CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Programme agenda
Prelegenci
Sponsorzy
Patronat
Artykuły
Lokalizacja
Rejestracja
remit


znak_formularz1
Elżbieta Modzelewska-Wąchal Elżbieta Modzelewska-Wąchal, specjalista prawa antymonopolowego i prawa konkurencji, była Wiceprezes UOKiK

Prawem konkurencji zajmuje się nieprzerwanie od 1987 r., od 1990 r. w Urzędzie Antymonopolowym (obecnie Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów), początkowo jako dyrektor Departamentu Orzecznictwa, od lutego 1996 r. do końca 2001 r. jako wiceprezes Urzędu odpowiedzialna na zagadnienia konkurencji. W okresie od 1998 r. do końca 2001 r. była członkiem Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialna za obszary negocjacyjne "Polityka konkurencji" (obejmujący anti-trust i pomoc publiczną) oraz "Ochrona konsumentów i zdrowie". Jest wykładowcą na uczelniach wyższych. Jest współautorką ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i autorką licznych publikacji z dziedziny konkurencji, m.in. "Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz", Twigger, Warszawa 2002, "Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. Komentarz", Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis" 2003, i szeregu innych. Ekspert sejmowy. W rankingu Global Councel 3000 "Highly Recommended Competition/Antitrust practitioner" w Polsce, zaś w rankingu " Rzeczpospolitej " 2007 - najwyżej rekomendowany prawnik w dziedzinie prawa konkurencji.

 Marilin Tilkson Marilin Tilkson, Chief Specialist, Energy and Water Regulatory Division, Estonian Competition Authority

Marilin Tilkson ukończyła studia na Politechnice w Tallinie na kierunkach: Chemia i Technologia Ochrony Środowiska (studia licencjackie) i Energetyka materiałowa i procesowa (studia magisterskie). Obecnie ekspertka jest w trakcie kolejnych studiów magisterskich na kierunku Handel Energią.
Swoją karierę rozpoczynała w Stockholm Environment Institute w Talinie; obecnie zajmuje stanowisko Chief Specialist w Energy and Water Regulatory Division, Estonian Competition Authority.

Marian Kilen Marian Kilen, Trade Manager, Fortum Power and Heat Polska

W Fortum Power and Heat Polska odpowiada za obrót energią elektryczną i instrumentami pochodnymi związanymi z energią elektryczną. Wraz z zespołem zajmuje się zarządzaniem portfelem energii elektrycznej produkowanej we własnych źródłach Fortum w Polsce. W Fortum od 2008 r. Wcześniej pracował w PGE Electra (obecnie w strukturach organizacyjnych PGE SA), gdzie m.in. pełnił obowiązki Dyrektora Biura Obrotu Energią Elektryczną i Prawami Majątkowymi. Członek Towarzystwa Obrotu Energią. Reprezentuje Fortum w spotkaniach EFET (European Federation of Energy Traders) — Task Force South and Central-Eastern Europe.

Sylwester Szczensnowicz Sylwester Szczensnowicz, Naczelnik, Wydział ds. Zakupu i Sprzedaży Usług Dystrybucyjnych, PKP Energetyka S.A., Oddział Dystrybucja Energii Elektrycznej

Przedstawiciel operatorów systemów dystrybucyjnych nieprzyłączonych do sieci przesyłowych. Pracujący w PKP Energetyka S.A. Jest odpowiedzialny za zakup i sprzedaż usług dystrybucyjnych.
W ramach swoich kompetencji współpracuje ze wszystkimi OSD przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz z częścią OSD nieprzyłączonych do sieci przesyłowej. Ponadto doradca innych OSD będącymi przedsiębiorstwami przemysłowymi lub posiadających koncesje na wytwarzanie w zakresie funkcjonowania OSD na rynku energii elektrycznej. Prelegent wielu wystąpień na konferencjach i szkoleniach.

Paweł Hawranek Paweł Hawranek, Legal Counsel, Asset Optimisation and Trading, Legal Department, Vattenfall Energy Trading Sp.z o.o.

Radca prawny współpracujący z Grupą Vattenfall od 2002 roku. Od momentu powstania Vattenfall Energy Trading sp. z o.o. w 2005 roku związany z tą spółką. Odpowiedzialny za obsługę prawną obrotu energią elektryczną i instrumentami pochodnymi w Polsce. Członek zespołu prawnego Asset Optimisation and Trading w Grupie Vattenfall zapewniającego wsparcie prawne dla hurtowego handlu energią w Europie. Prowadzi także własną praktykę jako HAWRANEK Kancelaria Prawnicza.

Daniel Owczarek, Biuro Rozwoju Rynku Energii, PSE Operator S.A.

 

 Ciolkowski Piotr male

Piotr Ciołkowski, Starszy Prawnik w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych CMS Cameron McKenna

Doradza w kwestiach regulacyjnych oraz związanych z obrotem paliwami i energią. Przygotowywał i negocjował umowy sprzedaży energii elektrycznej i paliw. Doradzał spółkom zajmującym się obrotem energią elektryczną w zakresie umów sprzedaży opartych na standardzie EFET, a także wytwórcom energii elektrycznej w związku z zastąpieniem KDT umowami sprzedaży energii elektrycznej. Doradzał także w związku z handlem uprawnieniami do emisji CO2, w szczególności przy przygotowywaniu umów sprzedaży opartych na standardzie IETA. Świadczy pomoc prawną w związku z nabywaniem ropy naftowej, gazu i paliw oraz handlem zielonymi, czerwonymi i żółtymi certyfikatami.

Piotr Ciołkowski specjalizuje się w doradztwie związanym z kwestiami regulacyjnymi dla sektora energetycznego. Reprezentuje polskich i zagranicznych przedsiębiorców działających w sektorze energetycznym w sprawach związanych z prowadzeniem przez nich działalności na rynku polskim. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne w związku z wydzieleniem spółek zajmujących się przesyłem i obrotem energią elektryczną.

Uczestniczył w transakcjach nabywania przedsiębiorstw w sektorze energetycznym, w tym między innymi przy przejęciu sieci stacji paliw przez koncern paliwowy oraz przy nabywaniu farm wiatrowych. Brał także udział w projektach prywatyzacyjnych polskich elektrociepłowni. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo w zakresie prawa spółek dla przedsiębiorstw w sektorze energetycznym i zagadnienia związane z postępowaniami spornymi.
Joomlart