CBE Polska

Spis treści
Start
Aktualności
pck

Nowy termin!

Warsztaty Nowe zasady wsparcia kogeneracji od 2019 roku


Europejskie i krajowe regulacje przewidują nowe wsparcie dla rozwoju kogeneracji!Po czerwonych, żółtych i fioletowych certyfikatach, które dotychczas wspierały w Polsce wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, Minister Gospodarki przygotował zupełnie nowy system wsparcia dla tego źródła - pomarańczowe certyfikaty. System został zaprojektowany tak, by osiągnąć w Polsce 22-procentowy udział kogeneracji w wytwarzaniu energii elektrycznej do 2030 r. Jego założeniem jest zarówno wsparcie dla istniejących już jednostek wytwórczych, jak również impuls do znacznego rozwoju i przyrostu nowych mocy. Będzie on przyznawany za produkcję energii elektrycznej niezależnie od jej rodzaju czy wielkości. Co ważne, wsparcie dla nowych jednostek nie będzie uzależnione od mocy i paliwa wykorzystywanego w instalacji kogeneracyjnej. Niezależnie od chwili oddania nowej instalacji (pod warunkiem, że nastąpi to po 1 stycznia 2013 roku) wsparcie pomarańczowymi certyfikatami obowiązywać ma jedynie do marca 2031 roku. W rezultacie najbardziej skorzystają ci inwestorzy, którzy najszybciej uruchomią nowe moce, na czym zależy Ministerstwu Gospodarki.

Na uwagę przedsiębiorców najbardziej zasługuje fakt, iż ceny pomarańczowych certyfikatów będą znaczenie bardziej atrakcyjne niż dotychczas funkcjonujących certyfikatów. Jednakże należy się spieszyć, bo z tak atrakcyjnego systemu będzie można korzystać jedynie do marca 2031 roku. Obecnie instalacje o mocy do 1 MW lub opalane gazem mogą liczyć na wsparcie w wysokości 125 zł/MWh (na tyle wyceniane są bowiem żółte certyfikaty). Natomiast czerwone świadectwa pochodzenia dla pozostałych jednostek kosztują ok. 7zł/MWh. Najrzadziej sprzedawane fioletowe certyfikaty dla jednostek opalanych metanem z kopalni notowane są po 59zł/MWh.
Natomiast wysokość wsparcia pomarańczowymi certyfikatami, inaczej niż w przypadku pozostałych świadectw pochodzenia z kogeneracji, nie będzie wyznaczana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wartość opłaty zastępczej, od której w dużej mierze zależeć będzie wysokość wsparcia, została określona wzorem. Zgodnie z nim suma średniej ceny sprzedaży na rynku konkurencyjnym oraz ceny pomarańczowych certyfikatów ma wynosić 400 zł/MWh. Przy cenie energii na poziomie ok. 190 zł/MWh opłata zastępcza zostałaby określona na poziomie 210 zł/MWh. Podsumowując, założeniem podstawowym systemu wsparcia dla źródeł uruchomionych po 1 stycznia 2013 roku, jest, aby łączny przychód z tytułu sprzedanej energii i świadectw pochodzenia dał kwotę wysokości 400 zł/MWh. Zmieniac się natomiast będą tylko proporcje przychodów. Wraz ze wzrostem cen energii, spadać będzie wartość certyfikatów, a dokładniej mówiąc wysokość opłaty zastępczej. jej rzeczywista wysokość w tym przypadku wynosić będzie: 400 zł – 198,80 zł = 201,20 zł. Jest zatem zdecydowanie wyższa niż opłaty ustalane przez Prezesa URE. Należy mieć jednakże na uwadze, iż wraz ze wzrostem cen energii wysokość tej opłaty będzie spadać, bowiem ustawowa kwota 400 zł, nie będzie waloryzowana.


Zarówno ceny jaki i podane przez MG terminy obowiązywania systemu świadectw kogeneracyjnych może zachęcić wielu inwestorów do realizacji planowanych projektów. Również europejski regulator wzmacnia pozycję kogeneracji w nowo zatwierdzonej decyzji KE z dnia 19.12.2011 r. dotyczącej wskaźników referencyjnych i podejścia do wsparcia kogeneracji oraz tzw. dyrektywie "efektywnościowej" z dnia 11.09.2012 r.

Jak każde nowe prawo, również obecne zmiany budzą szereg wątpliwości natury merytorycznej i czysto praktycznej. Dzięki systematycznym badaniom rynku oraz wsparciu naszych ekspertów, w dniu 23 stycznia 2013 roku przygotowaliśmy dla Państwa pierwsze w Polsce specjalistyczne szkolenie: "Pomarańczowe certyfikaty i nowe zasady wsparcia dla kogeneracji". Wydarzenie zostało poprowadzone w całości przez dr Zdzisława Murasa, wieloletniego pracownika Urzędu Regulacji Energetyki.


Podmioty zobligowane do pozyskiwania pomarańczowych certyfikatów to:
  • Przedsiębiorstwo energetyczne,
  • odbiorca końcowy,
  • odbiorca przemysłowy
  • oraz towarowy dom maklerski lub dom maklerski
  • Szczegółowy obowiązek wykonują:
  1. odbiorca przemysłowy, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości jego produkcji. Przy czym przez wartość produkcji rozumie się przychód ze sprzedaży własnych wyrobów, robót i usług (bez podatku od towarów i usług), pomniejszony o podatek akcyzowy i powiększony o kwoty dotacji do produktu.
  2. przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub obrotu tą energią i sprzedające tę energię odbiorcom końcowym
  3. towarowy dom maklerski lub dom maklerski


Horyzont czasowy obowiązywania certyfikatów kogeneracyjnych w świetle uzasadnienia MG do ustawy prawo energetyczne:
  • Horyzont czasowy systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji w zakresie, w którym stanowi on niejako kontynuację obecnie funkcjonującego systemu wsparcia „operacyjnego” (certyfikaty czerwone, żółte, fioletowe), został dostosowany do kolejnego okresu rozliczeniowego systemu handlu przydziałami emisji CO2 i określony na rok 2020 (rozliczenie do dnia 31 marca 2021 r.).
  • Wprowadzone nowym rodzajem świadectwa pochodzenia z kogeneracji wsparcie dla jednostek nowych (pomarańczowe certyfikaty) , w których wytwarzanie rozpoczęto po 2012 r., powinno zapewnić atrakcyjność inwestowania w budowę wysokosprawnych źródeł energii w najbliższym czasie. Zostanie to osiągnięte poprzez ustalenie odpowiedniego poziomu jednostkowej opłaty zastępczej oraz okres wsparcia (do 2030 r. – rozliczenie do 31 marca 2031 r.) odpowiadający przyjmowanemu okresowi zwrotu z inwestycji w takie jednostki. Podkreślić należy, że konstrukcja tego wsparcia podnosi atrakcyjność inwestycji, które będą mogły podjąć wytwarzania w pierwszych latach jego funkcjonowania co powinno przełoŜyć się pozytywnie na wartość mocy wytwórczej dostępnej w krajowym systemie elektroenergetycznym, a ty samym na podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania tego systemu.


IMGP1199_wmIMGP1201_wmIMGP1205_wmIMGP1208_wmIMGP1210_wmIMGP1214_wmIMGP1215_wmIMGP1217_wmIMGP1221_wmIMGP1224_wmIMGP1229_wmIMGP1232_wmIMGP1233_wmJoomlart