CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Podmioty współpracujące
Carbon Border Adjustment Mechanism
 


 david boubil DAVID BOUBLIL, Deputy Head of Unit, European Commission, DG TAXATION AND CUSTOMS UNION, Indirect Taxation and Tax administration, Indirect taxes other than VAT
Robert jeszke Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, Koordynator Projektu LIFE Climate CAKE PL. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy / Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Kieruje Zespołem Strategii i Analiz oraz Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej i zrównoważonego rozwoju, m.in. jako ekspert rządowy w trakcie negocjacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w 2008 r. i w trakcie jego implementacji 2009-2019. Współautor architektury mechanizmu finansowania w Polsce ochrony klimatu opartego na protokole z Kioto – Green Investment Scheme (GIS). Polski ekspert krajowy ds. oceny polityk i działań nominowanych do listy wiodących ekspertów UNFCCC (UNFCCC Roster of Experts). Uczestniczył w różnych grupach roboczych, grupach zadaniowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym (CCC/WG3), zajmujących się kwestiami polityki ochrony środowiska i klimatu, gospodarki i zmian klimatu oraz handlu emisjami. Pomysłodawca i redaktor naczelny miesięcznika “Raport z rynku CO2” wydawanego przez KOBiZE od 2012 r. Autor i współautor wielu analiz i publikacji dotyczących zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej, publikowanych zarówno w czasopismach krajowych, jak i międzynarodowych.
Radosław Maruszkin 200 Dr Radosław Maruszkin

Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska oraz prawie Unii Europejskiej. W zakresie EU ETS na co dzień doradza instalacjom objętym systemem. W obszarze prawa ochrony środowiska doradzał, m.in. w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko, prawa wodnego, pozwoleń zintegrowanych, ochrony powietrza i klimatu, międzynarodowego i krajowego sposobu postępowania z odpadami oraz dokumentów planistycznych związanych z ochroną środowiska. W obszarze prawa Unii Europejskiej doradzał m.in. na rzecz jednej z agencji UE oraz w zakresie unijnych przepisów związanych z energetyką i ochroną środowiska, procesu prawotwórczego, dostępu do dokumentów publicznych oraz oznaczenia EC. Radosław łączy praktykę zawodową z karierą naukową w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 dariusz dybka200 Dariusz Dybka, Senior Manager, The European Roundtable on Climate Change and Sustainable Transition (ERCST)

W Brukseli pracuje od 2011 roku. Przed dołączeniem do ERCST reprezentował polski sektor elektroenergetyczny. Wcześniej pełnił funkcję attaché ds. Klimatu w Stałym Przedstawicielstwie przy UE, gdzie zajmował się m.in. handlem emisjami, jakością powietrza, oraz zagadnieniami łagodzenia zmian klimatu. W latach 2012-2016 był zastępcą członka Komitetu ds. Zgodności z Protokołem z Kioto oraz ekspertem ds.prawnych UNFCCC. Pracował w Ministerstwie Środowiska w Warszawie oraz w Prezydium RP w 2008 r. Wcześniej ukończył wydział prawa i staż w Waszyngtonie. W ERCST koncentruje się na Europejskim Zielonym Ładzie, zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji, EU ETS oraz negocjacjacjami z UNFCCC.


Krzysztof Kieres, Przewodniczący Stowarzyszenie Producentów Cementu, Dyrektor generalny Dyckerhoff Polska


Joomlart