CBE Polska

Spis treści
Start
Postulaty branży WTE
Sponsorzy
Patroni honorowi
ezo baner 490

aios Agencja Informacji i Ochrony Środowiska to organizacja pozarządowa na prawach fundacji, która realizuje, promuje i wspiera różnorodne przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Zadania AIOŚ skupiają się przede wszystkim wokół propagowania wiedzy z zakresu ekologii. Realizowane przez Agencję projekty mają na celu zachęcanie społeczeństwa, firm, a także samorządów do podejmowania trwałych i zrównoważonych działań na rzecz ochrony środowiska. Ponadto Agencja na bieżąco informuje o problemach związanych z ochroną przyrody w Polsce i możliwych metodach ich rozwiązywania.

AIOŚ jest fundacją, która od 2003 roku sukcesywnie realizuje autorskie programy i projekty związane z ochroną środowiska. Działania Agencji obejmują dwa obszary - systematyczną edukację ekologiczną i profesjonalne wsparcie specjalistów zajmujących się ochroną środowiska. Dlatego też swoją ofertę AIOŚ kieruje z jednej strony do mieszkańców, organizując otwarte imprezy masowe, kampanie społecznościowe i publikując liczne materiały edukacyjne. Z drugiej strony Agencja szczególną wagę przykłada do wspierania działalności samorządów, organizacji i firm z branży gospodarki komunalnej. AIOŚ zajmuje się również promowaniem przedsiębiorców spoza branży ochrony przyrody, którzy respektując zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, działają na rzecz środowiska naturalnego i najbliższego otoczenia.

www.aios.org.pl

FTEE FPE

Fundacja Poszanowania Energii
Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego, założoną w 1992r. , działającą na rzecz racjonalizacji użytkowania energii i rozwoju odnawialnych źródeł energii.
Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez działalność szkoleniową, usługi doradcze i eksperckie, współpracę z instytucjami zrzeszającymi przedsiębiorców oraz organizowane na terenie kraju konferencje i seminaria. Specjalność Fundacji to:

  • Szkolenia audytorów energetycznych, audytorów efektywności energetycznej i certyfikatorów energetycznych,
  • Szkolenia w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • Wydawnictwa w zakresie efektywności energetycznej i doradztwa energetycznego,
  • Wspieranie działalności małych i średnich firm doradztwa energetycznego, projektowania i zarządzania budynkami.

Fundacja jest ośrodkiem Krajowej Sieci Innowacji zarejestrowanym w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Realizowany przez Fundację projekt NOWY EKSPERT stwarza przedsiębiorcom szansę rozwoju działalności przez poszerzenie zakresu oferowanych usług o nowe związane z racjonalnym wykorzystaniem energii i efektywnością energetyczną.


www.fpe.org.pl

gios

GIOS 03071302

Misją Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola podmiotów gospodarczych, tak, by korzystanie ze środowiska odbywało się z poszanowaniem ogólnie przyjętych zasad i norm w tym zakresie, monitorowanie i ocena stanu środowiska oraz dostarczanie społeczeństwu i władzy publicznej informacji o środowisku.
Zgodnie z wizją - Inspekcja to nowoczesna, profesjonalnie zarządzana instytucja publiczna, dostarczająca instrumentów do prowadzenia efektywnej polityki ekologicznej, wyrażająca troskę o stan środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń.


www.gios.gov.pl

pigo

PIGO 22062013

POLSKA IZBA GOSPODARKI ODPADAMI wspiera inicjatywy gospodarcze i organizacyjne członków. Umożliwia przedsiębiorcom udział w tworzeniu prawa, promującego wysokie standardy bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska oraz higieny sanitarnej (najlepsza dostępna technika), wspiera rozwój profesjonalnych usług komunalnych, przedsiębiorczości oraz rynku i przemysłu przetwórstwa odpadów.
PIGO jest organizacją otwartą - mogą przystępować do niej, na zasadach określonych w Statucie, wszystkie przedsiębiorstwa działające w branży, niezależnie od wielkości czy też formy własności. Do współpracy i członkostwa w POLSKIEJ IZBIE GOSPODARKI ODPADAMI zapraszamy w szczególności wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem odpadów, organizacje odzysku, zakłady oczyszczania miast, utylizacji odpadów i ich termicznego przekształcania, składowiska, producentów sprzętu i urządzeń do zbierania, transportu i przetwarzania odpadów oraz utrzymania czystości.


