CBE Polska

Spis treści
Start
Współpraca
Zdjęcia
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

16 kwietnia 2019 roku w Warszawie odbyła się V edycja naszego autorskiego seminarium „Zagospodarowanie ubocznch prouktów spalania". Wydarzenie weszło w skład cyklu projektów dotyczących rozliczania, bilansowania oraz monitorowania jakości paliw stałych (węgla, wyrobów węglowych, biomasy, RDF-u i SRF-u) oraz ubocznych produktów ich spalania. We wspomnianych wydarzeniach łącznie brało udział ponad 1000 uczestników reprezentujących w głównej mierze branże paliw i wytwarzania, a także podmiotów z nimi współpracujących.

Wykorzystywanie jak największej ilości popiołów, żużli i innych mineralnych materiałów odpadowych zamiast kruszyw naturalnych jest ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione. Nowe technologie umożliwiają zagospodarowywanie UPS-ów w coraz efektywniejszy sposób, jednak regulacje nie zawsze umożliwiają wdrożenia innowacyjnych rozwiązań. Z drugiej strony problem ubocznych produktów spalania został zauważony przez Komisję Europejską i kolejne etapy modelu GOZ (Gospodarki o Obiegu Zamkniętym) mogą znacznie usprawnić unieszkodliwianie UPS-ów.

Wśród Gości seminarium znaleźli się przede wszystkim przedstawiciele:

 • energetyki zawodowej
 • ciepłownictwa
 • spalarni odpadów
 • przemysłu budowlanego, drogowego, kolejowego
 • sektora cementowego, ceramicznego, kruszyw, gipsowego, chemicznego,
 • przedsiębiorstw wapienniczych, hutniczych, odlewniczych, komunalnych, górniczych i rekultywacyjnych
 • podmiotów współpracujących ze wyżej wymienionymi w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania


Część merytoryczną rozpoczęła swoją prelekcją Agnieszka Skorupińska, Counsel, Lider Praktyki Prawa Ochrony Środowiska w Kancelarii CMS. Jest adwokatem w randze Counsel, z dziesięcioletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska oraz zasobów naturalnych, doradzając przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. W swoim wstąpieniu poruszyła kwestię aktualnych zmian w regulacjach dla branży UPS-ów. Zwróciła uwagę na ogromny potencjał UPS-ów w zakresie oszczędzania kruszyw naturalnych w działalnościach takich jak: produkcja cementu, stabilizacja gruntów, podbudowa dróg, rekultywacja gruntów itd. Wyjaśniła również szczegółowo kiedy zaliczamy UPS jako odpad, a kiedy jako produkt uboczny. W związku z ostatnimi zmianami ustawy o odpadachm, prelegentka omówiła też zasady dotyczące gospodarowania odpadami - monitorowanie, magazynowanie i składowanie. W końcowej części prezentacji reprezentantka Kancelarii przypomniała jeszcze i zmianach w zakresie wydawania decyzji dotyczących gospodarowania odpadami oraz zabezpieczenia roszczeń.

Kolejną prezentację wygłosił Piotr Solecki, Kierownik Zakładu Separacji Popiołów Siekierki - reprezentant Gospodarza wycieczki studyjnej zorganizowanej tego samego dnia. "Zakład Separacji Popiołów Siekierki Sp. z o.o. został założony w 2014 roku jako spółka celowa z kapitałem założycielskim 10 mln PLN i udziałami 70% PGNiG Termika oraz 30% Lafarge Cement S.A. Zakład znajduje się na terenie Elektrociepłowni Siekierki. W Zakładzie powstają trzy produkty: popiół lotny, popiół ProAsh oraz paliwo HiCarbon. Zakład składa się z: budynku separacji popiołów, zbiornika paliwa HiCarbon oraz zbiornika popiołu ProAsh" - powiedział. W dalszej części swojej prezentacji prelegent omówił ilość i jakość separowanego popiołu jak również pokazał słuchaczom filmik informacyjny o ZSPS.

Kontynuacją wypowiedzi poprzednika była prelekcja Dariusza Wlazło, Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Popiołów oraz Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Dodatków Mineralnych w Geocycle Polska. Posiada 20 lat doświadczenia w przemyśle cementowym, obecnie odpowiada za zabezpieczenie dodatków mineralogicznych dla Lafarge w Polsce. W swojej wypowiedzi szczegółowo omówił właściwości popiołu ProAsh powstającego w ZSPS. „ProAsh powstaje w wyniku poddania popiołów lotnych typu „V" obróbce technologicznej oraz separacji. Popioły krzemionkowe typu „V" mają największe zastosowanie w przemyśle cementowym i betonowym. Popioły możemy wykorzystać do betonów towarowych wszystkich klas, prefabrykatów betonowych drobno- i wielkowymiarowych, zapraw, suchych mieszanek budowlanych, klejów mineralnych, betonów podkładowych oraz stabilizacji." - wymienił. W dalszej częśći prezentacji Pan Dariusz opowiedział szczegółowo o zaletach popiołu ProAsh.

