CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
Green Hydrogen from renewable in Poland
formularz
UWAGA ! Językiem wykładowym podczas seminarium jest głównie język angielski.


9:00 - 9:30

Logowanie się uczestników na platformie konferencyjnej

9:30 - 9:55

Wykład wprowadzający - World Biogas Association

Prelegentka:
Charlotte Morton, Chief Executive, World Biogas Association

9:55 - 10:35

Europejska perspektywa legislacyjna dla biometanu i wodoru ze szczególnym uwzględnieniem zmian w rozporządzeniu TEN-E oraz współpracy z OSD na rynku gazowym.

5 grudnia 2020 KE ogłosiła projekt nowego rozporządzenia dotyczącego wytycznych w sprawie rozwijania transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E), które zmienia wcześniejsze rozporządzenie z 2013 r. Kluczowym jego celem jest wspieranie rozbudowy infrastruktury ułatwiającej transformację energetyczną i ochronę klimatu – czyli realizację celów ogłoszonej w 2019 r. strategii Zielonego Ładu. W związku z rosnącą w procesie dekarbonizacji rolą energii elektrycznej niezbędne są znaczące zwiększenie możliwości wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Rozwój rynku biometanu, wodoru i innych zielonych gazów bedzie wymagać znacznych inwestycji infrastrukturalnych. Rozwiązaniem mają być inteligentne sieci gazowe. Komisja chce, by wybór kluczowych projektów inwestycyjnych wspieranych przez UE – tzw. projektów o znaczeniu wspólnotowym (PCI) – odzwierciedlał nowe ambicje klimatyczne Unii Europejskiej oraz możliwości związane z rozwojem technologicznym. Projekty pretendujące do miana wspólnotowych wybierane będą z tych zawartych w bieżących unijnych dziesięcioletnich planach rozwoju infrastruktury (TYNDP, poszerzonych od 2024 r. o infrastrukturę biometanową i wodorową) i konsultowane w grupach regionalnych. KE dąży również do tego, by wybór PCI był spójny z nową taksonomią zaproponowaną w rozporządzeniu z 2020 r., które wprowadza jednolity system klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej, w tym inwestycji.

Prelegent:
Miklós GÁSPÁR, Team leader, European Commission, DG Energy, Unit C4 – Infrastructure and regional cooperation
10:35 - 11:00 Doświadczenia i system wsparcia dla biometanu na rynku niemieckim.
Projekt biogaspartner - platforma wtłaczania biometanu do sieci gazowej

Niemcy to największy europejski rynek biogazu i biometanu. Za dynamiczny rozwój sektora odpowiada przede wszystkim właściwie ustawodawstwo, wprowadzające korzystne systemy wsparcia – tzw. ustawa EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz). Obecnie funkcjonują tam 232 biometanownie. W celu usprawnienia procesu wtłaczania biometanu do sieci gazowej, niemiecki regulator - DENA opracował projekt „biogaspartner”. Celem tego projektu jest utworzenie platformy wtłaczania biometanu do sieci gazowej. Interesariusze z całego łańcucha dostaw przyłączają się do projektu, aby wspierać rozwój młodego rynku. Projekt rozpoczął się jako inicjatywa krajowa, ale obecnie obejmuje zyskuje również wymiar międzynarodowy.

Prelegent:
Klaus Völler
, Expert, Renewable Gases, Bioenergy and Energy Statistics, Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena- German Energy Agency)
11:00 - 11:25

Włoski sposób. Biometan dla zrównoważonego transportu:

 • Biogaz: aktualna sytuacja we Włoszech
 • Włoski system wsparcia dla biometanu
 • Projekty bioCNG i bioLNG
 • Potencjał włoskiej produkcji biometanu
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki biometanowi - studium przypadku
Sektor biogazu we Włoszech rozwinął się dynamicznie w latach 2008-2012 dzięki systemowi taryf typu feed-in (tariffa onnicomprensiva), które były wówczas najwyższe w całej Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wsparcie oferowane małym elektrowniom na biogaz, które korzystały z gnojowicy oraz upraw energetycznych. W ciągu zaledwie dwóch lat (2010-2012) liczba biogazowni we Włoszech wzrosła z 510 do 1264. W 2018 roku rząd przyjął tzw. Dekret ws. Biometanu – ustawodawstwo, które doprowadzić ma do szybszego rozwoju sektora biometanowego. Włosi przeznaczą na ten cel 4,7 mld euro do 2022 roku. System opiera się na przyznawaniu certyfikatów dla producentów metanu, które następnie sprzedawane są dostawcom paliwa.

