CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Współpraca
Patroni honorowi
Lokalizacja
Rejestracja
naw
formularz
sp

Stowarzyszenie Podatników w Polsce jest dobrowolną, pod każdym względem niezależną i politycznie neutralną, samorządową organizacją podatników. SP-PL służy ogółowi społeczeństwa, wywierając wpływ na publiczną politykę i gospodarkę finansową, w celu obrony praw obywatelskich, uzasadnionych interesów podatników oraz kształtowania etyki podatkowej. Realizuje swe cele statutowe, śledząc założenia i skutki polityki finansowej państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, przedkładając właściwym organom odpowiednie propozycje oraz występując w przewidzianym przepisami trybie z inicjatywą ustawodawczą.
Do szczególnych zadań Stowarzyszenia należy podejmowanie działań służących przede wszystkim: przestrzeganiu podstawowych zasad oszczędności i gospodarności w treści ustaw i działalności organów administracji, stosowaniu uzasadnionej i sprawiedliwej polityki podatkowej, uproszczeniu przepisów podatkowych i ich właściwej interpretacji, a także racjonalnemu stosowaniu oraz podniesieniu wiedzy i świadomości prawnej obywateli poprzez działalność oświatową.


www.podatnicy.org

GIPH

Izba powstała w marcu 1991 r. na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. Nr 35, poz.195 ze zm.).
Od 1993 r. działa na terytorium całego kraju.

GIPH zrzesza:

  • producentów:
    • węgla kamiennego;
    • węgla brunatnego;
    • maszyn i urządzeń
  • przedsiębiorstwa usługowe
  • placówki naukowo - badawcze


Członkowie Izby to m.in. kopalnie węgla kamiennego i brunatnego, fabryki maszyn i urządzeń oraz inne jednostki organizacyjne. Należące do GIPH firmy zatrudniają ponad 130.000 pracowników.
Naszym celem jest wspieranie i ochrona interesów zrzeszonych w GIPH podmiotów gospodarczych, ich promocja w kraju i za granicą oraz kształtowanie właściwego wizerunku reprezentowanych w Izbie sektorów gospodarki.
Zajmujemy się sprawami ważnymi nie tyko dla górnictwa ale dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
Członkiem Izby może zostać każdy kto prowadzi działalność gospodarczą.


www.giph.com.pl

spe

SPE 17101301

Stowarzyszenie Polskich Energetyków (SPE) istnieje od 1996 r. Obecnie ma charakter ogólnokrajowy, posiada 17 oddziałów w kraju i zrzesza ponad 2000 członków, specjalistów wszystkich branż energetycznych: elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników. Zgodnie z zapisem ststutowym Stowarzyszenie Polskich Energetyków, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem naukowo-technicznym, mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi energetyki polskiej, racjonalnemu użytkowaniu paliw: stałych, płynnych, gazowych i energii: elektrycznej i cieplnej oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe, osób fizycznych i prawnych, które podejmują takie działania. SPE realizuje zadania obejmujące: inicjowanie i propagowanie najlepszych rozwiązań technicznych w energetyce polskiej, racjonalne i oszczędne gospodarowanie energią i paliwami, popieranie i promowanie nowoczesnych rozwiązań we wszystkich specjalnościach produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu i użytkowania energii i paliw oraz w dziedzinach pokrewnych, promowanie energooszczędnych urządzeń energetycznych i ekonomicznych rozwiązań inwestycyjnych, propagowanie rozwiązań energetycznych służących ochronie środowiska, podnoszenie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie nowoczesnych rozwiązań służących produkcji, przesyłu, dystrybucji, obrotu oraz użytkowaniu energii i paliw, ochronę interesów producentów, dystrybutorów i użytkowników paliw i energii oraz wytwórców urządzeń zużywających energię i paliwa, inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich gałęziach energetyki, oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług energetycznych, popularyzacja bezpiecznej eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz kształtowanie etyki zawodowej energetyków, integrowanie środowiska i tworzenie więzi koleżeńskich, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami. Jedną z form działalności SPE jest również wymiana poglądów i dzielenie się w gronie energetyków swoimi osiągnięciami i zamierzeniami.


www.spe.org.plJoomlart