CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
Program
Współpraca
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
Smart Communications Technology Forum
SCTf4 foto sala
formularzGISonLine GISonLine jest jednym z wiodących na rynku przedsiębiorstw z branży geoinformatycznej w Polsce. Innowacyjne produkty i usługi firmy są dedykowane zarządzaniu informacją przestrzenną i kierowane do firm branż sieciowych i infrastruktury krytycznej, ochrony środowiska i administracji publicznej.

Misją firmy jest dostarczanie naszym klientom najbardziej aktualnych danych o ich zasobach oraz osiągnięcie synergii w wdrażanych systemach GIS. Główne obszary działalności firmy to:
 • usługi wdrożenia i integracji systemów GIS,
 • digitalizacja i migracja danych przestrzennych,
 • paszportyzacja majątku dystrybucyjnego,
 • usługi konsultacyjne, doradcze i szkoleniowe,
 • usługi inwentaryzacji i inspekcji stanu technicznego urządzeń z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych,
 • usługi detekcji infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem lokalizatorów i georadarów.

Od 2011 roku spółka w Polsce jest partnerem biznesowym firmy ESRI Inc. z USA, producenta i światowego lidera na rynku systemów przestrzennych. Strukturę organizacyjną firmy tworzą: Dział Edycji Danych, Dział Systemów Bezzałogowych oraz Dział Wdrożeń zatrudniające ponad 20 pracowników posiadających szeroką wiedzę na temat wdrożeń GIS w tym operatorów dronów, specjalistów, analityków, programistów i administratorów baz danych GIS.
esri Esri Polska oferuje rozwiązania i narzędzia IT umożliwiające przedstawienie i zrozumienie otaczającego nas świata, w oparciu o wizualizację i analizę danych przestrzennych. Firma jest wyłącznym przedstawicielem Esri Inc. światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS).

Działalność Esri Polska obejmuje doradztwo i usługi w zakresie projektowania i rozwoju systemów i aplikacji do przestrzennej wizualizacji i analiz danych. Firma jest wyłącznym dystrybutorem oprogramowania ArcGIS, firmy Esri Inc., które tworzy kompleksową platformę gromadzenia, administrowania, prezentowania i analizy danych geograficznych. Rozwiązania pozwalają na współpracę i współdzielenie danych w wybranym miejscu i czasie oraz na dowolnym urządzeniu.

Rozwiązania Esri są obecnie wykorzystywane przez ponad milion użytkowników na całym świecie. Klientami firmy są m.in. jednostki administracji centralnej i samorządowej, firmy z sektora infrastruktury, transportu, środowiska, edukacji i biznesu. Z rozwiązań i usług doradczych Esri korzystają m.in. takie instytucje publiczne i przedsiębiorstwa jak: GUGiK, Wojsko, Policja i Straż Pożarna, Urzędy Miast, Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Frontex, GOPR, GUS, BULiGL, IBL, KZGW, Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, PIG-PIB, Parki Narodowe i Parki Krajobrazowe, PGNiG, Energa, Orange, Gaz-System, PSG, Crédit Agricole, Carrefour.

