CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegenci
Artykuły
Sponsorzy
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
npg baner
znak_formularz1Minister Gospodarki przedłużył do 6 lutego 2012 r. termin zgłaszania uwag do projektów ustaw Prawo energetyczne, o odnawialnych źródłach energii i Prawo gazowe. Pierwotnie termin konsultacji mijał 23 stycznia br.
Pakiet regulacji opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki zaprezentował wicepremier Waldemar Pawlak 22 grudnia 2011 r.

Dzięki zaprojektowanym przez MG rozwiązaniom w prawie energetycznym, rachunki za energię elektryczną odbiorców wrażliwych zostaną pomniejszone o kwotę ryczałtu. Sprzedawca energii, który wystawi taki rachunek, otrzyma rekompensatę z budżetu państwa w postaci dotacji przedmiotowej.

Energia elektryczna będzie dostarczana do gospodarstw domowych jedynie na podstawie umowy kompleksowej, a dostawcy będą rozliczać ją wg rzeczywistego zużycia. W tym celu zostaną zobowiązani do montażu inteligentnych liczników u odbiorców. System będzie także mobilizował konsumentów do bardziej efektywnego zużywania prądu.

W projekcie ustawy przewidziano również możliwość tzw. sprzedaży awaryjnej energii elektrycznej. Będą ją prowadzić operatorzy systemów dystrybucyjnych w celu zapewnienia ciągłości dostaw do odbiorcy, któremu dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży energii elektrycznej z przyczyn niezależnych od tego odbiorcy.

Nad egzekwowaniem praw i obowiązków konsumentów oraz producentów czuwał będzie Rzecznik Praw Odbiorców. W skrajnych przypadkach będzie można zwrócić się o pomoc do stałych sądów polubownych przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Rozwiązania dedykowane przedsiębiorstwom energetycznym to przede wszystkim precyzyjne określenie podstaw obliczania zwrotu z kapitału zaangażowanego w działalność związaną z wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją energii elektrycznej i ciepła. MG zdecydowało się także przedłużyć wsparcie dla wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji i skorelować go z systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Głównym celem ustawy o odnawialnych źródłach energii jest wdrożenie jednolitego i czytelnego systemu wsparcia dla producentów zielonej energii. Ma on stanowić zachętę inwestycyjną do budowy nowych mocy wytwórczych tego typu.

Ustawa wprowadza w szczególności system wsparcia dla generacji rozproszonej. Będzie on stymulować systematyczny rozwój mikroźródeł, które w oparciu o lokalnie dostępne zasoby będą wytwarzać energię elektryczną. Możliwe będą również dodatkowe zachęty w przypadku wytwarzania zielonej energii na własne potrzeby oraz wsparcie dla wytwórców ciepła z OZE.

MG postanowiło również znieść koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej w mikroźródłach oraz wprowadzić preferencje w ich przyłączaniu do sieci. Nowe regulacje ustanawiają także elastyczne i czytelne zasady wspierania produkcji zielonej energii oraz możliwości uzyskania gwarancji jej pochodzenia.

Na analogiczną ochronę jak w przypadku energii elektrycznej mogą liczyć wrażliwi odbiorcy gazu, co reguluje projekt prawa gazowego. Tutaj także MG wprowadza zryczałtowaną bonifikatę dla konsumentów oraz rekompensaty dla sprzedawców. Ceny gazu dla odbiorców domowych wciąż będą objęte obowiązkiem taryfowym. Stopniowo będą natomiast liberalizowane zasady kształtowania cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych. Obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzenia prezesowi URE zostanie zastąpiony wymogiem przedłożenia mu metodologii kalkulacji cen błękitnego paliwa. Koncesje na obrót paliwami gazowymi zostaną zastąpione koncesjami na sprzedaż gazu ziemnego.

Jednocześnie ustawa ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego. Zaproponowany system przewiduje m.in. dla szczególnej kategorii odbiorców chronionych utrzymywanie zapasów obowiązkowych surowca przez przedsiębiorstwa dostarczające dla nich gaz.

Jak zapewnia MG, przygotowany pakiet ustaw stworzy spójne ramy prawne dla sektora energetycznego, uwzględniające standardy europejskie. Wprowadzi odrębne regulacje dla sektorów energii elektrycznej i gazu ze względu na różny stopień rozwoju obu rynków. Wpłynie także na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zwiększy poziom zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych.


źródło: Wirtualny Nowy PrzemysłW. Pawlak: Prawo gazowe ułatwi działalność gospodarczą w tym sektorze

Podstawowym celem ustawy Prawo gazowe jest uregulowanie polskiego rynku gazu ziemnego jednym aktem prawnym. Przepisy dotyczące tego sektora zostaną wyłączone z obecnie obowiązującego Prawa energetycznego i ustawy o zapasach - powiedział w sejmie wicepremier Waldemar Pawlak.

Wicepremier wyjaśnił, że nowe regulacje wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne poprzez stymulowanie konkurencyjności. - W tej kwestii chodzi nam o stworzenie równowagi między działaniami państwa i rynku - powiedział. - Przy tworzeniu ustawy dążyliśmy przede wszystkim do udoskonalenia warunków podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze gazu ziemnego - poinformował minister gospodarki.

Do najważniejszych ułatwień, jakie MG zamierza wprowadzić w nowych regulacjach należy zaliczyć:
wprowadzenie możliwości sprzedaży gazu ziemnego w punkcie wirtualnym oraz dopuszczenie przedkładania Prezesowi URE metodologii służącej do kalkulacji cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych w miejsce dotychczasowego przedkładania taryfy.

W projektowanych rozwiązaniach resort zawarł także zapisy zwiększające poziom ochrony konsumentów. Regulują one sprzedaż awaryjną gazu ziemnego odbiorcom, którym dotychczasowy sprzedawca zaprzestał sprzedaży z przyczyn niezależnych od odbiorcy.

Udoskonalony został również system zapewnienia niezakłóconych dostaw gazu ziemnego do odbiorców chronionych w sytuacjach nadzwyczajnych. Projekt wprowadza precyzyjną definicję odbiorców chronionych (m.in. odbiorcy w gospodarstwach domowych, szpitale, szkoły). Zmieniona została również koncepcja zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. Zgodnie z projektem obowiązek ich utrzymywania zostanie nałożony na podmioty, które dostarczają gaz odbiorcom chronionym.

Wicepremier Pawlak podkreślił, iż pod względem struktury zużycia energii pierwotnej Polska jest jednym z najmniej uzależnionym od importu energii krajów UE. - W naszym bilansie energii pierwotnej gaz stanowi ok. 12 proc., z czego 1/3 pochodzi ze źródeł krajowych. Zatem nasza zależność od importu tego źródła energii kształtuje się na poziomie 8 proc. krajowego zapotrzebowania na energię pierwotną - wyliczył.

Projekt ustawy Prawo gazowe został przekazany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych 22 grudnia 2011 r. Termin zgłaszania uwag upływa 6 lutego br. Po przeanalizowaniu zgłoszonych uwag w Ministerstwie Gospodarki i zatwierdzeniu przez Radę Ministrów projekt zostanie przekazany do Sejmu.


Źródło: Wirtualny Nowy Przemysł
Joomlart