CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Poprzednie edycje
Podmioty współpracujące, Sponsorzy
Patroni honorowi
sctf7

Ferry Cserèp, VII Smart Communications and Technology Forum: "Sprawdzone rozwiązania oszczędzają czas i redykują ryzyko związane z nowymi technologiami"


Dyskusja na temat rozwoju projektów Smart grid / Smart metering w Polsce trwa niezmiennie już kilka lat. W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej Polska jest pod względem implementacji inteligentnych liczników w grupie o średnim poziomie wdrożeń.

Do końca 2016 r. zainstalowane na całym świecie było ponad 700 milionów inteligentnych liczników, z czego połowa tylko w Chinach. W Unii Europejskiej nowe standardy przygotowują rynki europejskie do masowych wdrożeń. Obecnie celem Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE jest wymiana 80% liczników elektrycznych na inteligentne systemy opomiarowania do 2020 r., czyli 200 milionów liczników na sieciach elektroenergetycznych. Oznacza to, iż zgodnie z ustaleniami Komisji Europejskiej, do roku 2020 w Polsce również planuje się montaż inteligentnych liczników energii u co najmniej 80% odbiorców. To duże wyzwanie i koszty. Obecnie wdrożenia liczników inteligentnych prowadzone są przez operatorów sieci dystrybucyjnej: ENERGA Operator S.A. na północy kraju, która na rok 2016 posiada zabudowanych ponad 832 tys. liczników AMI w technologii PLC, warszawski Innogy Stoen Operator - 100 tys. liczników AMI, TAURON Dystrybucja S.A. - 331 tys. liczników, ENEA Operator - 100 tys. liczników, a PGE Dystrybucja - około 50 tys.

Pomimo wymienionych wdrożeń sytuacja Polska nie jest łatwa. Brak jest bowiem przejrzystych rozwiązań legislacyjnych i organizacyjnych, co utrudnia inwestorom większe zaangażowanie się w te rozwiązania. Polska ma spory potencjał dla tego typu inwestycji ale Prawo Energetyczne nie zniosło nadal pewnych barier w zakresie instalacji kluczowych elementów sieci inteligentnej, a w szczególności inteligentnych liczników. To jedna z głównych konkluzji dyskusji odbywającej się w trakcie 7-tej edycji Smart Communications and Technology Forum, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2017 w Warszawie.

Forum to jest cyklicznym wydarzeniem odbywającym się w Polsce, w całości poświęconym tematyce szeroko pojętego smart grid i smart metering, którego tematyka dyktowana jest dynamicznymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym i rynkowym. Głównym celem Forum jest zgromadzenie ekspertów z zakresu Smart grid i Smart metering z wielu krajów, aby wspólnie mogli wymieniać doświadczenia w zakresie najnowszych osiągnięć. Wydarzenie rokrocznie gromadzi szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: ekspertów sektora energetycznego i gazowego, przedstawicieli sektora komunalnego i administracji, dostawców rozwiązań, naukowców, inżynierów, technologów, organizacje branżowe, instytucje finansowe jak również przedstawicieli rządu. Od pierwszej edycji Forum odwiedziło nas ponad 1000 uczestników. Natomiast na obecnej edycji konferencji gościło blisko 120 ekspertów.

EDSO - Aktywizacja odbiorcy poprzez dygitalizację sieci dystrybucji.

