CBE Polska

Spis treści
Start
Podmioty zobowiązane
Program
Prelegenci
Partnerzy
Lokalizacja
Rejestracja
Dyrektywa NISformularz

piszcz Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy należy do wiodących wielkopolskich kancelarii prawnych, wielokrotnie docenianych w prestiżowych rankingach. Świadczy usługi na rzecz Klientów z całego kraju, prowadząc projekty z obszaru energetyki, nieruchomości, procesu inwestycyjno-budowlanego, ochrony danych osobowych, transportu publicznego, gospodarki odpadami czy doradztwa podatkowego. Zespół Kancelarii tworzą specjaliści z różnych dziedzin prawa, posiadający wieloletnie, multidyscyplinarne doświadczenie. W ramach specjalizacji energetycznej, prawnicy Kancelarii rozstrzygają problemy prawne sprzedawców i dystrybutorów związane z prowadzeniem przez nich działalności koncesjonowanej, w tym m.in. dotyczące zasad obsługi klientów, rozwoju i funkcjonowania sieci oraz zakupu i sprzedaży energii elektrycznej, ciepła i gazu.

www.piszcz.pl
NASK

NASK SA to operator telekomunikacyjny, dostawca zaawansowanych usług i nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych o krytycznym znaczeniu dla biznesu i sektora publicznego, który z sukcesem zaspokaja rosnące potrzeby telekomunikacyjne i technologiczne przedsiębiorstw.

NASK SA oferuje klientom z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, przemysłowego i publicznego portfolio wysokiej jakości usług i produktów, stworzonych na bazie własnych rozwiązań technologicznych oraz rozwiązań NASK Państwowego Instytutu Badawczego, zwiększających efektywność, niezawodność i bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych. Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego klientów NASK SA jest celem strategicznym spółki, dlatego kładzie ona duży nacisk na konsekwentny rozwój usług w ramach NASK SA Operation Center zapewniający specjalistyczny, całodobowy monitoring bezpieczeństwa systemów i sieci poprzez grupy inżynierów i analityków bezpieczeństwa pracujących w NASK SA Security Operation Center i NASK SA Network Operation Center. Kluczowe miejsce w portfolio usług NASK SA Data Center stanowią usługi bezpiecznej kolokacji, przechowywania danych i ich archiwizacji oraz cloud computingu świadczone przez spółkę z własnych Data Center w atrakcyjnym biznesowo modelu XaaS (Anything as a Service). W specjalistycznym obszarze prowadzonej działalności, NASK SA zbudował silne relacje i partnerstwa ze światowymi liderami - dostawcami rozwiązań technologicznych, umożliwiające świadczenie zaawansowanych usług z zakresu cyberbezpieczeństwa (NASK SA Cyber Security). W ramach grupy usług NASK SA Telco, spółka świadczy usługi biznesowego dostępu do Internetu, telefonii IP, a także zaawansowane usługi sieci VPN oparte na technologii Ethernet lub MPLS.

NASK SA
Kontakt:
ul. Wąwozowa 18 lok. 010, 02-796 Warszawa
tel.: +48 22 182 00 00, fax: +48 22 182 00 10www.nasksa.pl

sit STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW TELEKOMUNIKACJI (SIT) jest organizacją twórczą o zasięgu ogólnokrajowym i charakterze naukowo-technicznym, stanowiącą dobrowolne zrzeszenie inżynierów, techników telekomunikacji, poczty, oraz osób których działalność zawodowa wiąże się z szeroko rozumianą łącznością.
Głównym celem SIT jest działalność oświatowa, edukacyjna, naukowa i społeczna w zakresie łączności.
Potencjałem SIT są jego członkowie związani z telekomunikacją, wywodzący się z różnych obszarów gospodarki, nauki i administracji.
Zakres działania SIT obejmuje ważne obszary związane z rynkiem telekomunikacyjnym i jego strategią regulacyjną. Szczególna waga przykładana jest przede wszystkim do:
  • Wpływania na kształtowanie Prawa telekomunikacyjnego tak aby odpowiadało ono potrzebom rynku.
  • Wzbogacania wiedzy telekomunikacyjnej, szczególnie w zakresie nowoczesnych rozwiązań technicznych i związanych z tym możliwości usługowych.
  • Pomocy w dostępie do informacji i prowadzeniu działalności w zakresie telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania funduszy europejskich w Polsce.
  • Kształcenia w zakresie telekomunikacji.
SIT od 2002 roku jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji FITCE, do którego należy większość krajów europejskich.
Organizacja ta skupia ponad 2500 członków, stanowiąc forum wymiany doświadczeń, oraz umożliwiając rozwój zawodowy w zakresie telekomunikacji.
Coroczne Kongresy FITCE stanowią znaczące wydarzenie na rynku telekomunikacyjnym. Za aktywny udział w pracach FITCE, SIT uhonorowany został możliwością organizacji 47 Kongresu FITCE w 2007 roku w Polsce.
Instytut Kosciuszki Instytut Kościuszki to wiodący pozarządowy ośrodek naukowo-badawczy o charakterze non-profit założony w 2000 r. Naszą misją jest działanie na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju i bezpieczeństwa Polski, jako aktywnego członka Unii Europejskiej oraz NATO.