Dodatkowe informacje: www.esri.pl i www.arcanagis.pl
SmartFactor SmartFactor to dynamicznie rozwijająca się firma, stworzona przez interdyscyplinarny zespół osób z wieloletnim doświadczeniem zdobytym w projektach realizowanych dla samorządów miejskich i administracji publicznej, sektora telekomunikacyjnego, energetycznego, a także ubezpieczeniowego. Dostarczamy rozwiązania dla inteligentnego zarządzania infrastrukturą drogową, pasem drogi i krajobrazem miejskim. Wspieramy zarządzanie strefami parkowania, wykorzystując technologię Internetu Rzeczy. Uszczelniamy system pobierania opłat za parkowanie. Opracowujemy Strategie Smart City oraz wspieramy innowacje miejskie przez organizację hackatonów.
SkySnap> SkySnap to innowacyjna firma wykorzystująca drony do digitalizacji przestrzeni oraz tworzenia mierzalnych modeli 3D. Nasi specjaliści z zakresu przetwarzania obrazów, teledetekcji oraz GIS stanowią połączenie dające kompleksowe rozwiązania. SkySnap dostarcza produkty i usługi dla branży budowlanej, energetyki, ubezpieczeń, rolnictwa oraz administracji publicznej. Na podstawie zebranych materiałów wykonujemy różnorodne analizy przestrzenne oraz specjalistyczne raporty.
NIE Networks Northern Ireland Electricity Networks (NIE Networks) Jest właścicielem i zarządza sieciami przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej w Irlandii Północnej. Ma prawie 900 000 połączonych klientów, 50 000 km sieci i 1200 pracowników. NIE Networks jest niezależną spółką ESB, największego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego w Irlandii.
Tauron Dystrybucja TAURON Dystrybucja S.A. to kluczowa spółka z Grupy TAURON. Zajmuje się dystrybucją energii elektrycznej z wykorzystaniem sieci dystrybucyjnych położonych w południowej Polsce. Jest największym dystrybutorem energii w Polsce. Dystrybuuje 50 TWh energii elektrycznej na obszarze 57 940 km2 , co stanowi 18,5% powierzchni Polski. Koncentruje się na zapewnieniu dostaw energii elektrycznej klientom w oparciu o najlepsze praktyki gwarantujące wzrost wartości firm. Obsługuje 5,6 mln klientów. Dla zapewnienia realizacji celów strategicznych aktywnie poszukuje rozwiązań innowacyjnych. Uczestniczy w pracach badawczo-rozwojowych oraz wdraża nowe technologie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii smart grid.
PKP eneregtyka 200 PKP Energetyka S.A. to lider budowy i utrzymania sieci trakcyjnej oraz elektroenergetyki kolejowej w Polsce. Działa na polskim rynku od 2001 roku i należy do jednego z największych funduszy inwestycyjnych na świecie - CVC Capital Partners. Głównym zadaniem spółki jest sprzedaż i dostarczanie energii elektrycznej. Firma zatrudnia prawie 5000 pracowników w 9 zakładach w całej Polsce i jako jedyny OSD posiada sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju.
PKP Energetyka od kilku lat konsekwentnie wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne podnoszące jakość, bezpieczeństwo i wydajność prowadzonej działalności. W spółce działają już m. in.: system koordynacji pracy (klasy Workforce Management), narzędzia IT wspierające zarządzanie bezpieczeństwem sieci dystrybucyjnej i ruchu kolejowego, mobilne i wirtualne rozwiązania szkoleniowe. Firma aktywnie działa w Centrum Efektywności Energetycznej Kolei - CEEK
innogy OPERATOR 200 Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy. Realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Spółka innogy Stoen Operator Sp. z o.o. rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii, kontynuując realizowane wcześniej inwestycje w stołeczną sieć elektroenergetyczną. Obecnie dostarcza energię do ponad miliona Klientów w Warszawie i okolicach. Dzięki wysokiej klasy specjalistom, znacznym nakładom inwestycyjnym, jak również nowoczesnym, przyjaznym dla środowiska technologiom, utrzymuje najwyższe standardy pracy sieci. innogy Stoen Operator nieustannie dba o to, by zapewnić mieszkańcom Warszawy energię. Służby techniczne stale monitorują stan sieci elektroenergetycznej, wykonują niezbędne prace eksploatacyjne oraz czuwają całodobowo nad bezpieczeństwem energetycznym miasta.
enea operator Enea Operator sp. z o.o. odpowiada za dystrybucję energii elektrycznej. Firma zarządza, mierzącą ponad 100 000 km siecią energetyczną, za pośrednictwem której dostarcza energię elektryczną do niemal 2,3 mln Odbiorców, co roku przyłączając do sieci kilkanaście tysięcy nowych. Jej podstawowym zadaniem jest zapewnienie Klientom ciągłych dostaw energii o wysokich parametrach jakościowych.
energa-operator Głównym zadaniem ENERGA-OPERATOR SA jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego jest dystrybucja energii elektrycznej do odbiorców zarządzaną przez siebie siecią energetyczną. Zgodnie z wymogami koncesji na działalność dystrybucyjną, ENERGA-OPERATOR odpowiada za rozwój, eksploatację i modernizację infrastruktury przesyłowej na terenie funkcjonowania, by przyłączonym do sieci odbiorcom dostarczać energię o prawidłowych parametrach jakościowych. ENERGA-OPERATOR oferuje zatem usługę dostarczania energii, ale już nie jej sprzedaży. Do zadań ENERGA-OPERATOR należy:
 • prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej w sposób efektywny, z zachowaniem wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania oraz we współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego
 • współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności działania systemów elektroenergetycznych i skoordynowania ich rozwoju, a także niezawodnego oraz efektywnego funkcjonowania tych systemów;
 • dysponowanie mocą jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej, z wyłączeniem jednostek wytwórczych o mocy osiąganej równej 50 MW lub wyższej, przyłączonych do koordynowanej sieci 110 kV;
 • bilansowanie systemu, z wyjątkiem równoważenia bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną z dostawami tej energii, oraz zarządzeni ograniczeniami systemowymi;
 • zakup energii elektrycznej w celu pokrywania strat powstałych w sieci dystrybucyjnej podczas dystrybucji energii elektrycznej tą siecią oraz stosowanie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur rynkowych przy zakupie tej energii;
 • dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych, z którymi system jest połączony, informacji o warunkach świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej oraz zarządzaniu siecią, niezbędnych do uzyskania dostępu do sieci dystrybucyjnej i korzystania z tej sieci;
 • umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez odbiorców przyłączonych do sieci
 • współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy opracowywaniu planów, o których mowa w ust. 2 pkt 13;
 • stosowanie się do warunków współpracy z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie funkcjonowania koordynowanej sieci 110 kV;
 • opracowywanie normalnego układu pracy sieci dystrybucyjnej w porozumieniu z sąsiednimi operatorami systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych oraz współpracę z operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego przy opracowywaniu normalnego układu pracy sieci dla koordynowanej sieci 110 kV.
eurelectric Unia przemysłu energii elektrycznej - Eurelectric to stowarzyszenie sektorowe, które reprezentuje wspólne interesy przemysłu elektroenergetycznego na poziomie ogólnoeuropejskim, a także jego spółki stowarzyszone na kilku innych kontynentach. Obecnie mamy ponad 34 pełnoprawnych członków, reprezentujących przemysł elektroenergeczny w 32 krajach europejskich. Prace Eurelectric obejmują wszystkie główne problemy mające wpływ na ten sektor, od rynków po politykę energetyczną, środowisko i zrównoważony rozwój, klientów detalicznych, sieci dystrybucyjne i wiele innych zagadnień związanych z energią.


Joomlart