Naszym pierwszym prelegentem był Pan Roberto Zangrandi, Sekretarz Generalny EDSO for Smart Grids. Organizacja zrzesza ponad 34 operatorów na sieciach dystrybucyjnych (OSD) z całej Europy. Tematem prezentacji Pana Zangrandi'ego była postępująca dygitalizacja europejskich sieci dystrybucji energii, a tym samym zmiana roli odbiorcy końcowego / konsumenta. Już nie jako biernego obserwatora, ale aktywnego uczestnika systemu. Dodatkowo proces dygitalizacji sieci umożliwia zwiększoną elastyczność systemu na poziomie lokalnym, co jest zaletą zarówno dla operatora jak i konsumenta / prosumenta, a także komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu. Rolą OSD w tym procesie nieuchronnie staję się również ochrona danych konsumenta, a także cyber-bezpieczeństwo jego sieci IT. Względem implementacji inteligentnych systemów opomiarowania, zdaniem Pana Roberto Zangrandi'ego, jest to rozwiązanie, które jest korzystne i potrzebne zarówno dla OSD jak i odbiorcy. Dzięki tzw. inteligentnym licznikom OSD otrzymuje pełny realny obraz systemu którą kontroluje, co prowadzi do udoskonalenia procesów konserwacji i optymalizacji sieci. Odbiorca natomiast otrzymuje dokładne dane na temat zapotrzebowania na energię, co prowadzi do obniżenia kosztów poboru energii. Co więcej inteligentne liczniki umożliwiają łatwiejsze korzystanie z dodatkowych usług jak efektywne ładowanie prywatnego pojazdu elektrycznego, montaż paneli słonecznych, zarządzanie domowym magazynem energii.

NETINIUM B.V. - jak przekształcić wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, redukcją zanieczyszczeń i emisji w możliwości?

Ewolucja w technologii urządzeń inteligentnych wymaga odpowiedniej technologii informatycznej do jej zarządzania i koordynowania. Poprzez swoją wieloletnią współpracę z Alliander - największym OSD w Holandii - firma Netinium stworzyła jedną z najbardziej elastycznych, wielozadaniowych platform kontroli i koordynowania systemów opomiarowania na rynku europejskim.

Do tej pory Alliander współpracując z firmą Netinium zainstalowało ponad 2 miliony liczników w 6 z 12 prowincji w Holandii. Do 2020 firma Alliander planuje instalacje ponad 6 milionów liczników inteligentnych.

Obecnie w Holandii wszystkie pociągi zasilane są energia wiatrową, a za 8 lat wszystkie autobusy będą przekonwertowane z silników diesla na silniki elektryczne. Wyzwaniem dla Holandii na dzień dzisiejszy jest sytuacja, w której każdy dom będzie miał panele słoneczne na dachu, wszystkie pojazdy będą elektryczne, a ciepło będzie generowane nie ze spalania gazu ale np. przy użyciu pomp ciepła. Ten czas się zbliża nieuchronnie, a wyzwaniem jest odpowiednie prawo, które zdefiniuje ramy prawne dla tej technologicznej rewolucji, a także możliwości OSD przy integracji miliona nowych urządzeń przy jednoczesnym zachowaniu efektywności operacyjnej. Zmianom jakie następują poprzez redukcje zużycia paliw kopalnych i wykorzystaniu rozwiązań Smart Grid / Smart Metering towarzyszą ogromne możliwości. Tylko ci, którzy są na nie przygotowani będą w stanie wykorzystać je w pełni.

Panel Dyskusyjny - Wdrożenia Smart Grid / Smart Metering oraz restrukturyzacja sieci dystrybucji.

Moderatorem Panelu była Pani Beata Superson-Polowiec, Partner w Kancelarii Polowiec i Wspólnicy Sp.j., Radca Prawny z bogatym doświadczeniem w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, energii i paliw. Wśród Panelistów znajdowali się: Mieczysław Wrocławski (ENERGA Operator), Wojciech Lubczyński (PSE S.A.), Wiesław Paluszyński (PIIT), Michał Mazur (GIODO), Dr. Tomasz Kowalak oraz Ferry Cserep (Netinium B.V.).

Pan Mieczysław Wrocławski zaznaczył oczekiwania wsparcia ze strony OSD dla konsumentów i prosumentów są ogromne. Aby móc te oczekiwania spełnić niezbędna jest informacja, która jest dostarczana przez inteligentne systemy opomiarowania. Są to dane dotyczące zużycia energii, parametry sieciowe zapewniające efektywniejszą kontrole systemu, czy też zarządzanie zasobami sieciowymi."W obecnej chwili Energa ma już zainstalowane prawie 1 milion liczników inteligentnych na 3 miliony wszystkich swoich klientów"
Jak podkreślił Pan Wrocławski: "wyzwaniem w obecnej sytuacji nie jest gromadzenie danych, wyzwaniem jest wykorzystywanie zgromadzonych danych do sprawnego zarządzania systemem dystrybucyjnym"

Dr Tomasz Kowalak, dodał również, iż: "największym nieszczęściem byłaby w obecnej chwili implementacja rozwiązań Smart Metering jedynie jako elektrycznego inkasenta (...)".Możliwości tej technologii są tak szerokie, iż tylko wykorzystywanie informacji z inteligentnego systemu opomiarowania w jak najszerszym zakresie usprawiedliwia jego implementacje."Obecnie na świecie mamy do czynienia z obiektywnym rozwojem technologicznym, którego brak odpowiednich ram prawnych, legislacji czy regulacji nie może już powstrzymać ..."

