CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Poprzednie edycje
Podmioty współpracujące, Sponsorzy
Patroni honorowi
sctf7


entsoe

ENTSO-E, Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych reprezentuje 42 operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (OSP) z 35 krajów w Europie. ENTSO-E została założona i objęta mandatami prawnymi przez trzeci pakiet legislacyjny Unii Europejskiej na rzecz wewnętrznego rynku energii w 2009 roku, który ma na celu dalszą liberalizację rynków gazu i energii elektrycznej pośród członków Unii Europejskiej. Członkowie ENTSO-E dzielą cel utworzenia wewnętrznego rynku energii i zapewnienie jego optymalnego funkcjonowania oraz wspierania ambitnej europejskiej strategii energetycznej i klimatu.


www.entsoe.eu

edsoforsmartgrids EDSO for Smart Grids gromadzi wiodących europejskich operatorów systemów dystrybucyjnych na energię elektryczną, współpracujących w celu przeniesienia inteligentnych sieci od wizji do rzeczywistości w Europie. Koncentruje się również na przewodniczeniu UE RD & D, polityki i regulacji państwa w celu wsparcia tego rozwoju.

www.edsoforsmartgrids.eu

wade logo WADE (World Alliance for Decentralized Energy) ma na celu przyśpieszenie rozwoju kogeneracji na wysokim poziomie, oraz lokalnych źródeł energii odnawialnej, która przyczyni się do polepszenia wskaźników ekonomicznych i stanu środowiska. W 2002 roku grupa przyjęła obecną nazwę WADE w celu rozszerzenia działalności na wszystkie źródła energii rozproszonej. WADE uważa że szersza generacja rozproszona energii jest kluczem do modernizacji systemów energetycznych na świecie. Istniejące technologie energii rozproszonej pozwalają na zmniejszenie kosztów energii jak i zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery.

www.localpower.org

smartgrids.at Platforma technologiczna SmartGrids Austria jednoczy wszystkich istotnych reprezentantów z branży elektrycznej, przemysłu, R & D i regulatora pod jednym dachem. Platforma zapewnia ramy dla skoordynowanej współpracy austriackich graczy, a tym samym zapewnia jednolitość austriackiej perspektywie inteligentnych sieci. Jego celem jest połączenie sił dla przyszłych inteligentnych sieci elektroenergetycznych. W 2015 roku opublikowała mapę drogową technologii inteligentnych sieci Austrii, która pokazuje etapy wdrożeniowe dla zmiany systemu energetycznego do 2020 roku w Austrii.

www.smartgrids.at

PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku, zrzeszając obecnie blisko 130 największych firm sektora teleinformatyki i telekomunikacji.
Izba jest więc najpoważniejszym partnerem, zarówno w procesie stanowienia prawa, jak i opiniowania bieżących decyzji administracji rządowej i organów regulacyjnych.
Władze Izby realizują swoje cele właśnie poprzez współpracę z instytucjami ustawodawczymi, administracją państwową i samorządową, dostarczając im właściwych informacji, kompetentnych analiz i konstruktywnych ocen zjawisk i działań ważnych dla rynku teleinformatycznego.
PIIT w sposób zasadniczy i znaczący wpłynął na kształt ustaw i przepisów podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz procedur zamówień publicznych. Eksperci PIIT brali udział w opracowaniu ustaw - prawo telekomunikacyjne, o ochronie danych osobowych, o podpisie elektronicznym, prawo zamówień publicznych, prawa autorskie i pokrewne i wielu innych. Izba zyskała opinię rzetelnego i konstruktywnego partnera w dyskusjach i negocjacjach oraz eksperta w objaśnianiu nowych rozwiązań technicznych. Przedstawiciele Izby brali aktywny udział w Radach Informatyzacji, Telekomunikacji oraz w wielu innych.
Bardzo istotną rolą PIIT jest promocja polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm m.in. poprzez współorganizowanie Kongresów Informatyki Polskiej, czy pomoc w wyjazdach polskich firm na Targi CeBIT w Niemczech. Izba patronuje największym polskim imprezom teleinformatycznym.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest członkiem międzynarodowych organizacji DIGITALEUROPE oraz WITSA, mając możliwość wpływania na kształt prawa europejskiego w zakresie teleinformatyki.


