CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegentka
Rejestracja
Taryfa dla ciepła w kontekście rosnących kosztów paliw i energii elektrycznejformularz

9:00 - 9:30

Rejestracja uczestników na platformie online
9:30 – 11:00
 • Podstawy prawne oraz obszar regulacji: ustawa - Prawo energetyczne, rozporządzenie taryfowe (oraz jego zmiany) oraz Informacje Prezesa URE.
 • Interpretacja wytycznych Prezesa URE dot. taryf dla ciepła. Dostosowanie planu kont do wytycznych oraz integracja dotychczasowych narzędzi w spółkach (arkusze kalkulacyjne Excel) z narzędziem wymaganym przez URE.
 • Praktyczne aspekty prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy, tj. zakres wniosku, procedury i terminy obowiązujące w trakcie postępowania administracyjnego (nowości), sporządzanie odpowiedzi na wezwania organu regulacyjnego.
 • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ustawa o OZE - implikacje dla przedsiębiorstw ciepłowniczych.
 • Rynek mocy i jego wpływ na sektor ciepłowniczy.
Prelegentka: Joanna Grabowska – Ekonomista, MBA Energetyka. Były długoletni pracownik URE
11:00 - 11:30 PRZERWA
11:30 - 13:00
 • Zakres prowadzonej działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło i jej wpływ na kształt taryfy dla ciepła.
 • Struktura cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła.
 • Konstrukcja taryfy dla ciepła:
 • Podział odbiorców na grupy.
 • Planowanie wielkości technicznych dla I roku stosowania taryfy dla ciepła.
 • Planowanie kosztów uzasadnionych (koszty stałe, koszty zmienne, koszty modernizacji i rozwoju, koszty zakupu dodatkowych uprawnień do emisji CO2).
 • Rozporządzenie taryfowe z 2020 roku - najważniejsze zmiany, w szczególności z dnia 14 marca 2022 r. w zakresie uprawnień do emisji CO2 i uproszczonej metody kalkulacji cen ciepła
Prelegentka: Joanna Grabowska – Ekonomista, MBA Energetyka. Były długoletni pracownik URE
13:00 - 13:40 PRZERWA
13:00 - 15:30
 • Nowe wytyczne URE dotyczące zwrotu z kapitału zgodnie z Informacją Prezesa URE nr 77/2021 oraz 20/2022 - zmiany.
 • Zwrot z zaangażowanego kapitału – metody jego kalkulacji i sposoby jego ujęcia w taryfie celem zapewnienia rentowności prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło:
  • Zaangażowany kapitał (środki trwale netto) stanowiący podstawę wynagrodzenia – WRA.
  • Średnioważony koszt kapitału - WACC.
  • Przykład obliczeniowy.
 • Kalkulacja cen i stawek opłat.
  • Metoda kosztowa kalkulacji.
  • Kalkulacja ceny ciepła metodą wskaźnikową dla źródeł ciepła, w których ciepło jest wytwarzane w jednostkach kogeneracji (sposób uproszczony).
  • Podstawy prawne zmian taryf dla ciepła, które kalkulują ceny w sposób uproszczony.
  • Możliwości prawno-praktyczne zastąpienia kalkulacji ceny ciepła metodą wskaźnikową (sposób uproszczony) metodą kosztową i argumentacja powyższego przedstawiona regulatorowi (URE).
  • Kalkulacja opłaty dotyczącej ustawy o efektywności energetycznej (zmiany w ustawie o efektywności energetycznej dotyczące opłaty zastępczej)

Prelegentka: Joanna Grabowska – Ekonomista, MBA Energetyka. Były długoletni pracownik URE
Joomlart