Choć Dr Kowalak przestrzegł również przed groźną sytuacją jaka ma miejsce obecnie na polskim rynku: "rozszerza się bariera pomiędzy infrastrukturą energetyczną a oddolnymi inicjatywami aktywnych odbiorców - prosumentów. Sytuacja ta tworzy przestrzeń do powstawania tzw. mikrosieci opartych na źródłach odnawialnych działających w trybie off-grid. Tacy odbiorcy (prosumenci) mogą przestać partycypować w utrzymaniu systemu, co spowoduje, że ci bardziej pasywni odbiorcy (konsumenci) będą obciążani coraz to większymi kosztami utrzymania infrastruktury energetycznej (...) co prędzej czy później doprowadzi do poważnych problemów."

Głos w debacie zabrał również Pan Wojciech Lubczyński, reprezentujący PSE S.A., który stwierdził, iż PSE od dłuższego czasu stara się o ustanowienie legislacji dotyczącej inteligentnego opomiarowania w Polsce. Umożliwiłoby to aktywny udział odbiorców w systemie, także prosumentów, konsumentów zainteresowanych elektromobilnością, czy aktywnym zarządzaniem z udziałem urządzeń po stronie konsumenta (demand - side management). "Obecne projekty Energi czy Tauronu - jak Smart Wrocław - to są początki, pierwsze kroki w dobrym kierunku, brakuje natomiast decyzji, strategii która umożliwiłaby usystematyzowanie tego zagadnienia."

Pan Wiesław Paluszyński, z PIIT, zaznaczył, że jako nie "energetyk" ma on również pewne odmienne spostrzeżenie na wyzwania związane z wdrażaniem inteligentnych rozwiązań. Jego zdaniem w całym procesie ignorowana jest lekko sytuacja samego użytkownika. Przede wszystkim w dwóch aspektach: "Pierwszy aspekt to problem ochrony danych osobowych i ich właściwe zdefiniowanie w środowisku smart meteringu, a drugi aspekt to chowanie głowy w piasek w Polsce i Europie jeżeli chodzi o błędne wskazania liczników elektrycznych. W pewnych sytuacjach przekłamania pomiaru mogą być gigantyczne, na niekorzyść konsumenta". To wszystko może rzucać cień na słuszną ideę automatyzacji sieci dystrybucyjnych.

ENEL - Dygitalizacja sieci dystrybucji

Prelegentem reprezentującym Grupę ENEL był Dr. Alessio Montone, Head of Global Smart Metering Solutions. W swojej prezentacji opowiadał o projektach tworzenia sieci Smart Grid w Hiszpanii, Włoszech i Ameryce Południowej. Jak wspomniał Dr. Montone, tworzenie infrastruktur Smart Grid w Europie i Ameryce Południowej (Brazylia, Argentyna, Kolumbia, Peru, Chile) pozwoliło firmie ENEL "nauczyć się" i wykształcić pewne praktyki i standardy, które pozwoliły na tworzenie bardzie niezawodnych i zautomatyzowanych sieci elektroenergetycznych, wszędzie tam gdzie firma działała jako OSD. Strategia digitalizacji sieci w wykonaniu firmy zawsze dzieliła się na trzy etapy. W pierwszym następował proces implementacji systemu, urządzeń - wdrażania procesów automatyzacji, inteligentnego opomiarowania. Na drugim etapie następowało wykorzystanie rozwiązań IoT, tworzenie sieci czujników i sensorów podłączanych do systemu. W końcu integracja z systemem koncepcji elektromobilności, zarządzania i pełna kontrola nad instalacją miejską (np. oświetlenie ulic). Na trzecim etapie, gdy jako operator firma otrzymywała ogromne ilości danych od odbiorców, danych pomiarowych z sieci i z urządzeń z siecią sprzężonych, podłączany był system głębokiej analizy tych danych w celu optymalizacji i zwiększania efektywności całego systemu (Big Data). We Włoszech i Hiszpanii gdzie firma ENEL rozpoczęła swoje projekty implementacji inteligentnych liczników i automatyzacji systemu energetycznego, udało im się do 2016 r. obniżyć o 60% wskaźnik SAIDI (czas trwania przerw w dostawie energii), a także zredukować koszty odbiorcy o prawie 50%. Na dzień dzisiejszy w Hiszpanii firma ENEL zainstalowała 10 milionów inteligentnych liczników. W Rumunii, poprzez wdrażanie procesu automatyzacji sieci, udało się usprawnić niezawodność sieci elektroenergetycznej obniżając wskaźnik SAIDI o 50% od 2010 r.

