CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
PRAKTYCZNE ZASADY SPORZĄDZANIA TARYFY DLA CIEPŁA UWZGLĘDNIAJĄCE AKTUALNE REGULACJE formularzbroszura


Szanowni Państwo,

pod koniec roku 2017 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 roku w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. W związku z tym, zapraszamy Państwa na VI edycję specjalistycznego szkolenia, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2018 roku w Centrum Szkolenia PGNiG w Warszawie.

Podczas wydarzenia, regulacje taryfowe zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem skutków dla branży. Ponadto, omówione zostaną:
 • Zakres i obszar regulacji - Prawo energetyczne, rozporządzenie taryfowe oraz informacje Prezesa URE
 • Struktura taryfy dla ciepła oraz opłat za ciepło
 • Uwarunkowania dotyczące metody kosztowej kalkulacji cen i stawek opłat
 • Plan sprzedaży
 • Ujęcie w taryfie dla ciepła zwrotu z zaangażowanego kapitału - kluczowe uwarunkowania
 • Zaangażowany kapitał stanowiący podstawę wynagrodzenia - WRA
 • Średni ważony koszt kapitału - WACC
 • Kwota zwrotu z zaangażowanego kapitału możliwa do ujęcia jako element przychodów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat
 • Kalkulacja ceny ciepła wytwarzanego w skojarzeniu z energią elektryczną metodą wskaźnikową (sposób uproszczony) po wprowadzeniu zmian w Rozporządzeniu taryfowym
 • Możliwość zwiększenia wskaźnika referencyjnego „Xc” w zależności od wielkości możliwej produkcji ciepła w źródle
 • Zróżnicowanie od 1 kwietnia 2019 r. dopuszczalnego wskaźnika wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła
 • Przykład obliczeń uwzględniający wprowadzone zmiany w rozporządzeniu
Szkolenie skierowane jest do:
 • Specjalistów ds. taryf
 • Kadry zarządzającej przedsiębiorstwami ciepłowniczymi
 • Dyrektorów finansowych
 • Ekonomistów
 • Głównych księgowych
 • Kontrolerów kosztów


Joomlart