CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Podmioty współpracujące
Carbon Border Adjustment Mechanism

 

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie przyjęcia nowego cła - tzw. granicznego podatku węglowego (CBAM - Carbon Border Adjustment Mechanism). Będzie to opłata pobierana od importowanych towarów, których wytworzenie powoduje emisję dwutlenku węgla. Swoisty mechanizm, dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Powinien być zdefiniowany w taki sposób, aby wyrównywał koszty emisji Co2 ponoszone przez producentów w różnych regionach świata. Stawka powinna zależeć od emisyjności produkcji importowanego towaru i różnicy pomiędzy ceną uprawnienia do emisji w UE (ceną w EU ETS) a ewentualnym kosztem emisji ponoszonym w kraju eksportera.

CBAM ma również na celu wyrównanie szans z krajowymi producentami tych samych towarów, którzy płacą za emitowany przez siebie węgiel. Może on w przyszłości zastępować, a nie uzupełniać obecne polityki przeciwdziałania ucieczce emisji ( tj. dystrybucja bezpłatnych uprawnień, a także rabaty od kosztów energii dla energochłonnych branż).

Pierwsza ocenę skutków wprowadzenia regulacji opracowało już w Polce CAKE (Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych), które działa w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), będącego częścią Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB).

W swojej analizie CAKE przyjęło, że podatkiem powinien zostać objęty import z sektorów o dużej energochłonności i emisyjności produkcji, tych, które wskazano na liście sektorów zagrożonych ucieczką emisji. Sektory te mają ok. 48 proc. udział w emisji objętej unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS - EU Emissions Trading System) oraz znaczący udział w wymianie handlowej - 22 proc. dla importu i 32 proc. dla eksportu.

W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu Seminarium online: "Graniczny podatek węglowy - nowe regulacje. Carbon Border Adjustment Mechanizm", które odbędzie się 26 listopada 2020 roku.

Najważniejsze zagadnienia omawiane na seminarium:
 • Założenia nowego mechanizmu - CBAM
 • Aktualny etap wdrożenia nowych regulacji
 • Potencjał CBAM jako ważny filar europejskiej polityki klimatycznej
 • Kiedy może zostać przyjęty nowy instrument?
 • Z jakimi konsekwencjami wiązałoby się wprowadzenie podatku granicznego od emisji?
 • Jakie sektory i producenci jakich produktów najbardziej odczują konsekwencje wprowadzenia CBAM?
 • Wykonalność proponowanego programu i możliwe alternatywy
 • CBAM a modyfikacja systemu EU ETS
Do udziału zapraszamy:
 • Sektory o dużej energochłonności i emisyjności produkcji,
 • Podmioty objęte obowiązkami wynikającymi z EU ETS,
 • Przedstawicieli administracji i jednostek sektora publicznego,
 • Stowarzyszenia branżowe i Izby gospodarcze,
Sektory najbardziej narażone na konsekwencje wprowadzenia regulacji to:
 • Rafinowanie olejów mineralnych
 • Produkcja koksu
 • Prażenie lub spiekanie rud metalu, w tym rudy siarczkowej
 • Produkcja surówki odlewniczej lub stali (pierwotny i wtórny wytop), łącznie z odlewaniem stałym, z wydajnością powyżej 2,5 Mg na godzinę2)
 • Produkcja lub obróbka metali żelaznych (w tym stopów żelaznych), w której wykorzystywane są jednostki spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW3)
 • Produkcja pierwotnego aluminium
 • Produkcja wtórnego aluminium, w której wykorzystywane są jednostki spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW
 • Produkcja lub obróbka metali nieżelaznych, w tym produkcja stopów, rafinacja, odlewnictwo itp., w której wykorzystywane są jednostki spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej (w tym paliwa wykorzystywane jako czynniki redukujące) przekraczającej 20 MW
 • Produkcja klinkieru cementowego w piecach obrotowych o zdolności produkcyjnej przekraczającej 500 Mg dziennie lub innych piecach o zdolności produkcyjnej powyżej 50 Mg na dobę
 • Produkcja wapna lub kalcynacja dolomitu lub magnezytu w piecach obrotowych lub innych piecach o zdolności produkcyjnej przekraczającej 50 Mg na dobę
 • Osuszanie lub kalcynacja gipsu lub produkcja płyt gipsowo-kartonowych i innych wyrobów gipsowych, jeżeli wykorzystywane są instalacje spalania o łącznej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW
 • Wytwarzanie szkła, łącznie z włóknem szklanym, z wydajnością przetopu przekraczającą 20 Mg na dobę
 • Produkcja wyrobów ceramicznych przez wypalanie, o wydajności powyżej 75 Mg na dobę4)
 • Wytwarzanie materiałów izolacyjnych z wełny mineralnej z wykorzystaniem szkła, surowców skalnych lub żużlu przy użyciu zdolności produkcyjnej przekraczającej 20 Mg na dobę
 • Produkcja pulpy drzewnej lub innych materiałów włóknistych
 • Produkcja papieru lub tektury o wydajności przekraczającej 20 Mg na dobę
 • Produkcja sadzy, w tym karbonizacja substancji organicznych, takich jak oleje mineralne, smoły, pozostałości krakowania i destylacji, jeżeli wykorzystywane są jednostki spalania o całkowitej nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW
 • Produkcja kwasu azotowego
 • Produkcja kwasu adypinowego
 • Produkcja kwasu glioksalowego i glioksylowego
 • Produkcja amoniaku
 • Produkcja chemikaliów organicznych luzem poprzez krakowanie, reformowanie, częściowe lub pełne utlenianie albo poprzez podobne procesy, przy zdolności produkcyjnej przekraczającej 100 Mg na dobę
 • Produkcja wodoru (H2) i gazu do syntezy w drodze reformowania lub częściowego utleniania, przy zdolności produkcyjnej przekraczającej 25 Mg na dobę
 • Produkcja węglanu sodu (Na2CO3) oraz wodorowęglanu sodu (NaHCO3)

Spotkanie będzie realizowane w formule online - w czasie rzeczywistym:
 • podczas spotkania będziecie Państwo widzieć zarówno prezentację jak również prelegenta,
 • materiały, na podstawie których prelegent prowadzi prezentacje będzie można pobrać w Panelu wydarzenia po wejściu do wirtualnego pokoju
 • będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio poprzez wbudowany mechanizm czatu,
 • przed wydarzenie otrzymacie Państwo od nas maile z instrukcjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć w seminarium,
 • 30 minut przed oficjalnym czasem rozpoczęcia spotkania otwieramy „wirtualny pokój szkoleniowy". W tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia.
Wymagany sprzęt:
 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (najaktualniejsza wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera)


Joomlart