Do tej pory firma ENEL jako największy producent inteligentnych systemów opomiarowania zainstalowała na całym świecie ponad 40 milinów swoich liczników. W tym roku firma będzie instalować dodatkowe 2 miliony liczników drugiej generacji we Włoszech, a do 2019 r. dodatkowe 18 milionów w 8 krajach (w Europie i na kontynencie Ameryki Południowej).

Nawiązując również do dyskusji naszych Panelistów, Dr. Alessio Montone wspomniał, iż rolą inteligentnych liczników produkowanych przez firmę ENEL nie jest jedynie zbieranie danych o zużyciu. Stanowią one kluczowy element procesu automatyzacji i digitalizacji sieci energetycznych, procesu niezbędnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w XXI wieku.

CalAmp - Bezprzewodowe rozwiązania firmy dla infrastruktury Smart Grid.

Kolejnym prelegentem był Pan Boaz Amir, World Wide Wireless Sales Director, CalAmp, USA. Firma CalAmp oferuje rozwiązania komunikacji bezprzewodowej dla szerokiego wachlarza urządzeń, skalowalnych platform obsługujących usługi typu "cloud" i dedykowanych aplikacji, łącząc sprzęt i oprogramowanie (hardware i software) w celu tworzenia kompletnych rozwiązań dla swoich klientów. CalAmp współpracuje z najlepszymi na świecie dostawcami technologii, a także operatorami sieci bezprzewodowych w Stanach i na świecie, a rozwiązania firmy umożliwiają klientom optymalizację ich działań poprzez gromadzenie, monitorowanie i efektywne raportowanie danych krytycznych. Firma dostarcza urządzenia komunikacyjne (w technologii M2M), a także aplikacje i software niezbędny do nadzorowania i zarządzania systemem.

50Hertz Transmission - Big Data

Prelegentem reprezentującym firmę 50Hertz Transmission GmbH był Pan Florian Reinke. Firma 50 Hertz Transmission jest jednym z czterech OSP w Niemczech. W ramach europejskiej sieci jest podłączony bezpośrednio do krajów sąsiednich, takich jak Polska, Czechy i Dania. System, którym firma zarządza, obejmuję obszar o powierzchni 109,360 km² i dostarcza energię do około 18 milionów ludzi. W swojej prezentacji opowiadał o zmianach w regulacjach i rynku energetycznym w Niemczech pod względem automatyzacji i dygitalizacji sieci. Dygitalizacja umożliwia optymalizacje procesów na sieci, jak również redukcje kosztów operacyjnych. Zadania TSO mogą być realizowane taniej, szybciej i dokładniej. Dzięki uchwalonej w Niemczech regulacji dotyczącej dygitalizacji sieci, Niemcy rozpoczną w tym roku wdrażanie inteligentnych systemów opomiarowania. TSO będą odpowiedzialni za gromadzenie i agregację danych uzyskanych z liczników w celu usprawnienia niezawodności systemu elektroenergetycznego. Dodatkowo, ważnym elementem sieci energetycznej w Niemczech będą instalację generacji energii odnawialnej: biomasa, energia wiatrowa oraz słoneczna. Obecnie generowana energia odnawialna na sieci zarządzanej przez 50 Hertz wynosi ok. 30 tys. MW, a do 2050 ma osiągnąć poziom prawie 50 tys. MW.

