CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Podmioty współpracujące
Carbon Border Adjustment Mechanism

 European Commission Departament opodatkowania energii, podatków pośrednich - inych niż VAT. Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej, Komisja Europejska
 CAKE

kobize
Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych 

Koncepcja projektu LIFE Climate CAKE PL została opracowana w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE), działającym w strukturze Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego. Głównym celem projektu jest stworzenie trwałego kompleksowego systemu wytwarzania i dostarczania informacji o skutkach polityki klimatyczno-energetycznej na potrzeby poprawy skuteczności i efektywności wdrażania wspólnotowej polityki w tym zakresie. Działania projektu skupione są przed wszystkim na wspieraniu procesu podejmowania decyzji oraz zwiększaniu potencjału wiedzy i kompetencji administracji państwowej zajmującej się kwestiami polityki klimatyczno-energetycznej.

http://climatecake.pl/cele-projektu/
 ercst200 zielone Europejski Okrągły Stół w sprawie zmian klimatycznych i zrównoważonej transformacji (ERCST)

https://ercst.org/
SITPMB200 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

Stowarzyszenie w skrócie SITPMB powstało 15.02.1968r. jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

http://www.sitpmb.pl/pl/
hiph Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa

Jest organizacją samorządu gospodarczego typu non-profit, powołaną w 1991r. Izba zrzesza producentów i przetwórców stali, przemysły powiązane z hutnictwem a także instytucje usługowe, biura projektowe instytuty naukowo-badawcze i spółki handlowe. Izba stanowi jedyną zorganizowaną reprezentację przemysłu stalowego w Polsce, pełniąc rolę pomostu pomiędzy podmiotami członkowskimi a rządem i władzami regionalnymi. HIPH gromadzi i przetwarza dane sektorowe, przygotowuje raporty branżowe, opiniuje nowe i nowelizowane akty prawne, promuje stal jako tworzywo i hutnictwo jako nowoczesny przemysł. W ramach Izby pracują zespoły eksperckie (d/s Energetyki, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych), fora dyrektorów (handlowych, finansowych, technicznych) oraz komisje problemowe. HIPH realizuje działalność wydawniczo-szkoleniową. Z jednakową starannością Izba dba o interes dużych i małych podmiotów członkowskich. W ramach współpracy międzynarodowej, Izba uczestniczy (bezpośrednio lub przez przedstawicieli spółek członkowskich) w pracach komitetów problemowych EUROFERu, WSA i ESTA.

https://hiph.org/
spc Stowarzyszenie Producentów Cementu

Stowarzyszenie podejmuje działania, których głównych celem jest rozwój przemysłu cementowego. W imieniu przemysłu występuje w sprawach, które mają wpływ na jego bieżące funkcjonowanie. Stowarzyszenie jest rzecznikiem przemysłu wobec organów administracji państwowej; władz administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i innych instytucji, a od 2004 roku wobec instytucji europejskich. Jest stroną, reprezentującą przemysł cementowy w procesie konsultowania aktów prawnych i aktywnie uczestnicy w pracach, obejmujących wiele różnych zagadnień i poziomów legislacyjnych, począwszy od rozporządzeń krajowych, kończąc na regulacjach europejskich, dyrektywach czy wspólnotowych strategiach tematycznych. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Cementowego – Cembureau.

https://www.polskicement.pl/
CALE  Związek Pracodawców "Polskie Szkło"

Głównym celem jaki stawia sobie Związek Pracodawców "Polskie Szkło" jest reprezentowanie i ochrona praw zrzeszonych w nim firm branży szklarskiej.

http://www.polish-glass.pl/


Joomlart