www.piit.org.pl

CeskaplatformaSmartGrid ČTPSG - Česká technologická platforma Smart Gridf została założona we wrześniu 2009 roku z inicjatywy lokalnych firm działających w sektorze energetycznym. Ma ona na celu promowanie innowacyjnych systemów energetycznych w Republice Czeskiej poprzez aktywne uczestniczenie w tworzeniu inteligentnej sieci. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich firm i instytucji, które działają w sektorze energetycznym i chcą brać udział w tworzeniu koncepcji rozwoju Smart Grid. Platforma postawiła sobie za ambitny cel stworzenia strategicznego planu badań. Badania te zajmują się wszystkimi zagadnieniami smart grid: od infrastruktury, poprzez rozwój rozwiązań i norm technologicznych, do ram prawnych dla modelu rozwoju wokół koncepcji inteligentnych sieci.

www.smartgridcz.eu

pige-logo

Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki jest organizacją samorządową założoną 12 grudnia 1991 r. i zarejestrowaną w Sądzie w sierpniu 1992 r.
Działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35, poz. 195) oraz statutu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków Izby. Do roku 2010 działała pod nazwą Izba Gospodarcza Przemysłu Elektrotechnicznego z siedzibą w Warszawie w Instytucie Elektrotechniki przy ul. Pożarskiego 28.
Celem Izby jest w szczególności:

 • reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych członków Izby, zwłaszcza wobec organów władzy publicznej;
 • stwarzanie warunków do współdziałania i integrowania środowiska gospodarczego działającego w obszarze elektrotechniki;
 • stwarzanie warunków do prowadzenia działalności innowacyjnej;
 • udzielanie członkom Izby pomocy w prowadzeniu i organizowaniu działalności gospodarczej w kraju i za granicą, zwłaszcza poprzez wspieranie działalności eksportowej;
 • stwarzanie warunków do rozwoju życia gospodarczego, zwłaszcza poprzez opracowywanie i wdrażanie norm, standardów, a także nowych procesów wytwórczych;
 • organizowanie pomocy w nawiązywaniu więzi kooperacyjnych między członkami Izby oraz krajowymi i zagranicznymi partnerami gospodarczymi;
 • kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej oraz zasad uczciwej konkurencji;
 • stwarzanie warunków do właściwych stosunków pomiędzy pracownikiem i pracodawcą.

www.pige.com.pl

Instytut Tele- i Radiotechniczny

Instytut Tele-i Radiotechniczny jest Instytutem Badawczym pierwszej kategorii prowadzącym kompleksowe i interdyscyplinarne badania naukowe i prace rozwojowe nad wysoko rozwiniętymi technologiami i innowacjami, które rokują realne możliwości wdrażania w wielu działach gospodarki. Instytut jest jednostką notyfikowaną przez Komisję Europejską o numerze 1941. W działalności Instytutu dominują kierunki badań związane z wybranymi materiałami i podzespołami elektronicznymi, technologiami montażu elektronicznego oraz specjalizowanymi systemami teleinformatycznymi.

Misja Instytutu jest realizowana poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz przez aplikacje tych prac i przygotowanie ich do wdrożenia na skalę przemysłową. Działania te realizowane są w wyspecjalizowanych Centrach. Instytut wdrożył, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.


www.itr.org.pl

itl

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy jest niezależną, narodową instytucją badawczo-rozwojową w dziedzinie telekomunikacji i technik informacyjnych. Prowadzi prace w zakresie rozwoju sieci telekomunikacyjnej państwa, normalizacji i standaryzacji systemów oraz urządzeń telekomunikacyjnych. Służy rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i gospodarce opartej na wiedzy. Zapewnia wsparcie naukowe, badawcze i techniczne instytucjom państwa. Realizuje prace wykorzystywane w praktyce przez podmioty działające na rynku. Współpracuje z organizacjami i instytucjami badawczymi, przyczyniając się w ten sposób do integracji środowiska naukowego. Aktywnie uczestniczymy w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area). Działalność badawcza jest ukierunkowana na rozwój nauki i praktyczne zastosowania wyników badań. Instytut jest jednostką naukową kategorii A.