OSIsoft - Infrastruktura danych w procesie cyfrowej transformacji firm.

Przedstawiciele firmy OSIsoft, Pan Krzysztof Walczuk, Executive Account Manager - Poland & Ukraine oraz Pan Tomasz Piętka, Country Account Manager - Poland, opowiadali o systemie PI. Rozwiązuje on problemy firm, poprzez szybkie przygotowanie i dostarczenie danych procesowych do dowolnego narzędzia wizualizacyjnego lub systemu analitycznego. Zapewnia bezpieczeństwo, wydajność i efektywność operacyjną, a także optymalizację procesów zarządzania. W ramach swojej prezentacji firma OSIsoft opowiedziała również o projekcie Red Carpet Icubation Program (RCIP), współtworzonym z firmą Microsoft, który umożliwił MPWiK Wrocław w łatwy sposób połączyć dane z produkcji i dane klientów w celu uruchomienia algorytmów predykcji. Predykcja umożliwia operatorowi m.in. przewidzieć awarie i anomalie na sieci zapewniając możliwość uruchomienia działań prewencyjnych. Dodatkowo, system ma możliwość zbierania danych od użytkowników i parametrów operacyjnych z sieci zapewniając MPWiK pełny obraz działalności operacyjnej ich przedsiębiorstwa. Na skutek wdrożenia projektu MPWIK mogło zredukować koszty poprzez zmniejszenie ilości awarii na sieci, redukcje ilości reklamacji i zwiększenie zadowolenia klientów. Poprawiono diagnozowania przyczyn awarii, szybszy czas reakcji na jakiekolwiek problemy i zagrożenia na sieci.

ELEKTRILEVI OU - Projekty Smart Metering w Estonii.

Firma Elektrilevi jest największym operatorem na sieci dystrybucji w Estonii. Obsługuje 475 tys. odbiorców oraz zarządza 61 tys. km linii elektrycznych. Obszar działania firmy to prawie 90% całego terytorium Estonii. Kraju, który już od 2010 r. bardzo intensywnie wdrażał rozwiązania z zakresu Smart Metering i Smart Grid na swoich sieciach dystrybucyjnych. Według ustaleń rządu estońskiego wszystkie systemy opomiarowania powyżej 63A musiały być przekształcone na inteligentne systemy opomiarowania do 1 stycznia 2013 r., a te poniżej 63A do 1 stycznia 2017 r. Bezpośrednim skutkiem tego wdrożenia było zwiększenie satysfakcji odbiorców, redukcja kosztów operacyjnych, redukcja kosztów utrzymania i konserwacji sieci, zbierania danych od klientów, redukcja strat na sieci. Obecnie firma ma zainstalowanych i zarządza ponad 625 tys. inteligentnych liczników na swojej sieci dystrybucyjnej. Wśród zalet implementacji rozwiązań Smart Metering, prelegent wymienił: szybszą reakcję na awarię i mniejszy czas potrzebny do jej naprawy, drastyczną redukcje ilości nieplanowanych przerw w dostawie energii, optymalizację pracy zespołów odpowiedzialnych za zarządzanie siecią i zespołów odpowiedzialnych za jej konserwację, zmniejszenie kosztów napraw na sieci poprzez zwiększoną liczbę działań prewencyjnych, a w końcu możliwość bardziej aktywnego zarządzania siecią bez konieczności czekania i reagowania na awarie na sieci elektroenergetycznej.

INNOGY SE - Przejrzystość i optymalizacja sieci niskiego napięcia.

