CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
npwk11formularz
coffecup_male 8:30 - 9:00 Rejestracja Uczestników, poranna kawa
coffe cup_male 9:00 - 10:00

Podstawy prawne: Projekt ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji z 10.10.2018 r.

Założenia i zmiany w ujęciu podmiotowym - nowe definicje

 • Rodzaje instalacji - istniejąca jednostka kogeneracji, mała jednostka kogeneracji, nowa jednostka kogeneracji, zmodernizowana jednostka kogeneracji
 • Definicja modernizacji oraz znacznej modernizacji
 • Definicje dotyczące paliw - pojęcie paliw, w tym paliw gazowych, paliw stałych, biomasy i innych paliw
 • Decyzja inwestycyjna
 • Premia gwarantowana i jej rodzaje
 • Premia kogeneracyjna
 • Publiczna sieć ciepłownicza

Prelegent:
Dr Zdzisław Muras

coffe cup_male 10:00 - 11:00 Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia - istota wsparcia
 • Zakres podmiotowy - kto może korzystać z wsparcia
 • Jednostki nowe, modernizowanie i istniejące w systemie wsparcia
 • Dokumenty wyznaczające początek okresu wsparcia
 • Maksymalny okres wsparcia
 • Sprzedaż instalacji a wsparcie CHP
 • Wsparcie po wyroku korzystnym dla wytwórcy CHP
 • Pomoc inwestycyjna a wsparcie CHP
 • Zasady obliczania pomocy inwestycyjnej i premii skorygowanej w aukcji i po wygraniu aukcji

Prelegent:
Dr Zdzisław Muras
11:00 - 11:30 Przerwa na kawę
coffe cup_male 11:30 - 13:30 Rodzaje wsparcia
Zasady uczestnictwa w systemie aukcyjnym
 • prekwalifikacja jednostek - warunki przystąpienia do aukcji
 • "koszyki aukcyjne"
 • zasady przeprowadzeni aukcji
 • zasady rozstrzygnięcia aukcji
 • uprawnienia i obowiązki zwycięzców aukcji
Zasady uczestnictwa w systemie premii gwarantowanej
 • prekwalifikacja jednostek - warunki przystąpienia do premii gwarantowanej
 • zaświadczenie o prawie do premii
 • warunki wypłaty premii
 • uprawnienia i obowiązki wytwórców korzystających z premii
Prelegent:
Dr Zdzisław Muras
13:30 - 14:10 Lunch
coffe cup_male 14:10 - 15:00 Rodzaje wsparcia
Zasady uczestnictwa w systemie wsparcia dla jednostek większych niż 50MW
 • prekwalifikacja jednostek - procedura dopuszczenia do systemu premii gwarantowanej indywidualnej
 • premia gwarantowana indywidualna - zasady uzyskania
 • zaświadczenie o prawie ubiegania się o premię indywidualną
 • zasady obliczania premii
 • zasady wypłaty premii
 • procedura uzyskania premii - procedura naboru
 • zasady zamknięcia naboru
 • podstawy unieważnienia naboru
 • uprawnienia i obowiązki wytwórców korzystających z premii indywidualnej

Zasady kształtowania zapotrzebowania na energię elektryczną z CHP

Obowiązki informacyjne wytwórców CHP korzystających ze wsparcia i uprawnienia kontrolne PURE


Prelegent:
Dr Zdzisław Muras

coffe cup_male 15:00 - 16:00 Opłata kogeneracyjna
 • uprawnienia i obowiązki OSP i OSD
 • podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
 • odbiorcy przemysłowi a opłata kogeneracyjna
 • okresy rozliczeniowe

System kar pieniężnych,


Przepisy przejściowe, końcowe i epizodyczne:

 • zasady wejścia w życie systemów wsparcia - decyzja KE
 • zasady stosowania przepisów wykonawczych
 • wyłączenia stosowania przepisów do aukcji w 2018 r.
 • status świadectw pochodzenia z kogeneracji

Prelegent:
Dr Zdzisław Muras

coffe cup_male 16:00 Podsumowanie warsztatów, zakończenie oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo


Joomlart