CBE Polska

Article Index
Start
Prelegenci
Program
Rejestracja
Fit for 55


Adam Sarnaszek Adam Sarnaszek, Prezes Zarządu, BIOCONTROL/Polska Rada Pelletu

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Morskiej w Gdyni na specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem oraz Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej i University of Northampton. W latach 1998 – 2003 pracował na stanowiskach kierowniczych w sektorze bankowo – finansowym. Od 12 lat związany z certyfikacją systemów zarządzania. W latach 2002–2007 jako auditor wiodący w Biurze Certyfikacji PRS SA. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Dyrektora Branży Certyfikacji i Audytu w SGS Polska 130Sp. z o.o. Od 2012 roku jako Dyrektor Regionalny na Europę Środkowo- Wschodnią zaangażowany również w międzynarodowe projekty regionalne w strukturach korporacyjnych Grupy SGS. Przewodniczył pracom Komitetu Technicznego powołanego przy SGS Polska Sp. z o.o. w celu opracowania oraz wdrożenia procedur i programów certyfikacji systemów opartych na zasadach należytej staranności przy dostawach biomasy na cele energetyczne. W roku 2014 jako założyciel i udziałowiec BIOCONTROL Sp. z o.o. koordynował tworzenie autorskiego programu administrowania systemem certyfikacji SNS, który do dnia dzisiejszego stanowi najczęściej wybierane rozwiązanie przy weryfikacji łańcucha dostaw biomasy na cele energetyczne. Obecnie również członek Komisji Leśno- Drzewnej działającej przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz przewodniczący Komitetu ds. Certyfikacji działającego przy Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej. Członek i Założyciel Polskiej Rady Pelletu – www.polskaradapelletu.org.
Adam Stepien Adam Stępień, Dyrektor Generalny, Krajowa Izba Biopaliw

Absolwent wydziału zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a także studiów podyplomowych z zakresu europeistyki i politologii. W początku kariery zawodowej związany z organizacjami rolniczymi. W latach 2008-2010 był przedstawicielem Krajowej Rady Izb Rolniczych przy Komitecie Zawodowych Organizacji Rolniczych Copa w Brukseli, gdzie od 2015 roku sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Grupy Roboczej "Bioenergia”. W 2010 roku wyróżniony odznaką honorową Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi "Zasłużony dla rolnictwa”. Od 2011 roku pełni funkcję Dyrektora Generalnego Krajowej Izby Biopaliw, a od marca 2011 roku jest także Członkiem Zarządu KIB. Od czerwca 2015 roku pełni jednocześnie funkcję Dyrektora Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, jak również Członka Zarządu z ramienia PSPO Europejskiej Organizacji producentów Oleju FEDIOL. Autor szeregu publikacji i artykułów z zakresu rolnictwa, energii odnawialnej, przemysłu spożywczego i biopaliw transportowych.
Robert jeszke Robert Jeszke, Kierownik Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, Koordynator Projektu LIFE Climate CAKE PL. Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy / Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

Kieruje Zespołem Strategii i Analiz oraz Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych (CAKE) w IOŚ-PIB/KOBiZE. Posiada 18-letnie doświadczenie w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej i zrównoważonego rozwoju, m.in. jako ekspert rządowy w trakcie negocjacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w 2008 r. i w trakcie jego implementacji 2009-2019. Współautor architektury mechanizmu finansowania w Polsce ochrony klimatu opartego na protokole z Kioto – Green Investment Scheme (GIS). Polski ekspert krajowy ds. oceny polityk i działań nominowanych do listy wiodących ekspertów UNFCCC (UNFCCC Roster of Experts). Uczestniczył w różnych grupach roboczych, grupach zadaniowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym (CCC/WG3), zajmujących się kwestiami polityki ochrony środowiska i klimatu, gospodarki i zmian klimatu oraz handlu emisjami. Pomysłodawca i redaktor naczelny miesięcznika “Raport z rynku CO2” wydawanego przez KOBiZE od 2012 r. Autor i współautor wielu analiz i publikacji dotyczących zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej, publikowanych zarówno w czasopismach krajowych, jak i międzynarodowych.
Adam Berman, European Policy Director, IETA - International Emissions Trading Association
Adam Juszczak, Starszy analityk, Polski Instytut Ekonomiczny
Sergiusz Urban Dr Sergiusz Urban, kieruje zespołem Prawa Ochrony Środowiska w Kancelarii WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Specjalizuje się w problematyce polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego. Doradza klientom w zakresie: gospodarki odpadami, oceny oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000, decyzji środowiskowych, regulacji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych (IPPC/IED, standardy emisyjne, konkluzje BAT itp.). Zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także remediacji, jakości gleby i ziemi oraz ochrony przed hałasem. Wspiera również klientów w procesie uzyskiwania, zmian, przenoszenia oraz wygaszania pozwoleń i zezwoleń z zakresu ochrony środowiska, doradza w trakcie postępowań administracyjnych a także reprezentuje przed organami i sądami administracyjnymi.
Wspiera klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, budowlanego, wytwórczego, spożywczego, nieruchomości oraz samorządowego. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego. Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.
Mieczyslaw Cezary Olszewski Mieczysław Cezary Olszewski, Country Manager ( Dyrektor Krajowy), Redshaw Advisors Ltd.

Doświadczony manager i przedsiębiorca z ponad 35-letnim doświadczeniem w zakładaniu i prowadzeniu firm w Polsce i Wielkiej Brytanii. Autor codziennych "Raportów z aukcji EUA", które zyskują na popularności wśród osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe, zarówno małych jak i dużych, firm objętych ETS-em. Przed dołączeniem do zespołu ekspertów Redshaw Advisors był m.in. założycielem i dyrektorem firmy doradczej Kancelaria w Londynie oraz właścicielem i wydawcą tygodnika w UK - The Polish Time/Goniec Polski, a wcześniej doradcą finansowym. Doskonale rozumie znaczenie odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem i implementacji odpowiedniej strategii dla firm. Od wielu lat zaangażowany w kultywowanie relacji polsko-brytyjskich, wielokrotnie cytowany przez brytyjskie media w tym BBC i Financial Times, organizator licznych wydarzeń komercyjnych oraz społecznych, w tym targów pracy. W Polsce był m. in. współzałożycielem NZS-u w 1980 r., współzałożycielem i dyrektorem oddziału spółdzielni pracy (1988) oraz członkiem Prezydium RM miasta Lublin (1989). Ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych na KUL-u.


Joomlart