CBE Polska

Spis treści
Start
Nasze doświadczenie
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
efe13 26.012.2016
formularz

Szanowni Państwo

od 1 października br. obowiązuje nowa ustwa dot. efektywności energetycznej i przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. W nowelizacji zrezygnowano z przeprowadzania przetargu, na podstawie którego Prezes URE dokonywał wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Rozwiązanie to znacznie przyspieszy wydawanie takich świadectw. Nie będą one już wydawane za przedsięwzięcia, których realizacja została zakończona.

Zmiany dotknęły również audytów. Do jego zlecenia lub przeprowadzenia (co 4 lata) będzie zobowiązany przedsiębiorca, określony w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikro, małego i średniego przedsiębiorcy. Krąg podmiotów podlegających temu obowiązkowi jest bardzo szeroki – są to bowiem wszyscy duzi przedsiębiorcy niezależnie od branży i zużycia energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego. Audyt energetyczny powinien być przeprowadzony raz na 4 lata. Zwolniony zostanie z tego przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią (określony we właściwych normach) lub mający system zarządzania środowiskowego - jeżeli w ich ramach przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Audyt będzie przeprowadzał podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy.

Kolejną istotna zmianą jest odchodzenie od opłaty zastępczej - będzie obowiązywać stopniowanie uiszczania opłaty zastępczej, która zwalniała z obowiązku podejmowania działań na rzecz zwiększania efektywności energetycznej. W 2016 r. opłata będzie mogła obejmować jeszcze 30 proc. zakresu nałożonego obowiązku, natomiast w 2017 r. - 20 proc., a w 2018 r. jedynie 10 proc. Oznacza to zwiększenie obowiązku w zakresie realizacji przedsięwzięć proefektywnościowych. Jednocześnie od wejścia w życie ustawy obowiązek ten określony jest, jako uzyskiwanie w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5 proc. rocznej sprzedaży energii odbiorcom końcowym.

Przypomnijmy że podmioty zobowiązane do stosowania ustawy to:
 • dostawcy energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Wymienione podmioty muszą wykazać oszczędność w zakresie energii finalnej na poziomie 1,5% oszczędności rocznej. Wedle wymienionej ustawy muszą one:
  • zrealizować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej, potwierdzone audytem efektywności energetycznej
  • lub uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności energetycznej

Więcej informacji na temat nowych obowiązków oraz systemu białych certyfikatów po zmianach, dowiecie się Państwo na 13 edycję szkolenia "Nowa ustawa o efektywności energetycznej. Białe certyfikaty bez przetargu, nowy audyt, stopniowanie opłaty zastępczej", które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2017 roku w Warszawie. Szkolenie poprowadzi dr Zdzisław Muras oraz Leszek Wodzyński.


Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
 • Przyjęta ustawa o efektywności energetycznej - zasady nowego systemu wsparcia efektywności energetycznej
  • Nowe zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej
  • Rozliczenie obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza - co, kiedy, ile, jak?
  • Rozliczać się po roku, dwóch a może trzech - jak to wybierać i realizować?
  • Okres przejściowy - co i kiedy wygasa
  • Jak nie stracić świadectw i rozliczyć obowiązek
  • Ile okresów rozliczeniowych za 2016 r.?
 • Rezygnacja z przetargu w nowej ustawie
  • Audyty w nowej odsłonie
 • Stopniowanie opłaty zastępczej w kolejnych latach rozliczeniowych
 • Zasady "przyznawania" i rozliczania białych certyfikatów
  • Dwa systemy - jeden podmiot rozliczany czyli "stary i nowy system efektywności energetycznej
 • Poziom i podstawy wymierzania kar pieniężnych

EFE8 sala

EFE9 sala
Sprawdź nasze doświadczenie! zobacz fotorelacje z ostatnich edycji tego wydarzenia Więcej...

Od początku 2011 roku, (na szkoleniach o charakterze zamkniętym i otwartym) z zakresu białych certyfikatów przeszkoliliśmy już ponad 3 tysiące specjalistów z przedsiębiorstw: energetycznych, ciepłowniczych, gazu oraz sektora przemysłowego, firm doradczych i kancelarii prawnych. Więcej...Joomlart