Pierwszą prezentację po przerwie kawowej wygłosiła Milena Nowek, Główny Specjalista w Departamencie Technologii Budowy Dróg w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dotyczyła zastosowania materiałów wtórnych w budownictwie drogowym. „Przy budowie dróg krajowych i autostrad zastosowanie mają: materiały naturalne (kruszywa pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie były poddane żadnej innej obróbce), materiały wytworzone sztucznie (uzyskane w wyniku przemysłowego obejmującego termiczną lub inną modyfikacje; w tym: żużle, keramzyty, popioły, odpady poflotacyjne) oraz materiały pochodzące z recyklingu (tj. powstałe w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie, np. materiały z wyburzeń, destrukt asfaltowy it.). Jedynym kryterium decydującym o dopuszczeniu takich materiałów przy budowie dróg krajowych i autostrad powinny być ich cechy fizyczno-mechaniczne określone w normach i wymaganiach technicznych". W dalszej części prezentacji prelegentka przedstawiła szczegółowe zastosowanie poszczególnych materiałów przy budowie dróg i autostrad.

Prezentację jednego z Partnera konferencji - firmy Megmar - wygłosiła Natalia Maciejewska, Dyrektor ds. technicznych. W firmie Megmar jest zaangażowana we wdrażanie innowacyjnych produktów i technologii w zakładach przemysłowych z sektora energetycznego. Od ponad 4 lat jest odpowiedzialna za prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych mających na celu usprawnianie przebiegu procesów technologicznych oraz zwiększających ich efektywność, przy jednoczesnym ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, w tym opracowanie nowatorskich technologii usprawniających pracę instalacji odsiarczania spalin. Specjalizuje się m. in. w instalacjach odsiarczania spalin realizowanych metodą wapienno-gipsową. Prezentacja Pani Natalii dotyczyła możliwości zastosowania innowacyjnych technologii chemicznych i biotechnologii w przemyśle energetycznym. „Nasza firma wykorzystuje technologie chemiczne, biochemiczne oraz biologiczne w celu uzdatniania mediów przemysłowych, takich jak: woda procesowa, zawiesina wapienno-gipsowa z IOS, ścieki przemysłowe, produkty spalania paliw i gips produkcyjny. Nasze rozwiązania na rzecz czystego powietrza obejmują również usprawnianie tradycyjnych technologii odsiarczania spalin". Prelegentka w swojej prezentacji krok po kroku omówiła technologie wykorzystywane przez firmę Megmar oraz przedstawiła przykłady ich zastosowań.

Podsumowaniem części merytorycznej seminarium był panel dyskusyjny:
Ilościowa i jakościowa perspektywa wykorzystania poszczególnych UPS-ów przez przemysł:

 • budowlany, drogowy i kolejowy
 • cementowy i ceramiczny
 • gipsowy i wapienniczy
 • komunalny
 • górniczy


W debacie wzięli udział:

Moderator:
Monika Stępień, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji, Politechnika Śląska

Dyskutanci:
Prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, Dyrektor Naczelny, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Małgorzata Dobrowolska - Urbaniak, Dyrektor Zarządzający, MEGMAR
Grzegorz Obajtek, Dyrektor ds. rozwoju Biznesu BIOEKO, Grupa TAURON
Jerzy Kanafek, Prezes Zarządu, CEZ Produkty Energetyczne Polska
Dr inż. Krystyna Rajczyk, Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałowej, ICIMB
Marcin Pernal, Główny Specjalista ds. Realizacji Projektów w Dziale Rozwoju, EPORE
Dr Leszek Drobek, Główny Instytut Górnictwa

Po części merytorycznej wydarzenia została zorganizowana wycieczka studyjna do Zakładu Separacji Popiołów Siekierki.

Partnerami Branżowymi wydarzenia byli:

 • Bioeko Grupa Tauron
 • Megmar
 • Epore


Patronatu honorowego udzieliły następujące instytucje: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Polska Izba Ekologii, Konfederacja Lewiatan, Polska Izba Gospodarki Odpadami, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Politechnika Śląska, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, Instytut Energetyki - Instytut Badawczy, Insttut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Patronatu medialnego udzielili: Biznesalert.pl, Teraz Środowisko, edroga.pl, Magazyn Autostrady, Magazyn Kruszywa, Forum Budowlane, Ogrzewnictwo.pl, Magazyn Biomasa.

Powyższy artykuł został zredagowany przez zespół CBE Polska w oparciu o prezentacje wygłoszone podczas V edycji seminarium „Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania", które odbyło się w Warszawie 16 kwietnia 2019 roku.
Joomlart