CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Green Hydrogen from renewable in Poland
formularzCharlotte Morton Charlotte Morton, Chief Executive, World Biogas Association

Pełni funkcję dyrektora naczelnego Światowego Stowarzyszenia Biogazu. Prawniczka. Ukończyła MBA w London Business School. Odegrała kluczową rolę w utworzeniu Światowego Stowarzyszenia Biogazu w 2016 r. Zasiada również w zarządzie Green Gas Trading Ltd, która prowadzi system certyfikacji biometanu.
G Miklos Miklós GÁSPÁR, Team leader, European Commission, DG Energy, Unit C4 – Infrastructure and regional cooperation

Miklós Gáspár jest liderem zespołu w dziale odpowiedzialnym za infrastrukturę i współpracę regionalną w departamencie energii Komisji Europejskiej. Od 2018 roku pracuje nad projektami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI) w zakresie energetyki i prawodawstwa TEN-E, w szczególności w zakresie gazu.
Flore Belin Flore Belin, Deputy Secretary General and Policy Adviser at ERGaR (European Renewable Gas Registry)
Klaus Voller Klaus Völler, Expert, Renewable Gases, Bioenergy and Energy Statistics, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena- German Energy Agency)
Zoltan Elek Zoltan Elek, CEO, LANDWÄRME GMBH

Ukończył Politechnikę w Monachium po uzyskaniu tytułu magistra elektrotechniki, ze specjalizacją technologie energetyczne. Jest również absolwentem Center for Digital Technology and Management na Ludwig-Maximilians-Universität Munich, uczestniczył w programie MBA we współpracy z University of California (Berkeley) oraz ukończył program menedżerski w Harvard Business School. Po pracy dla znanych marek, takich jak E.ON Engineering, Stadtwerke München i McKinsey & Company, założył firmę Landwärme i do dziś jest jej dyrektorem zarządzającym. Landwärme jest dostawcą biometanu działającym na rynku europejskim. Z portfelem handlowym przekraczającym 2,5 TWh, firma jest obecnie wiodącym sprzedawcą biometanu w Europie. Oprócz handlu, Landwärme planuje również i zarządza zakładami uszlachetniania biogazu oraz oferuje usługi w całym łańcuchu wartości biometanu. Firma jest nie tylko pionierem na rynku niemieckim, ale także buduje mosty między Europą Wschodnią i Zachodnią i znosi przeszkody, które obecnie stoją na drodze zintegrowanego europejskiego rynku gazu odnawialnego. Firma Landwärme odegrała kluczową rolę w pomyślnym wdrożeniu pierwszej elektrowni biometanu w Europie Wschodniej na Węgrzech. Zoltan Elek ma bogate doświadczenie i ugruntowaną wiedzę na temat przemysłu biometanu i rynków w Europie. Aktywnie uczestniczy w dyskursie poświęconym w szczególności odnawialnym źródłom energii, a w szczególności biometanowi
Lorenzo Maggioni Lorenzo Maggioni, Consortium Italian Biogas

Od 2011 roku jest Szefem Badań i Rozwoju Konsorcjum Italian Biogas oraz ekspertem w sektorze biometanu. W ostatnich latach kierował projektami „Wzmocnienie europejskiego rynku produkcji, modernizacji i wprowadzenia biogazu do sieci gazu ziemnego - projekt GreenGasGrids” (IEE); BIOSURF (BIOmetan jako paliwo trwałe i odnawialne); Projekt ISAAC (Increasing Social Awarness and Acceptance of biogas and biomethane) oraz innych projektów regionalnych (np. „Opracowanie najlepszych praktyk w zakresie niskiej emisji do atmosfery w celu zarządzania i lepszego wykorzystania obornika”; region Lombardia). Był członkiem zarządu NGVA Europe; koordynator grupy roboczej CIB ds. wodoru i grupy roboczej bioLNG. Obecnie uczestniczy w projekcie Horyzont 2020 SABANA, REGATRACE i BIKE. Obronił doktorat na Wydziale Rolnictwa w Mediolanie.
 Szymon Bylinski Szymon Byliński, Dyrektor, Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Jako pracownik Ministerstwa Gospodarki, a następnie Ministerstwa Energii, zajmował się regulacjami dotyczącymi rynku paliwowego, infrastruktury paliw alternatywnych oraz jakości paliw. Był szefem resortowego zespołu ds. jakości paliw i paliw alternatywnych. Jest współautorem kluczowych dokumentów dla rozwoju elektromobilności w Polsce: ustawy z dnia 11 stycznia o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Obecnie jako dyrektor Departamentu jest odpowiedzialny za regulacje rynku elektromobilności i prace nad Polską strategią wodorową .
Stefano Begnini Stefano Begnini, Responsible for Biomethane, Envitec Biogas Italia
Bastien Praz 1 Bastien Praz, Chargé de développement Biométhane, GRDF