www.pigo.org.pl

oigr

oigr Pismom

Zadaniem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu jest podejmowanie działań ukierunkowanych na stworzenie podstaw prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla funkcjonowania w Polsce efektywnego systemu odzysku i recyklingu odpadów. Chcemy przyczynić się do zwiększenia opłacalności działalności gospodarczej podlegającej na zbiórce i zagospodarowaniu odpadów - w tym komunalnych, stworzenie systemu finansowego zgodnego z zasadą "zanieczyszczający płaci" Wytyczony przez nas cel jest zgodny z założeniami polityki ekologicznej państwa, jak również Unii Europejskiej.
Nowe przepisy Unii kładą olbrzymi nacisk na recykling odpadów. Priorytet dla tej metody odzysku jeszcze bardziej będzie umocniony wraz z wprowadzeniem w życie stanowiska Komisji Europejskiej z grudnia 2005 zwanym "Społeczność Europy, społeczeństwem recyklingu". Zgodnie z nim oraz projektem nowelizacji ramowej dyrektywy odpadowej, każdy kraj członkowski ma minimalizować ilości składowanych odpadów, poddając je przede wszystkim recyklingowi.
Efektem naszych działań będzie poprawa warunków funkcjonowania zrzeszonych w Izbie podmiotów, recykling to zmniejszenie zagrożenia dla środowiska powodowanego stale rosnącą ilością odpadów składowanych, które mogą być materiałem wsadowym dla naszych instalacji., ograniczy to eksploatacje zasobów surowców naturalnych zgodną z zasadą zrównoważonego rozwoju.


www.oigr.pl

spe

Stowarzyszenie Polskich Energetyków (SPE) istnieje od 1996 r. Obecnie ma charakter ogólnokrajowy, posiada 17 oddziałów w kraju i zrzesza ponad 2000 członków, specjalistów wszystkich branż energetycznych: elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników. Zgodnie z zapisem ststutowym Stowarzyszenie Polskich Energetyków, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem naukowo-technicznym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania. SPE realizuje zadania obejmujące: inicjowanie i propagowanie najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią i paliwami, popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu i użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych, promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych, propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska, podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań służących produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz użytkowaniu energii i paliw, ochronę interesów producentów, dystrybutorów i użytkowników paliw i energii oraz wytwórców urządzeń zużywających energię i paliwa, inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich gałęziach energetyki, oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług energetycznych, popularyzacja bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej energetyków, integrowanie środowiska i tworzenie więzi koleżeńskich, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami. Jedną z form działalności SPE jest również wymiana poglądów i dzielenie się w gronie energetyków swoimi osiągnięciami i zamierzeniami.


www.spe.org.pl

sppgo

Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami zostało zarejestrowane w kwietniu 2000 roku. Celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rozwoju polskiej przedsiębiorczości w zakresie gospodarki odpadami; opracowywanie projektów mających na celu szeroko rozumiany rozwój polskich firm zajmujących się usuwaniem odpadów; popularyzowanie wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie gospodarki odpadami; inspirowanie działań zmierzających do zagospodarowania odpadów; pomoc dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw gospodarki odpadami w zakresie funkcjonowania w gospodarce wolnorynkowej;
tworzenie systemu wsparcia finansowego dla polskich przedsiębiorstw gospodarki odpadami; prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej; przygotowywanie wystąpień, zapytań i petycji do organów administracji państwowej i samorządowej; tworzenie wspólnego lobbingu polskich przedsiębiorstw gospodarki odpadami;
reprezentowanie polskich przedsiębiorstw gospodarki odpadami przed wszelkimi organami administracji i władzy; prowadzenie działalności gospodarczej zmierzającej do promowania oraz wzrostu pozycji polskich firm zajmujących się usuwaniem odpadów poprzez m.in. wydawanie własnego czasopisma, broszur informacyjnych;
współpraca z instytucjami o podobnym profilu działalności, w tym również współpraca międzynarodowa.