Kolejnym prelegentem był Pan Jan Guenther, wieloletni pracownik firmy Innogy (wcześniej RWE AG), obecnie w Departamencie Strategii Sieci, współodpowiedzialny za kontrolę i zarządzanie operacyjne spółek w ramach Grupy Innogy. Firma Innogy jest globalnie piątym największym operatorem na rynku energetyki odnawialnej i największym operatorem w Niemczech. Firma jest również obecnie jednym z liderów wprowadzania innowacji na rynkach energetycznych w Europie, ponad 5400 stacji ładowania pojazdów elektrycznych w ponad 20 krajach, projekty "smart homes" wdrażane od 2011 r., zaawansowane systemy magazynowania energii. Celem OSD przy wdrażaniu inteligentnych rozwiązań jest m.in:
 • zbilansowanie sieci i optymalizacja jej już na poziomie lokalnym, również na poziomie odbiorcy
 • obniżenie ładunków szczytowych poprzez czasowe magazynowanie energii słonecznej
 • magazynowanie nadmiaru energii z paneli słonecznych i przesłanie jej swoim odbiorcom w okresie zwiększonego zapotrzebowania
 • zwiększenie efektywności operacyjnej i integracji z siecią stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych
Obecna sytuacja na rynku energetycznym w Niemczech stawia nowe wyzwania dla OSD, wymuszając potrzebę rozwoju i udoskonalania sieci dystrybucyjnych wraz z rozwijającą się technologią i zapotrzebowaniem. Jednym z efektów wdrażania koncepcji Smart Gridu jest sprawniejsza i efektywniejsza komunikacja pomiędzy producentami urządzeń a jej użytkownikami. Rolą OSD jako podmiotu zarządzającego siecią jest umożliwienie tej usprawnionej komunikacji. Wiedza zdobyta przez firmę Innogy przy projektach wdrożeniowych inteligentnych rozwiązań posłuży w przyszłości do jeszcze wydajniejszego usprawnienia sieci dystrybucyjnych i stworzenia całej gamy nowych usług i produktów dla użytkowników.

EDF Polska - Smart Grid, wizja EDF poparta przeprowadzonymi projektami i doświadczeniem

Prelegentem reprezentującym EDF był Pan Jerome Bottin, Członek Zarządu EDF Polska oraz Dyrektor Handlowy. Francja wspólnie z innymi krajami członkowskimi UE, według Dyrektywy 2009/72, zobowiązana jest do implementacji 80% inteligentnych liczników na swojej sieci elektroenergetycznej do 2020 r. Do 2020 r. Francja planuję konwersję 90% liczników elektrycznych i 70% liczników na sieciach gazowych do poziomu smart. Już teraz obserwując wdrożenia inteligentnych systemów na sieciach dystrybucyjnych, można zaobserwować korzyści wynikające z tej technologii. Po pierwsze postępująca optymalizacja europejskich sieci dystrybucyjnych, ich zwiększona niezawodność i elastyczność pozwalająca na implementacje innej korzyści jakim są nowe usługi oferowane konsumentom / prosumentom - integracja odnawialnych źródeł energii, rozwijająca się elektromobilność. Kolejną zaletą jaką można zaobserwować jest aktywny udział odbiorcy w systemie , a co za tym idzie optymalizacja zapotrzebowania i zużycia energii - świadomy użytkownik. Bardzo korzystna jest również redukcja strat na sieci wynikająca z procesów automatyzacji systemów europejskich. Proces implementacji technologii "smart" we Francji będzie trwał do roku 2022. W trakcie poszczególnych etapów wdrażania przez lokalnych DSO, rolą EDF jako TSO jest: zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii do swoich odbiorców, pozyskiwanie nowych technologii i rozwijanie innowacyjności systemu elektroenergetycznego, usprawnienie obsługi i współpracy pomiędzy konsumentem a dostawcą. Przed implementacją liczników inteligentnych rachunki dla konsumenta były przesyłane raz na dwa miesiące, w oparciu o wyliczone oszacowanie zużycia. Z pomocą technologii "smart" koszt dla odbiorcy może być z bardzo dużą dokładnością wyliczony i przesyłany w miesięcznych odstępach, z dokładną informacją o stanie zużycia w danym okresie.

TAURON Dystrybucja - Wdrożenie Centralnej Bazy Pomiarów.

Pan Wojciech Kozok, Kierownik Projektu MDMS (Meter Data Management System), z firmy TAURON Dystrybucja S.A. przedstawił projekt utworzenia Centralnej Bazy Pomiarów dla polskiej sieci elektroenergetycznej. Firma TAURON Dystrybucja S.A. jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Spółka odpowiada za rozwój, eksploatację i utrzymanie sieci elektroenergetycznych na terenie południowej Polski. Projekt budowy Centralnej Bazy Pomiarów w TAURON Dystrybucja S.A. został uruchomiony w 2014 r.

