CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
Sponsorzy
Patroni
sctf5 360

sedc SEDC - Smart Energy Demand Coalition

SEDC to stowarzyszenie mające na celu rozpowszechnianie rozwiązań zarządzania popytem w firmach energetycznych. Skupia się ono na promowaniu programów informujących konsumenta energii o jego zużyciu, inteligentnych domach i automatyzacji zużycia energii, które powinny tworzyć serce Smart Gridu. Stowarzyszenie SEDC bierze udział w Europejskich wydarzeniach na temat zarządzania popytem, które w dłuższej perspektywie mają sprawić, że cele wprowadzenia inteligentnych sieci, takie jak: przystępność, bezpieczeństwo energii i zmniejszenie szkodliwych emisji, zostaną spełnione.

sedc-coalition.eu

CeskaplatformaSmartGrid ČTPSG - Česká technologická platforma Smart Grid

Czeska Platforma Technologiczna Smart Grid została założona we wrześniu 2009 roku z inicjatywy lokalnych firm działających w sektorze energetycznym. Ma ona na celu promowanie innowacyjnych systemów energetycznych w Republice Czeskiej poprzez aktywne uczestniczenie w tworzeniu inteligentnej sieci. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich firm i instytucji, które działają w sektorze energetycznym i chcą brać udział w tworzeniu koncepcji rozwoju Smart Grid. Platforma postawiła sobie za ambitny cel stworzenia strategicznego planu badań. Badania te zajmują się wszystkimi zagadnieniami smart grid: od infrastruktury, poprzez rozwój rozwiązań i norm technologicznych, do ram prawnych dla modelu rozwoju wokół koncepcji inteligentnych sieci.

www.smartgridcz.eu

OSGP Alliance OSGP Alliance - The Open Smart Grid Protocol

OSGP Alliance (wcześniej Energy Services Network Association - ESNA), zostało założone w 2006 roku. Głównym celem stowarzyszenia jest stworzenie platformy wymiany informacji dla wszystkich którzy zajmują się interoperatywnością inteligentnej sieci. W związku z tym, OSGP Alliance zrzesza zakłady użyteczności publicznej, firmy sektora IT, producentów sprzętu, oraz konsultantów.

www.osgp.org

BESTGRID BESTGRID

W kwietniu 2013, została zainicjowana współpraca w ramach projektu BESTGRID. Ma ona na celu zmierzenie się z aktualnymi problemami europejskiej sieci przesyłowej. Użyteczność stowarzyszenia BESTGRID wynika z unikatowej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi (NGO) oraz operatorami sieci (TSO) z Wielkiej Brytanii, Belgii i Niemiec. Podczas planowania jak i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, będą oni pracować razem w celu uświadamiania społeczeństwa, szybszego załatwianiu pozwoleń i wspierania inicjatyw zajmujących się poprawianiem standardów sieci. Poprzez dzielenie się swoją wiedzą i porównywanie doświadczeń, członkowie BESTGRID będę w stanie lepiej zrozumieć wymogi wdrażania inteligentnych sieci.

www.bestgrid.eu

Smart Grids The Technology Platform Smart Grid Austria (Platforma Technologiczna - Inteligentne Sieci Austria)

Jest stowarzyszeniem na rzecz innowacyjnej energii przyszłości i koordynującym Austriackie spojrzenie na inteligentne sieci. Platforma oferuje Austriackim firmom aktywną sieć wszystkich głównych graczy na rynku inteligentnych technologii. The Technology Platform Smart Grid Austria stała się kompetentnym partnerem współpracującym z zarówno sektorem publicznym jak i prywatnym.

www.smartgrids.at

uke Urząd Komunikacji Elektronicznej jest organem regulacyjnym w zakresie działalności pocztowej, telekomunikacyjnej i gospodarki częstotliwościowej oraz kontroli spełniania wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej prowadzi politykę regulacyjną, mając na celu w szczególności:

 1. wspieranie konkurencji w zakresie dostarczania sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym:
  • zapewnienie użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług,
  • zapobieganie zniekształcaniu lub ograniczaniu konkurencji (na rynku telekomunikacyjnym),
  • efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii innowacyjnych,
  • wspieranie skutecznego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją
 2. wspieranie rozwoju rynku wewnętrznego, w tym:
  • usuwanie istniejących barier rynkowych w zakresie działalności telekomunikacyjnej,
  • wspieranie tworzenia i rozwoju transeuropejskich sieci oraz interoperacyjności usług ogólnoeuropejskich,
  • zapewnienie równego traktowania (niedyskryminacji w traktowaniu) przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
  • współpracę z innymi organami regulacyjnymi państw członkowskich i Komisją Europejską, w celu spójnego wdrażania i stosowania przepisów;
 3. promocję interesów obywateli Unii Europejskiej, w tym:realizację polityki w zakresie promowania różnorodności kulturowej i językowej, jak również pluralizmu mediów;
  • zapewnienie wszystkim obywatelom dostępu do usługi powszechnej,
  • zapewnienie ochrony konsumenta w ich relacjach z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, w szczególności ustanawiając proste i niedrogie procedury rozwiązywania sporów przed organem niezależnym od stron występujących w danym sporze,
  • przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony danych osobowych,
  • udostępnianie informacji dotyczących ustanawiania cen i warunków użytkowania publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,
  • identyfikację potrzeb określonych grup społecznych, w szczególności użytkowników niepełnosprawnych,
  • zapewnienie integralności i bezpieczeństwa publicznej sieci telekomunikacyjnej;
 4. zagwarantowanie neutralności technologicznej przyjmowanych norm prawnych

www.uke.gov.pl

PIIT

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku, zrzeszając obecnie blisko 130 największych firm sektora teleinformatyki i telekomunikacji.
Izba jest więc najpoważniejszym partnerem, zarówno w procesie stanowienia prawa, jak i opiniowania bieżących decyzji administracji rządowej i organów regulacyjnych.
Władze Izby realizują swoje cele właśnie poprzez współpracę z instytucjami ustawodawczymi, administracją państwową i samorządową, dostarczając im właściwych informacji, kompetentnych analiz i konstruktywnych ocen zjawisk i działań ważnych dla rynku teleinformatycznego.
PIIT w sposób zasadniczy i znaczący wpłynął na kształt ustaw i przepisów podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz procedur zamówień publicznych. Eksperci PIIT brali udział w opracowaniu ustaw – prawo telekomunikacyjne, o ochronie danych osobowych, o podpisie elektronicznym, prawo zamówień publicznych, prawa autorskie i pokrewne i wielu innych. Izba zyskała opinię rzetelnego i konstruktywnego partnera w dyskusjach i negocjacjach oraz eksperta w objaśnianiu nowych rozwiązań technicznych. Przedstawiciele Izby brali aktywny udział w Radach Informatyzacji, Telekomunikacji oraz w wielu innych.
Bardzo istotną rolą PIIT jest promocja polskiego rynku teleinformatycznego oraz działających na nim firm m.in. poprzez współorganizowanie Kongresów Informatyki Polskiej, czy pomoc w wyjazdach polskich firm na Targi CeBIT w Niemczech. Izba patronuje największym polskim imprezom teleinformatycznym.
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest członkiem międzynarodowych organizacji DIGITALEUROPE oraz WITSA, mając możliwość wpływania na kształt prawa europejskiego w zakresie teleinformatyki.


www.piit.org.plJoomlart