CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
aml
formularz

Szanowni Państwo,

Wiele firm do dnia dzisiejszego nie zidentyfikowało dotyczących ich obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. ustawa AML), w szczególności obowiązków wynikających z IV Dyrektywy AML.
Tymczasem w 2021 roku kilkukrotnie wchodzą w życie kolejne zmiany w ustawie AML m.in. z dniem 15 maja, 31 lipca czy 31 października. Większość ze zmian spowodowana jest implementacją kolejnej, V Dyrektywy AML.

Ustawę stosują nie tylko tzw. instytucje obowiązane, wśród których znajdują się m.in. podmioty świadczące usługi księgowe (także dla pozostałych spółek grupy). Obowiązki przewidziane w ustawie dotyczą również większości spółek prawa handlowego, które w myśl ustawy obowiązane są do zgłoszeniu (a co za tym idzie wcześniejszego właściwego ustalenia) wszystkich swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz aktualizacji tych wpisów pod groźbą kary.
Od 31 października brak aktualizacji tych danych lub podanie danych niezgodnie ze stanem faktycznym będzie zagrożone karą pieniężną do 1.000.000 zł. Jednocześnie uszczelniony zostanie mechanizm weryfikacyjny prawidłowość i aktualność tych danych, bowiem każda instytucja obowiązana, obsługująca taki podmiot, która dostrzeże rozbieżność w zakresie beneficjentów rzeczywistych będzie musiała, w przypadkach określonych w ustawie, poinformować właściwy organ.

Powyższe przepisy dotykają również podmioty z sektorów: energetycznego i przemysłowego. W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu Szkolenie online: Nowelizacja ustawy AML - konsekwencje dla energetyki i przemysłu", które odbędzie się 25 października 2021 roku. Wiedza nabyta podczas szkolenia jest niezbędna w celu zapewnienia zgodności z prawem działania m.in. wszystkich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowo-akcyjnych, komandytowych, europejskich oraz większości spółek akcyjnych.

Cele szkolenia szkolenia:
  • Szkolenie pomoże w rozpoznaniu obowiązków wynikających z ustawy AML zarówno od strony tzw. instytucji obowiązanych, jak i podmiotów, na które może oddziaływać ustawa AML (Klient instytucji obowiązanej lub podmiot obowiązany do wpisu do CRBR).
  • Poruszone zostaną obowiązki instytucji obowiązanych, mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy, w tym na przykładach czy środki bezpieczeństwa finansowego. Jak również przedstawione zostaną: obowiązki pracowników, instrukcje związane z procesem identyfikacji klienta, instrukcje dot. bieżących analiz transakcji, wskazówki dot. formułowania i aktualizowania oceny ryzyka;
  • Wskazane zostaną zasady sporządzania obowiązkowych dla instytucji obowiązanych wewnętrznych procedur oraz regulacje nakazujące raportowanie do GIIF, ministra i prokuratora.
  • Omówione zostaną także praktyczne aspekty rozpoznawania wszystkich beneficjentów rzeczywistych oraz właściwego zgłaszania ich do CRBR, w tym aktualizacji tych danych, celem uniknięcia kary pieniężnej.
  • Omówione zostaną wskazówki dot. zdarzeń, na które dana instytucja obowiązana powinna uważać ze względu na przedmiot swojej działalności;


Szkolenie skierowane jest do:
  • Kierowników działów księgowości, głównych księgowych przedsiębiorstw z branży energetycznej i przemysłowej

  • Właścicieli przedsiębiorstw, dyrektorów ekonomiczno – finansowych, kierowników wszystkich szczebli zarządzania firm

  • Audytorów i business controllerów

  • Pracowników departamentów controlingu i rachunkowości, planowania i analiz oraz strategii i rozwoju

  • Menedżerów odpowiedzialnych za planowanie i tworzenie analiz w firmach z branży energetycznej i przemysłowejJoomlart