Głównymi celami projektu były:
 • stworzenie centralnej bazy przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych pomiarowych.
 • uproszczenie architektury IT w obszarze pomiarów, ograniczenie kosztów budowy nowych interfejsów.
 • wykorzystanie danych pomiarowych do projektów analitycznych w zakresie optymalizacji pracy sieci elektroenergetycznej - w późniejszej perspektywie również przy wykorzystaniu narzędzi Big Data
 • dalsza automatyzacja procesów operacyjnych w organizacji

Panel Dyskusyjny - przyszłość inteligentnych sieci elektroenergetycznych - pojazdy elektryczne, sieć stacji ładowania, projekty inteligentnych miast

Ostatnim elementem konferencji, konkludującym całe wydarzenie, był panel ekspertów składający się z moderatora Pana Leonardo Beniteza z firmy Indra Sistemas S.A., oraz:
 • Michaela Johna, ENCS
 • Dr. inż Krzysztofa Biernata, PIMOT
 • Dr. inż. Krzysztofa Billewicza, Politechnika Wrocławska
 • Tomasza Boguckiego, firma Enspirion, Grupa ENERGA
 • Rami Syvari, FORTUM Charge & Drive
 • Adama Stawickiego, MZA w Warszawie

Tematem przewodnim była przyszłość europejskich sieci elektroenergetycznych i rola poszczególnych uczestników tej sieci: producenta, dystrybutora oraz odbiorcy. Dodatkowo, ważnym zagadnieniem poruszonym w trakcie Panelu było zagadnienie dodatkowych usług, produktów które są bezpośrednio związane ze stanem automatyzacji systemów elektroenergetycznych tj. infrastruktura i transport elektryczny.

Jeden z Panelistów, Pan Rami Syvari z FORTUM Charge & Drive, opowiedział o sukcesach firmy i sytuacji na rynkach Europy Północnej, które umożliwiają masową produkcję i implementację pojazdów elektrycznych zarówno w zakresie transportu publicznego, jak i indywidualnego.

Pierwszym krokiem w kierunku masowego transportu elektrycznego musi być stworzenie infrastruktury stacji ładowania oraz wdrożenia systemów zarządzania punktami ładowania. "FORTUM jest liderem w Norwegii jeżeli chodzi o technologię transportu elektrycznego, a Norwegia jest liderem spośród innych państw na świecie w masowym wdrażaniu tego rozwiązania."

W Norwegii, której populacja wynosi 5 milionów obywateli, po drogach porusza się 135 tys. pojazdów elektrycznych. W Szwecji, z populacją 10 milionów, po drogach jeździ 20 tys. "elektryków". W Finlandii, populacja 5 milionów, mamy ponad 1000 pojazdów o napędzie elektrycznym. "W praktyce Norwegia jest jedynym krajem na świecie gdzie możemy już mówić o masowym rynku transportu elektrycznego."

W dyskusji głos zabrał również Pan Tomasz Bogucki, reprezentujący firmę Enspirion z Grupy ENERGA, który stwierdził, że w Polsce rynek pojazdów elektrycznych dopiero się będzie tworzył: "obecnie żadnych modeli biznesowych nie ma, ale za to jest ogromny potencjał. (...) Polska dysponuje ogromnym rynkiem motoryzacyjnym, i równie dyżym rynkiem energetycznym, potrzebujemy teraz lidera który poprowadzi koncepcję transportu elektrycznego w kierunku realizacji".

Prof. Krzysztof Biernat z PIMOT-u dodał także, że: "jeżeli chodzi o transport zbiorowy to koncepcja autobusów elektrycznych jest ze wszech miar słuszna i potrzebna, szczególnie w miastach, gdzie natężenie zanieczyszczeń jest tak duże. Niestety, jeżeli chodzi o transport indywidualny, z powodu braku jakiejkolwiek infrastruktury, wprowadzenie 1000 000 pojazdów elektrycznych osobowych w 2020 - 2025 na tą chwilę wydaje się mało realne."Joomlart