CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Warsztaty Wpływ jakości paliwa na proces spalania w kotłach energetycznych
formularz
Szanowni Państwo,

ponieważ koszty zakupu paliw stanowią dla zakładów wytwarzających energię około 60-80% kosztów eksploatacyjnych, kluczowe oszczędności teoretycznie mogą być uzyskane dzięki wybraniu tańszego węgla. Nie należy jednak zapominać, że prawdziwą ceną węgla są również dodatkowe koszty wynikające z wpływu na pracę elektrowni, które muszą być oszacowane. W niektórych przypadkach mogą one przeważać oszczędności z tytułu kupna tańszego węgla, bowiem jego niska jakość wpływa destrukcyjnie właściwie na każdy element pracy zakładu wytwórczego. Ponosi on wówczas nieplanowane pierwotnie wydatki z tytułu konieczności wcześniej naprawy / wymiany elementów instalacji.

Wszystkie podmioty, które produkują lub wykorzystują paliwa stałe w procesach produkcyjnych są zobligowane do bieżącego uwierzytelniania i badania ich jakości by osiągnąć odpowiedni bilans. Zróżnicowane wymagania odbiorców paliwa zmuszają do przeprowadzania różnorodnych badań w celu wyznaczenia specjalistycznych parametrów charakteryzujących jakość węgla. Jest to związane m. in. z szeregiem norm. Poza powyższym, weryfikacja paliw ma również zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zrównoważonej produkcji oraz osiągania optymalne sprawności kotłów energetycznych.

Podsumowując, kluczowym zdaje się być znalezienie „złotego środka” pomiędzy doborem przyzwoitej jakości węgla a technologicznymi i ekonomicznymi możliwościami przedsiębiorstwa.

W związku z powyższym, prezentujemy państwu II edycję specjalistycznych warsztatów pt.: "Wpływ jakości paliwa na proces spalania w kotłach energetycznych", które odbędą się 10 lutego 2016 roku w Warszawie. Tak jak poprzednia edycja, warsztaty zostały przygotowane w ścisłej współpracy z Zakładem Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu Górnictwa, który jest jednostką certyfikowaną.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:
 • Wymagania jakościowe stawiane węglom energetycznym, m.in.:
  • zawartość wilgoci, popiołu, siarki, wartość opałowa
  • zawartość części lotnych, zdolność spiekania, uziarnienie, podatność przemiałowa, temperatura topnienia popiołu, inne
 • Formułowanie wymagań jakościowych przy zakupie paliw oraz kontrola jego jakości
 • Składowanie węgla, zasady ustalania ubytków węgla w trakcie transportu i składowania
 • Dobór paliw odpowiednich dla każdego typu paleniska:
  • Czynniki istotne również przy przy projektowaniu kotłów oraz analizach inwestycyjnych w przedsiębiorstwach
  • Objawy niewłaściwszego doboru paliwa
  • Problemy występujące przy spalaniu spalaniu mieszanek węglowych
 • Parametry jakościowe węgla importowanego
 • Wpływ czynników, wynikających z jakości paliwa, na proces spalania w kotłach
  • Zagrożenia i utrudnienia wynikające z niedotrzymania parametrów jakościowych spalanego węgla
  • Badanie parametrów jakościowych paliwa i odpadów paleniskowych powstałych w procesie jego spalania
  • Analiza przebiegu procesu spalania, zróżnicowanych jakościowo paliw w różnych typach palenisk
 • Sposoby na uniknięcie negatywnych zjawisk, niekorzystnych z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia przedsiębiorstwa
 • Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne w kotłach węglowych vs. wymagania jakościowe dla węgla jako paliwa
 • Czynniki wpływających korzystnie i negatywnie na proces spalania pozwala na optymalizację jakości paliwa dla konkretnego typu paleniska

Do udziału w szkoleniu zapraszamy personel inżynieryjno-techniczny oraz specjalistów odpowiedzialnych za kontrolę jakości paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, kopalniach oraz spółkach obrotu paliwami w tym reprezentantów działów:

 • technicznych
 • laboratoriów oceny jakości
 • chemicznych
 • paliw
 • remontów i modernizacji
 • geologicznych i górniczych
 • eksploatacji
 • wytwarzania
 • obsługującego systemy nawęglania
 • mierniczych
 • produkcji
 • obsługujących systemy kontroli próbek paliw stałych i odpadów paleniskowych
 • dozoru technicznego

Zapraszamy także:

 • pracowników wyższych uczelni technicznych zajmujących się maszynami i urządzeniami energetycznymi
 • przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych
 • producentów maszyn i urządzeń energetycznych
 • przedstawicieli biur projektowych
 • przedstawicieli jednostek pomiarowo badawczych energetyki
 • przedstawicieli firm krajowych i zagranicznych współpracujących z energetyką
 • przedstawicieli firm wykonujących modernizacje urządzeń kotłowych

Ponadto zapraszamy przedstawicieli firm dostarczających rozwiązania technologiczne przydatne w procesie kontroli jakości paliw (np. wag, urządzeń do automatycznego pobierania próbek itp.)

BPW sala male
Skorzystaj z naszego doświadczenia. Z zakresu prawidłowego rozliczania oraz bilansowania paliw energetycznych przeszkoliliśmy dotychczas ponad 900 specjalistów. W naszych szkoleniach brała udział kadra: spółek energetycznych, ciepłowniczych, przemysłowi odbiorcy energii, kopalnie oraz podmioty obracające węglem, firmy doradcze oraz dostawcy przedmiotowych rozwiązań technologicznych i produktowych.

By zobaczyć relacje z archiwalnych szkoleń kliknij TUTAJ

Joomlart