CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Lokalizacja
Rejestracja
ozp
formularz


Szanowni Państwo,


w dniu 2 sierpnia Senat przyjął bez poprawek Ustwę z dnia 19 lipca 2019 o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. Teraz Ustawa trafi do podpisu Prezydenta i publikacji w Dzienniku Ustaw.

W związku z powyższym zapraszamy do udziału w szkoleniu "System zapasów obowiązkowych dla paliw ciekłych oraz zmiany przepisów o zapasach obowiązkowych od 2020 r." które odbędzie się 5 września 2019 roku w Warszawie.

W projekcie zawarto regulacje, które zapobiegną ograniczeniom w dostępie do pojemności magazynowych dla podmiotów działających na rynku paliwowym. Zwiększone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe dla ropy naftowej i paliw spowodowane jest wzrostem legalnego obrotu tymi produktami, co jest efektem skutecznej walki z "szarą strefą", dzięki wdrożeniu pakietów: paliwowego, energetycznego i transportowego.

Zmiany w ustawie są konieczne, aby Agencja Rezerw Materiałowych zobowiązana do utrzymywania części zapasów interwencyjnych (tzw. zapasów agencyjnych) oraz inni uczestnicy rynku paliwowego (utrzymujący tzw. zapasy obowiązkowe) mogli wypełnić swoje zobowiązania ustawowe związane z tworzeniem i utrzymywaniem zapasów ropy naftowej i paliw. Dostępne pojemności magazynowe pokrywały potrzeby sektora naftowego do końca 2017 r. Zarówno Agencja, jak i spółki sektora naftowego zgłaszały problemy z uzyskaniem usługi magazynowej na rok 2019 i lata kolejne. Na ograniczony dostęp do pojemności magazynowych wpłynęły także utrzymujące się w 2017 r. niskie notowania cen ropy naftowej oraz produktów naftowych, które przyczyniły się do zgromadzenia znacznych ilości zapasów handlowych ropy naftowej i paliw (zasobów spekulacyjnych) w systemie magazynowym.

Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania na rynku paliwowym oraz wyniki analiz uwag do projektu – prezesa Agencji wyposażono w kompetencję (w określonych przypadkach) do wydawania decyzji o czasowym utrzymywaniu zapasów agencyjnych w pojemnościach niespełniających wymagań w zakresie dostępności fizycznej (tj. umożliwiającym interwencyjne uwolnienie w ciągu 90 dni). Rozwiązanie to pozwoli na wypełnienie obowiązków utrzymywania wymaganych ilości zapasów interwencyjnych (tj. utrzymywanych przez Agencję i przedsiębiorców) w okresie przejściowym tj. do 30 czerwca 2029 r.

Równocześnie wydłużono termin (z 1 stycznia 2024 r. do 1 stycznia 2029 r. ), do którego parametry techniczne magazynów mają odpowiadać wymaganiom w zakresie dostępności fizycznej w okresie 90 dni – w przypadku bezzbiornikowego magazynowania ropy naftowej. W okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. ma obowiązywać wymóg dostępności w okresie 150 dni. W przypadku paliw wymagania dostępności w okresie 90 dni mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. Dla zrównoważenia zaopatrzenia rynku w paliwa, włączono przepis regulujący strukturę zapasów agencyjnych. Wprowadzono zasadę, że przynajmniej 75 proc. zapasów agencyjnych stanowić mają docelowo paliwa gotowe (wejście w życie przepisu nastąpi 30 czerwca 2029 r.). Wprowadzono także wymóg, aby od 30 czerwca 2024 r. do 29 czerwca 2029 r. paliwa gotowe stanowiły przynajmniej 50 proc. zapasów agencyjnych. Jednocześnie wprowadzono przepis gwarantujący, że parametry magazynów podziemnych nie mogą ulec pogorszeniu w stosunku do ilości utrzymywanych w nich zapasów interwencyjnych na 1 stycznia 2019 r. Na prezesa Agencji nałożono obowiązek sporządzania i aktualizacji prognozy krajowego zapotrzebowania na pojemność magazynową dla zapasów interwencyjnych oraz obrotowych paliw i ropy naftowej. Prognoza ma zapewnić skuteczną ocenę działania krajowego systemu zapasów i możliwości zapewnienia odpowiednich pojemności magazynowych.

Znowelizowane przepisy ustawowe mają obowiązywać z dniem następującym po dacie ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
 • Założenia Dyrektywy 2009/119 oraz Dyrektywy Wykonawczej 2018/1581
 • Możliwe systemy zapasów w UE oraz model Polski
 • Stan krajowej infrastruktury magazynów paliw ciekłych obecnie oraz planowane zmiany
 • Zmiany metodologii obliczania średniego dziennego przywozu netto od 2020 r.
 • Zmiana terminu dostosowania poziomu zapasów do importu netto
 • Zmiany dot. zapasów agencyjnych
 • Sprawozdawczość dotycząca zapasów obowiązkowych do Prezesa ARM
 • Kontrole prowadzone przez Prezesa ARM
 • Katalog paliw ciekłych objętych obowiązkiem zapasowym i jego zmiany od 2020 r.
 • Metodologia wyliczania zapasów obowiązkowych (z perspektywy producentów i handlowców)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • podmioty objęte obowiązkiem zapasowym
 • podmioty posiadające koncesje na wytwarzanie paliw ciekłych
 • podmioty posiadające koncesje na obrót paliwami ciekłymi
 • podmioty świadczące usługi magazynowania paliw
 • firmy doradcze
 • kancelarie prawnepojk1439 Sprawdź nasze doświadczenie!

Szkolenia z zakresu obrotu paliwami, koncesjonowania i rozliczeń na potrzeby akcyzowe/celne realizujemy od czerwca 2012 roku. Do dnia dzisiejszego przeszkoliliśmy ponad 900 specjalistów. Więcej informacji o naszym doświadczeniu oraz szczegółowe relacje wraz ze zdjęciami, znajdziecie Państwo w zakładce "archiwum" na naszej stronie.Joomlart