www.sppgo.pl

forum-dyrektorow

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast jest ogólnopolskim stowarzyszeniem szefów firm oczyszczania miast i gospodarki odpadami, firm produkujących sprzęt i urządzenia komunalne, a także firm pracujących na rzecz gospodarki komunalnej. Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1992 roku w Zielonej Górze.
Członkami - założycielami stowarzyszenia byli dyrektorzy 38-miu zakładów oczyszczania z ówczesnych miast wojewódzkich. Aktualnie w szeregach stowarzyszenia zrzeszamy 162 członków zwyczajnych (dyrektorzy, zastępcy dyrektorów firm) i 105 członków wspierających - największe, praktycznie wszystkie liczące się w Polsce firmy oczyszczania miast i gospodarki odpadami, obejmujące swymi usługami około 75% rynku krajowego.
Członkami wspierającymi Forum są firmy o różnych formach własności poczynając od przedsiębiorstwa państwowego poprzez zakłady budżetowe, spółki gminy, po spółki prawa handlowego z kapitałem polskim, mieszanym i 100% kapitałem zagranicznym.
Stowarzyszenie na bieżąco współpracuje z około 120-tu firmami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz naszej branży. Statutowym celem stowarzyszenia jest integrowanie branży oczyszczania miast i gospodarki odpadami, działania na rzecz przepływu informacji o funkcjonowaniu firm działających w różnych systemach prawnych, promowanie i upowszechnianie nowych, wzorcowych, sprawdzonych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, technologicznych i finansowo-księgowych, stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie oczyszczania miast, gospodarki odpadami, zagospodarowania odpadów surowcowych, ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej. Ważnym zadaniem Krajowego Forum Dyrektorów jest tworzenie specjalistycznej, branżowej, doradczo-opiniodawczej reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych i samorządowych.


www.forum-dyrektorow.pl

zmp

Związek Miast Polskich to organizacja samorządów miejskich powołana do opracowywania wspólnego stanowiska wobec rządu i promocji miast członkowskich w Polsce i za granicą. Przedstawiciele Związku wchodzą w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Stanowiska i projekty zmian ustaw niekorzystnych dla samorządów, przygotowane przez Zarząd czy komisje problemowe Związku, a także wypracowane w czasie konferencji i spotkań są przedstawiane na posiedzeniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i podczas prac jej 11 zespołów roboczych, odpowiednim komisjom Sejmu i Senatu oraz ministerstwom.
Związek wspiera działania miast i gmin, które występują do Trybunału Konstytucyjnego w sprawach niekorzystnych dla samorządów rozwiązań prawnych. Zwraca się także do Prezydenta RP o niepodpisywanie ustaw albo podjęcie inicjatywy legislacyjnej w sprawach istotnych dla gmin.
Dla przedstawicieli miast Związek przygotowuje kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia. Z udziałem ekspertów z miast członkowskich oraz współpracujących instytucji krajowych i zagranicznych Związek organizuje: Kongresy Miast Polskich, tematyczne seminaria (ochrona środowiska, bezpieczeństwo lokalne, finansowanie inwestycji, zarządzanie rozwojem miasta, rewitalizacja, polityka miejska), spotkania biur promocji miast, spotkania miast i gmin papieskich.
Związek dofinansowuje też organizowane przez profesjonalne środowiska konferencje specjalistyczne, które dotyczą działalności samorządów. Miasta członkowskie mogą korzystać z pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów dotyczących funkcjonowania samorządu. Zarząd rocznie rozpatruje ponad 100 pism z miast. W pracach 13 problemowych komisji Związku bierze udział ponad 650 reprezentantów miast.
Związek popularyzuje ciekawe rozwiązania w miastach poprzez konkursy tematyczne, wystawy, budowanie bazy danych dobrych praktyk (www.dobrepraktyki.pl) oraz własne publikacje. Promocji ciekawych rozwiązań służą liczne projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych - Banku Światowego, Unii Europejskiej czy Norweskiego Mechanizmu Finansowego (np. Lider Zarządzania w samorządzie lokalnym, Polska w UE - lepsza jakość życia w miastach, Fundusze strukturalne w miastach - dobre praktyki, Budowanie potencjału instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych mieszkańcom, organizacjom pozarządowym i przedsiębiorcom poprzez benchmarking usług, upowszechnianie stosowania dobrych praktyk i szkolenia pracowników administracji, Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego).