www.itl.waw.pl

kape-2014

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE S.A.) powstała w dniu 15 kwietnia 1994 roku w wyniku uchwały Sejmu RP oraz decyzji Rządu RP, w rezultacie porozumienia akcjonariuszy realizujących politykę energetyczną państwa. Agencja utworzona została jako spółka akcyjna i zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego działa na zasadach rynkowych. KAPE S.A. realizuje również zadania o charakterze publicznym.
Misją Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. jest upowszechnianie i wdrażanie najlepszych światowych standardów oraz praktyk w zakresie Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego Rozwoju, w oparciu o które wypracowujemy optymalne energooszczędne rozwiązania dla naszych klientów.
Naszym celem strategicznym jest wspieranie wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki dzięki poprawie Efektywności Energetycznej przy poszanowaniu zasad Zrównoważonego Rozwoju.
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. świadczy kompleksowe usługi doradcze oraz szkoleniowe w zakresie Efektywności Energetycznej i Zrównoważonego Rozwoju dla przedsiębiorstw i budownictwa. Agencja wykonuje ekspertyzy dla rządu RP i sektora samorządowego, prowadzi działalność edukacyjną i promocyjną w zakresie racjonalnego wykorzystania energii oraz rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii.
Występując w roli podmiotu zarządzającego w Polsce lub wykonawcy KAPE S.A. realizuje szereg projektów międzynarodowych powołanych w ramach programów energetycznych Unii Europejskiej, a także projekty krajowe współfinansowane z środków publicznych. Ponadto Agencja prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy dla beneficjentów unijnego programu Inteligentna Energia-Europa (IEE), który jest częścią szerszego Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP).
W 2003 roku Komisja Europejska przyznała KAPE S.A. status tzw. mandated body, który uprawnia do uczestnictwa w projektach realizowanych na podstawie umów tweeningowych.
Od 2005 roku KAPE S.A. jest członkiem Europejskiej Sieci Energetycznej (European Energy Network).


www.kape.gov.pl

pirc Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej zrzesza nadawców i operatorów telewizji satelitarnej i naziemnej, operatorów bezprzewodowego Internetu, dostawców i producentów sprzętu do telewizji satelitarnej i naziemnej oraz firmy usługowe z całego kraju. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej jest obecna w pracach Sejmu, Rządu RP oraz seminariach i konferencjach dotyczących szerokiej problematyki radia, telewizji i Internetu, w szczególności przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej, a także realizowania dostępu do Internetu szerokopasmowego bezprzewodowego. PIRC wpływa na kształt ustaw i rozporządzeń dotyczących nowych rozwiązań technicznych, infrastruktury telekomunikacyjnej, praw autorskich oraz rozwiązań administracyjnych.

www.pirc.org.pl

pti Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) to organizacja, która od 35 lat zrzesza profesjonalistów z branży informatycznej. PTI spaja środowisko polskich informatyków - poprzez wspólne działania, organizację imprez integracyjno-edukacyjnych, współpracę z innymi organizacjami z branży oraz działalność sekcji, które skupiają entuzjastów rozmaitych zagadnień. Ważnym obszarem działań PTI jest również wpływ na legislację dotyczącą obszaru nowoczesnych technologii - opiniowanie aktów prawnych i udział w Komisjach Sejmowych.

www.pti.org.pl

iuser Platforma IUSER służy wzmocnieniu współpracy pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych, oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego, na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie narodowym oraz europejskim. Prowadzone są w szczególności badania nad opracowaniem takich technologii i produktów, których wdrożenie na rynku docelowym stworzy realną szansę rozwoju energetyki rozproszonej opartej, miedzy innymi, na odnawialnych źródłach energii, prowadzącego do efektywnego zarządzania wytworzoną energią, co w konsekwencji przyczyni się do wzrostu gospodarczego opartego na innowacyjności i wiedzy.

www.iuser.pw.edu.pl

not Naczelna Organizacja Techniczna (NOT) jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych reprezentuje społeczność techniczną, integruje polskich techników i inżynierów, działa na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego: współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju.

www.enot.pl

renewables-grid The Renewables-Grid-Initiative promuje dążenie do efektywnego, zrównoważonego, czystego i zaakceptowanego społecznie rozwoju Europejskiej sieci zdecentralizowanych źródeł energii jak i dużych źródeł energii odnawialnej.

www.renewables-grid.eu

SIT Stowarzyszenie Inżynierów Telekomunikacji (SIT) jest organizacją twórczą o zasięgu ogólnokrajowym i charakterze naukowo-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów, techników telekomunikacji, poczty, oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą łącznością.Głównym celem SIT jest działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa i społeczna w zakresie łączności.

www.sit.org.pl

mae

Mazowiecka Agencja Energetyczna powstała w 2009 roku. Jej założycielami byli Samorząd Województwa Mazowieckiego, miasta i gminy regionu, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz instytucje naukowe. Podstawowym celem działalności Mazowieckiej Agencji Energetycznej jest wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz wspieranie wdrażania rozwiązań racjonalizujących użytkowanie energii na Mazowszu oraz promocja regionalnego podejścia do energetyki. Główne działania Agencji są skupione wokół 7 priorytetowych potrzeb regionu w dziedzinie zrównoważonej energii:

