CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
nowy system klasyfikowania zielonych i zrównoważonych środowiskowo inwestycjiformularz
Uwaga!
Każdy z uczestników (oprócz prezentacji) otrzyma przed wydarzeniem komplet materiałów dotyczących problematyki taksonomii wraz z aktami prawnymi. Pozwoli to na lepsze przygotowanie się do wykładów, wyselekcjonowanie najbardziej newralgicznych obszarów dla spółki i sformułowanie konkretnych pytań do prowadzącego.

10:00 - 10:45

European CommissionWykład wprowadzający (w języku angielskim): Komisja Europejska
Nowa strategia Komisji Europejskiej w zakresie zrównoważonego finansowania


Prelegent: Martin Spolc, Szef działu zrównoważonego finansowania i technologii Fintech w Dyrekcji Generalnej ds. Usług Finansowych Komisji Europejskiej

10:45 - 11:15 Podsumowanie zarządcze taksonomii:
 • ogólne omówienie Europejskiego Zielonego Ładu i powodów przyjęcia taksonomii,
 • wpływ taksonomii na biznes,
 • terminologia i najważniejsze pojęcia,
 • podstawy prawa UE wymagane do zrozumienia taksonomii, w tym jego relacja z prawem polski, jego stosowanie, akty ustawodawcze i nieustawodawcze i implementacja rozporządzenia w Polsce.
Do jakich spółek będzie miała zastosowanie taksonomia?
 • omówienie przepisów i wskazanie do kogo i kiedy formalnie stosuje się taksonomię,
 • omówienie biznesowe do kogo w praktyce będzie miała zastosowania taksonomia,
 • relacja taksonomii z innymi podobnymi obowiązkami (w tym CSR, raportowaniem niefinansowym i sprawozdawczością środowiskową),
 • wskazanie jak należy ustalić czy konkretna spółka musi stosować się do taksonomii czy nie?

Prelegent: Dr Radosław Maruszkin
11:15 - 12:00 Jakie są najważniejsze obowiązki związane z taksonomią?
 • wymienienie najważniejszych obowiązków związanych z taksonomią,
 • kryteria służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo,
 • wymogi dotyczące przejrzystości,
 • sankcje za naruszenie przepisów

Prelegent: Dr Radosław Maruszkin

12:00 - 12:30

Przerwa

12:30 - 13:30

Poszczególne cele środowiskowe
 • łagodzenie zmian klimatu,
 • adaptacja do zmian klimatu,
 • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,
 • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,
 • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów,
 • pozostałe kwestie związane z celami środowiskowymi, w tym działalność wspomagająca.

Prelegent: Dr Radosław Maruszkin

13:30 - 14:00

Taksonomia w najbliższych latach
 • wskazanie jak taksonomia może się zmieniać w latach 2021-2024,
 • platforma ds. zrównoważonego finansowania,
 • omówienie relacji taksonomii z innymi aktami prawa UE,
 • omówienie prawdopodobnej implementacji taksonomii w Polsce.

Prelegent: Dr Radosław Maruszkin

14:00 - 14:30

Sesja pytań. Podsumowanie i zakończenie szkolenia onlineJoomlart