CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
PRAKTYCZNE ZASADY SPORZĄDZANIA TARYFY DLA CIEPŁA UWZGLĘDNIAJĄCE AKTUALNE REGULACJEformularzbroszura


9:00 - 9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, PORANNA KAWA
9:30 – 11:00
 • Zakres i obszar regulacji - Prawo energetyczne, rozporządzenie taryfowe oraz informacje Prezesa URE
 • Zmiany rozporządzenia dotyczące kalkulacji ceny ciepła wytwarzanego w skojarzeniu z energią elektryczną metodą wskaźnikową (sposób uproszczony)
 • Inne obszary zmian rozporządzenia
 • Funkcja oraz rola URE w procesie zatwierdzania taryf dla ciepła
 • Natura postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła
 • Czas trwania postępowania
 • Możliwe warianty zakończenia postępowania przez URE

Prelegent: Artur Sadowski, Prezes, DSK Doradztwo Strategia Kapitał Sp. z o.o.
11:00 - 11:30 PRZERWA KAWOWA
11:30 - 13:00
 • Struktura taryfy dla ciepła oraz opłat za ciepło
  • Grupy odbiorców
  • Struktura cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła - obszary działalności ciepłowniczej
  • Zasady stosowania cen ciepła w obrocie
 • Uwarunkowania dotyczące metody kosztowej kalkulacji cen i stawek opłat
 • Plan sprzedaży
  • Planowane koszty - koszty bezpośrednie oraz pośrednie
  • Kalkulacja cen i stawek opłat
  • Przykład obliczeniowy

Prelegent: Artur Sadowski, Prezes, DSK Doradztwo Strategia Kapitał Sp. z o.o.

13:00 - 13:40 LUNCH
13:40 - 15:45
 • Ujęcie w taryfie dla ciepła zwrotu z zaangażowanego kapitału - kluczowe uwarunkowania
  • Zaangażowany kapitał stanowiący podstawę wynagrodzenia - WRA
  • Średni ważony koszt kapitału - WACC
  • Kwota zwrotu z zaangażowanego kapitału możliwa do ujęcia jako element przychodów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat
  • Przykład obliczeniowy
 • Kalkulacja ceny ciepła wytwarzanego w skojarzeniu z energią elektryczną metodą wskaźnikową (sposób uproszczony) po wprowadzeniu zmian w Rozporządzeniu taryfowym
  • Możliwość zwiększenia wskaźnika referencyjnego „Xc” w zależności od wielkości możliwej produkcji ciepła w źródle
  • Zróżnicowanie od 1 kwietnia 2019 r. dopuszczalnego wskaźnika wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła
  • Przykład obliczeń uwzględniający wprowadzone zmiany w rozporządzeniu

Prelegent: Artur Sadowski, Prezes, DSK Doradztwo Strategia Kapitał Sp. z o.o.

15:45 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA I ROZDANIE CERTYFIKATÓW UCZESTNICTWA





Joomlart