Instytut specjalizuje się w tworzeniu strategicznych rekomendacji i kierunków rozwoju kluczowych polityk publicznych, stanowiących merytoryczne wsparcie dla polskich i europejskich decydentów politycznych. Raporty i analizy przygotowywane przez ekspertów think tanku są niezależne i apolityczne, a ich konkluzje są istotnym źródłem informacji dla sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.

Jako lider wśród polskich organizacji pozarządowych, Instytut Kościuszki realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów poświęconych wieloaspektowo rozumianej tematyce bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego oraz cyberbezpieczeństwa. Angażując do współpracy kluczowych interesariuszy polityki i biznesu, a także przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz sektora NGO, Instytut inicjuje społeczno-polityczną debatę nad najważniejszymi wyzwaniami dla Polski i Europy.
lewiatan Konfederacja Lewiatan
Jesteśmy najbardziej wpływową polską organizacją biznesową, reprezentującą interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiegamy o konkurencyjne warunki prowadzenia biznesu. Dbamy o trwały wzrost gospodarczy, lepsze prawo, zdrową konkurencję, wzrost zatrudnienia i wzmocnienie kapitału społecznego. Jesteśmy głosem biznesu.
Skupiamy ponad 4100 firm zatrudniających w sumie ponad 1 mln osób. Jesteśmy członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jako jedyna reprezentatywna organizacja polskich pracodawców mamy przedstawicielstwo w Brukseli i należymy do BusinessEurope - największej europejskiej organizacji reprezentującej interesy przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.
Skutecznie zabiegamy o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dbamy o ich wizerunek. Monitorujemy bariery dla przedsiębiorczości i przygotowujemy własną ekspertyzę makroekonomiczną.
InstytutMikroMakro Fundacja Instytut Mikromakro działa od 2009 r. Stawia nacisk na popularyzację strategicznego myślenia o państwie, społeczeństwie i gospodarce zarówno w skali mikro – na poziomie lokalnej grupy działania, samorządu, czy też firmy, jak i w skali makro - na poziomie ogólnokrajowym i globalnym. "Programujemy przyszłość" - oto motto think-tanku. Dąży do społecznej akceptacji technik informacyjnych i systemów inteligentnych, w tym dronów, robotów i systemów fuzji informacji. Jest organizatorem m. in. zjazdów menedżerów ds. bezpieczeństwa ZAMEK oraz konkursów dla zespołów akademickich w misjach specjalnych z wykorzystaniem dronów Droniada (droniada.eu).
pulaski Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego. Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej. Fundacja Pułaskiego skupia ponad 60 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami. Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m. in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vīķe-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest także organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest laureatem nagrody “Think Tank Awards 2017” w kategorii „Best EU International Affairs think tank” przyznawaną przez brytyjski magazyn “Prospect”. Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.
pirc Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowym (PIRC) zrzesza nadawców i operatorów telewizji satelitarnej i naziemnej, operatorów bezprzewodowego Internetu, dostawców i producentów sprzętu do telewizji satelitarnej i naziemnej oraz firmy usługowe z całego kraju. PIRC jest obecna w pracach Sejmu, Rządu RP oraz seminariach i konferencjach, dotyczących szerokiej szeroko rozumianej tematyki radia, telewizji i Internetu, w szczególności przejścia z nadawania analogowego na cyfrowe w telewizji naziemnej, a także realizowania dostępu do Internetu szerokopasmowego bezprzewodowego. Stara się wpływać na kształt ustaw i rozporządzeń, biorąc udział w konsultacjach publicznych, dotyczących nowych rozwiązań technicznych, infrastruktury telekomunikacyjnej, praw autorskich oraz rozwiązań administracyjnych. Izba reprezentuje interesy gospodarcze i społeczne firm wobec organów władzy publicznej, biorąc aktywny udział w kształtowaniu ustawodawstwa, polityki społecznej i ekonomicznej. Współdziała z innymi organizacjami Przedsiębiorców, organizuje szkolenia, prowadzi doradztwo ekonomiczne i wykonuje ekspertyzy w zakresie radiodyfuzji cyfrowej. Polską Izbą Radiodyfuzji Cyfrowej kierują eksperci z branży – przedstawiciele firm od lat działających na polskim rynku. W strukturach PIRC działa również Rada Konsultacyjna. Współpracujemy z Kancelariami Prawnymi.


Joomlart