www.zmp.poznan.pl

ietu

EZO Patronat CBE IETU

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach działa w obszarze ochrony środowiska, zdrowia środowiskowego i zrównoważonego rozwoju. Obszar działalności obejmuje następujące dziedziny nauki: nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki ekonomiczne, nauki matematyczne, nauki o zdrowiu, nauki o Ziemi, nauki leśne, nauki techniczne. Do zadań IETU należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrażanie i upowszechnianie ich wyników oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ekologii i kształtowania środowiska.
Działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu obejmuje w szczególności zagadnienia: zrównoważonego rozwoju; ochrony środowiska i zarządzania jego zasobami; narzędzi wsparcia ekoinnowacji, w tym weryfikacji technologii środowiskowych; metodyki badań w zakresie ochrony i inżynierii środowiska; jakości i stanu środowiska, w szczególności w odniesieniu do terenów silnie zurbanizowanych i uprzemysłowionych oraz obszarów zagrożeń ekologicznych, nowoczesnych metod zarządzania jakością środowiska.
Ponadto Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych prowadzi działania z zakresu komunikacji społecznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju; organizuje i prowadzi sekretariat Konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii; prowadzi działania, w tym edukacyjno-szkoleniowe, na rzecz rozwoju kadry naukowej, badawczo-technicznej i inżynieryjno-technicznej placówek badawczych; współpracuje z jednostkami naukowymi i badawczymi oraz z innymi podmiotami; opracowuje ekspertyzy, opinie oraz oceny dotyczące stanu środowiska w zakresie objętym przedmiotem działania IETU i wykonuje inne zadania zlecone przez organ nadzorujący.


www.ietu.katowice.pl

pige

Polska Izba Gospodarcza "Ekorozwój" jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą, organizacje społeczne, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i fundacje. Izba działa na terenie całego kraju oraz za granicą.
Podstawowymi celami działania Izby są; stałe reprezentowanie interesów gospodarczych swoich członków w zakresie ekologicznym w ich działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, wobec organów administracji publicznej oraz organizacji krajowych i zagranicznych, jak również podejmowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju ich stosunków gospodarczych z zagranicą, spełnianie funkcji usługowej, informacyjnej i doradczej na potrzeby członków Izby, kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej w działalności gospodarczej w kontekście ekorozwoju, promowanie polskich rozwiązań proekologicznych na terenie kraju i za granicą, promowanie zagranicznych rozwiązań proekologicznych posiadających istotne znaczenie dla stanu środowiska oraz organizowanie szkoleń w zakresie ekologii.


pige.org.pl

ios-pib

Instytut Ochrony Środowiska to instytut naukowo-badawczy podległy Ministrowi Środowiska. Prowadzi badania w zakresie polityki i strategii oraz wszystkich podstawowych działów ochrony środowiska, publikuje kilka serii wydawnictw, ma zasobną bibliotekę specjalistyczną. Siedziba znajduje się w Warszawie, oddziały terenowe w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Podstawowym przedmiotem działania Instytutu jest opracowywanie naukowych i technicznych podstaw ochrony środowiska oraz polityki państwa w tym zakresie.
IOŚ jest instytutem resortowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Środowiska. Opracowywanie podstaw polityki ekologicznej państwa w skali krajowej i międzynarodowej wyróżnia IOŚ spośród innych jednostek badawczo-rozwojowych zajmujących się zagadnieniami ochrony środowiska. Ważnym przedmiotem działania IOŚ są kompleksowe badania środowiska, integrujące badania prowadzone w większości pól badawczych.


www.ios.gov.pl

politechnika lodzka

PL 26071302

www.p.lodz.pl

szczecin

SzczecinEZO

Urząd Miasta Szczecin jest jednostką budżetową i organizacyjną, przy pomocy, której Prezydent wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Miasta, zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej. Przed końcem 2015 roku na szczecińskim Ostrowie Grabowskim powstanie EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów. Będzie to jedna z najnowocześniejszych spalarni w Europie, która będzie w stanie przetworzyć w energię 150 tysięcy ton śmieci rocznie.


www.szczecin.pl

Warszawa

WarszawaEZO

Prezydent m.st. Warszawy jest organem wykonawczym miasta - wykonuje należące do jego kompetencji gminne i powiatowe zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym zadania wynikające ze stołecznego charakteru m.st. Warszawy oraz zadania wynikające z porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego. Do zadań Prezydenta należy wykonywanie uchwał Rady m.st. Warszawy oraz zadań określonych przepisami prawa, a w szczególności: przygotowanie projektów uchwał Rady m.st. Warszawy; gospodarowanie mieniem Miasta; realizowanie budżetu Miasta; reprezentowanie Miasta na zewnątrz; kierowanie bieżącymi sprawami Miasta; w ramach realizacji budżetu Miasta Prezydent odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Miasta.
W Warszawie, na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Gwarków 9 znajduje się pierwsza w Polsce elektrownia komunalna opalana odpadami komunalnymi.


www.um.warszawa.plJoomlart