W GRDF Biomethane Direction pracuje od 2018 roku. Odpowiada za współpracę z różnymi interesariuszami w celu zwiększenia konkurencyjności biometanu poprzez różne projekty i innowacje: elastyczność sieci gazowej, sieć biogazu, wycena biogennego CO2, wydajność produkcji itp. Wcześniej przez 5 lat pracował jako inżynier i kierownik projektów likwidacji i unieszkodliwiania odpadów radioaktywnych w firmie Tractebel (Grupa Engie). Gako główny francuski operator sieci gazowej, wspiera znacząco rozwoju biometanu we Francji poprzez promowanie jego znaczących korzyści dla transformacji energetycznej, a także dla przyszłości sektora rolniczego.
Wojciech-Kwiatkowski Wojciech Kwiatkowski, Manager, Zespół pozyskiwania finansowania, SAS Advisors

Jest managerem w firmie doradczej SAS Advisors. Od 2009 roku wspiera zarówno największe polskie i międzynarodowe firmy, jak też małe i średnie przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania pomocy publicznej na rozwój biznesu w formie dotacji, pożyczek i zwolnień podatkowych. Specjalizuje się w pozyskiwaniu finansowania na badania i rozwój, wdrożenia innowacji, jak również inwestycje środowiskowe, w tym związane z odnawialnymi źródłami energii. Uczestniczył w procesach pozyskiwania wsparcia dla ponad 100 projektów o łącznej wartości udzielonego finansowania w wysokości ponad 1 mld PLN.
Anna Matuszewska Dr inż. Anna Matuszewska, Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Specjalizuje się w badaniach z zakresu tribochemii, paliw i paliw alternatywnych, w tym pozyskiwanych z surowców odpadowych. W 1993 r. ukończyła Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej w Warszawie. W 2008 roku na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej uzyskała stopień doktora w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyny. Do 2007 roku pracowała w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu, gdzie zajmowała się m.in. zjawiskami chemicznymi zachodzącymi w węźle tarcia. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jako wykładowca, oraz w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji w Warszawie, jako Kierownik Laboratorium Analitycznego. Jest współautorką licznych publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych.
Izabela Samson-Brek Izabela Samson-Bręk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, Krajowa Izba Biopaliw

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe "Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych" w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania (2011). Jest współzałożycielem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Recyklingu oraz członkiem KT nr 270 ds. Zarządzania Środowiskowego i KT nr 144 ds. Koksu i Przetworzonych Paliw Stałych. Auditor wewnętrzny Systemów Zarządzania Środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001. W latach 2008-2010 pracownik Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej. Była równiez specjalistą badawczo-technicznym w Zakładzie Odnawialnych Zasobów Energii w PIMOT. Specjalizuje się w zagadnieniach oceny cyklu życia (LCA) biopaliw. Ukończyła kurs zaawansowanego modelowania na potrzeby analiz LCA w programie SimaPro. Autorka wielu publikacji dotyczących biopaliw II generacji oraz zarządzania środowiskowego.


Joomlart