 • Wkład w realizację celów krajowych i regionalnych w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz sprawności energetycznej,
 • Zrównoważone korzystanie z regionalnych zasobów energii - planowanie i programowanie rozwoju lokalnego,
 • Kwestie energetyczne na terenach wiejskich - rolnictwo jako dostawca i jako końcowy użytkownik energii,
 • Trudne zadania energetyczne w rozwijającym się obszarze metropolitalnym wokół miasta stołecznego Warszawa,
 • Specyficzne problemy energetyczne w powiatowych miastach w regionie,
 • Promowanie regionu wśród podmiotów inwestujących w energię odnawialną,
 • Monitorowanie działań związanych ze zrównoważoną energią w regionie

www.mae.com.pl

politechnika slaska 130

Politechnika Śląska to wyższa uczelnia techniczna, zlokalizowana w Gliwicach. W Gliwicach prowadzi działalność 9 pierwszych wydziałów, 1 w Zabrzu, a pozostałe dwa mieszczą się w Katowicach. Znaczącą rolę odgrywa Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku, w którym zorganizowano studia zawodowe w systemie dziennym i wieczorowym na kierunkach prowadzonych przez wydziały: Budownictwa, Elektryczny, Górnictwa i Geologii, Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Organizacji i Zarządzania. Uczelnia prowadzi obecnie ponad 160 specjalności na 33 kierunkach studiów.
Politechnika Śląska, działając w regionie uprzemysłowionym, ściśle współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami i instytucjami na terenie Górnego Śląska i kraju. Absolwenci Uczelni i jej pracownicy zajmują kluczowe stanowiska w gospodarce i polityce. Obopólnie korzystna współpraca Uczelni z gospodarką umożliwia też tworzenie nowych kierunków kształcenia i szybkie dostosowywanie programów studiów do potrzeb gospodarczych.
W ciągu minionych 60 lat Politechnika Śląska zbudowała i utrwaliła swój wizerunek. Uczelnia jest powszechnie znana i uznana - w Polsce, w Europie i w świecie, współpracując, w oparciu o podpisane porozumienia dwustronne, z ponad 100 zagranicznymi uczelniami i ośrodkami naukowymi. Utożsamiana jest z wysokim poziomem jakości kształcenia, dającego szansę rozwoju osobistego i możliwości awansu społecznego.


www.polsl.pl

seplogo Stowarzyszenie Elektryków Polskich, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej.
SEP kontynuuje rozpoczętą pod koniec dziewiętnastego wieku działalność społeczną elektryków polskich, stymulującą rozwój elektryki na ziemiach polskich i sprzyjającą wykorzystaniu osiągnięć elektryki dla dobra Polski.Powstałe w 1919 roku Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich, które w 1928 roku zmieniło nazwę na Stowarzyszenie Elektryków Polskich, stało się ośrodkiem jednoczącym elektryków. W 1929 roku doszło do połączenia ze Stowarzyszeniem Radiotechników Polskich, a w 1939 roku - ze Związkiem Polskich Inżynierów Elektryków oraz Stowarzyszeniem Teletechników Polskich. Nastąpiło scalenie działalności społecznej elektryków wszystkich specjalności w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich. SEP stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. Zakres działalności SEP obejmuje elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

www.sep.com.pl

uke Urząd Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności pocztowej, telekomunikacyjnej i gospodarki częstotliwościowej oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi politykę regulacyjną, mając na celu w szczególności:

 1. wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym:
  • zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług,
  • zapobieganie zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji (na rynku telekomunikacyjnym),
  • efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii innowacyjnych,
  • wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją
 2. wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego, w tym:
  • usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie działalności telekomunikacyjnej,
  • wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich,
  • zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich i Komisją Europejską, w celu spójnego wdrażania i stosowania przepisów;
 3. promocję interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym:realizację polityki w zakresie promowania różnorodności kulturowej i językowej, jak również pluralizmu mediów;
  • zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do usługi powszechnej,
  • zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, w szczególności ustanawiając proste i niedrogie procedury rozwiązywania sporów przed organem niezależnym od stron występujących w danym sporze,
  • przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,
  • udostępnianie informacji dotyczących ustanawiania cen i warunków użytkowania publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
  • identyfikację potrzeb określonych grup społecznych, w szczególności użytkowników niepełnosprawnych,
  • zapewnienie integralności i bezpieczeństwa publicznej sieci telekomunikacyjnej;
 4. zagwarantowanie neutralności technologicznej przyjmowanych norm prawnych

www.uke.gov.pl

cybsecurity

Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń powstała w czerwcu 2010 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym na rzecz poprawy bezpieczeństwa w sieci Internet. Osiągnięcie tych celów fundacja realizuje poprzez działalność w trzech głównych obszarach: uświadamiania o zagrożeniach teleinformatycznych, reagowania na przypadki naruszania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego.


www.cybsecurity.orgJoomlart