajowej.

http://kib.pl/
its ITS rozpoczął swoją działalność w 1952 roku na mocy Zarządzenia Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 25 września 1951 r., w sprawie utworzenia Instytutu Transportu Samochodowego.
Obszarem działania Instytutu jest teren całego kraju. Problemy badawcze, którymi zajmował się Instytut na przestrzeni minionych ponad 65 lat ulegały stałym zmianom. Zmiany te były następstwem zapotrzebowania gospodarki narodowej i transportu samochodowego oraz postępu technicznego i organizacyjnego zarówno w gospodarce, jak i transporcie.

https://www.its.waw.pl/Joomlart