Prelegent:
Dr Lorenzo Maggioni
, Szef Badań i Rozwoju, Consortium Italian Biogas
11:25 - 11:50 Rynek biometanu we Francji z perspektywy dystrybutora na rynku gazu
Rynek biogazu i biometanu we Francji jest jednym z najbardziej dynamicznych w Europie. Ilość biometanu wtłoczonego do francuskich sieci dystrybucyjnych osiągnęła 1235 GWh w 2019 r., natomiast Ilość BioNGV wykorzystanego przez pojazdy jako paliwo osiągnęła - 250 GWh. Ponadto 21 500 pojazdów wykorzystywało NGV jako paliwo. 123 zakłady, z całkowitej liczby 860 wtłaczały biometan do systemów dystrybucji gazu ziemnego. Na ten moment wiadomo p prawie 2 tys. projektów zatłaczania biometanu znajdujących się na różnych etapach rozwoju, a ich łączna potencjalna zdolność produkcyjna wynosi 24 TWh / rok.

Prelegent:
Bastien Praz
, Chargé de développement Biométhane, GRDF
11:50 - 12:15 Wymagania jakościowe dla biometanu w gazowej sieci OSD
 • Potencjał oraz kierunki rozwoju sieci gazowej
 • Rodzaje sieci gazowych i rodzaje gazu w sieciach dystrybucyjnych oraz wymagania jakościowe dla poszczególnych rodzajów gazu
 • Problemy jakościowe związane z liczbą Wobbego oraz ciepłem spalania biometanu
 • Dodawanie do biometanu propanu, propan-butanu, LNG lub azotu
 • Projekt Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego określający parametry jakościowe biometanu wtłaczanego do sieci gazu ziemnego

Prelegentka:
Dr inż. Anna Matuszewska, Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji

12:15 - 12:40 Rola biometanu w procesie dekarbonizacji transportu
 • Wyzwania, przed jakimi stoi transport w kontekście założeń Europejskiego Zielonego Ładu oraz Dyrektywy REDII.
 • Szacunki dotyczące potencjału produkcji biometanu w Polsce.
 • Bariery rozwoju rynku biometanu w Polsce.
 • Działania podejmowane w kierunku rozwoju rynku biometanu w Polsce, w tym inicjatywy branżowe: Biała Księga Biometanu oraz list intencyjny branży biogazowej.
 • Biometan a NCW.
 • Biometan w kontekście redukcji emisji GHG w transporcie.
Prelegentka:
Izabela Samson-Bręk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju, Krajowa Izba Biopaliw

12:40 - 13:15

Projekt ERGaR ( European Renewable Gas Registry)
Transgraniczny system certyfikacji biometanu i zielonego wodoru


Projekt ERGarR powstał w 2016. Stworzył on podwaliny do współpracy pomiędzy europejskimi rejestrami certyfikacji biometanu, która w perspektywie umożliwi transgraniczny handel świadectwami pochodzenia. ERGaR jest uznaną w całej Europie organizacją zajmującą się wirtualnym zarządzaniem i bilansowaniem ilości gazów odnawialnych rozprowadzanych w europejskiej sieci gazu ziemnego.Więcej o projekcie

Prelegentka:
Flore Belin, Deputy Secretary General and Policy Adviser at ERGaR (European Renewable Gas Registry)
13:15 - 14:00 Przerwa
14:00 - 14:25 Case study: Włochy

Prelegent:
Stefano Begnini, Responsible for Biomethane, Envitec Biogas Italia
14:25 - 14:50 Polska perspektywa regulacyjna

Prelegent:
Szymon Byliński, Dyrektor, Departament Elektromobilności i Gospodarki Wodorowej
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
14:50 - 15:15 Gazy odnawialne w Europie i Polsce: Dlaczego UE musi promować wykorzystanie wszystkich gazów odnawialnych i harmonizować praktyki handlu transgranicznego?

Prelegent:
Zoltan Elek
, CEO, LANDWÄRME
15:15 - 15:40

Aktualne możliwości finansowania projektów biometanowych i wodorowych – program „Nowa Energia”

 • Najważniejsze zasady wsparcia projektów w ramach nowego programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Harmonogram naboru wniosków
 • Wysokość i intensywność udzielanego dofinansowania
 • Alokacja budżetu na poszczególne obszary wsparcia
 • Kluczowe czynniki sukcesu

Prelegent:
Wojciech Kwiatkowski, Manager, Zespół pozyskiwania finansowania, SAS Advisors

15:40 - 15:50 Sesja pytań. Zakończenie seminarium


Joomlart