CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegenci
Współpraca
Poprzednie edycje
Lokalizacja
Rejestracja
VIII Forum Spalania Biomasy i OdpadówPełna salaformularz

08:30
09:30
Rejestracja Uczestników, poranna kawa
09:30
10:00

Prawodawstwo UE i priorytety polityczne dotyczące branży Waste-to-Energy

 1. Wdrożenie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Cele a rzeczywistość – identyfikacja realnych potrzeb w zakresie mocy przerobowych
  • Odzyskiwanie metali z żużli paleniskowych
 2. Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych i dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej
  • Wykorzystanie ciepła odpadowego
  • Krajowy potencjał efektywności w zakresie ogrzewania i chłodzenia
 3. Zależność pomiędzy prawodastwem dotyczącym substancji, produktów i odpadów
  • Obecność substancji wzbudzających duże obawy w materiałach pochodzących z recyklingu
  • Klasyfikacji odpadów i możliwosci wykorzystania jako surowce wtórne
 4. Fundusze unijne, propozycja ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (taksonomia), InvestEU
 5. Dokument dotyczący najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do spalania odpadów (BREF)
Prelegentka:
Marta Gurin, Szef działu polityki i technologii, Confederation of European Waste-to-Energy Plants
10:00
10:30
Case Study: Wielopaliwowa elektrociepłownia Fortum w Zabrzu
Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu produkuje ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Nowoczesny kocioł wielopaliwowy jest zasilany przede wszystkim węglem i paliwem alternatywnym (RDF – Refuse Derived Fuel) z możliwością spalania biomasy oraz miksu tych trzech paliw. Ilość wykorzystywanego RDF-u może sięgać do 50% całkowitego zużycia paliwa. Zakład zastąpił wyeksploatowane jednostki opalane węglem, zainstalowane obecnie w Zabrzu oraz Bytomiu i znacząco wpłynął na ograniczenie emisji CO2 i innych substancji w regionie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła około 870 milionów złotych. Łącznie w ramach budowy wykorzystano ponad 4 400 ton stali i 19 000 m3 betonu. Możliwości produkcyjne nowoczesnego zakładu wynoszą 225 megawatów mocy zainstalowanej w paliwie. Zakładana roczna produkcja ciepła wyniesie 730 GWh.

Prelegentka:
Piotr Górnik, Dyrektor ds. energetyki cieplnej, Fortum
10:30
11:00
Wystąpienie Partnera generalnego
11:00
11:30
Case Study: ITPOE w PGE EC Odział Elektrociepłownia w Rzeszowie - pierwsze cztery tysiące godzin eksploatacji
 • Podstawowe informacje o ITPOE – obszar działania, sposób finansowania inwestycji
 • Kluczowe daty realizacji inwestycji
 • Schemat instalacji i zastosowana technologia oczyszczania spalin, omówienie układu odzysku energii ze spalin
 • Zagospodarowanie odpadów poprocesowych i wód opadowych
 • Omówienie parametrów gwarantowanych dla instalacji
 • Dotrzymywanie standardów emisyjnych w okresie od 26.10.2018 do chwili obecnej
 • Omówienie głównych usterek występujących w pierwszych miesiącach eksploatacji ITPOE
 • Omówienie osiąganych wydajności instalacji, produkcji energii, zużycia reagetów
Prelegent:
Adam Dybowski, Kierownik ITPOE, PGE Energia Ciepła
11:30
12:00
Przerwa kawowa (Business Matchmaking)
12:00
12:30
Case Study: Budowa instalacji wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą w ciepłowni w Dzierżoniowie
Projekt budowy kotła biomasowego w układzie kogeneracji z turbiną na ORC. Nowy kocioł opalany będzie zrębką leśną i będzie osiągał moc 6,05MW. Przyznano dofinansowanie z „Działania 1.6 Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020". W 2019 roku planowany jest rozruch instalacji.

Prelegent:
Sławomir Kopcio, Zastępca Kierownika, ZEC Dzierżoniów
12:30
13:00
Wystąpienie Partnera branżowego - METROPOLIS: Możliwości dofinansowania inwestycji biomasowych

Prelegent:
Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu i współzałożyciel, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze
13:00
13:30
Case Study MPEC w Nowym Sączu
Budowa kotła na biomasę o mocy 7 MW w ramach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Działanie 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej.

Prelegent:
Piotr Jeliński, Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, MPEC w Nowym Sączu
13:30
14:15
Lunch
14:15
15:30
Dyskusja panelowa: Rynek paliw alternatywnych i biomasowych - pellet, RDF, zrębka, biopaliwa
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie drewna energetycznego
 • Klasyfikacja i uzyskanie statusu odpadu drzewnego i produktu ubocznego w świetle nowelizacji ustawy o odpadach
 • Normy jakościowe paliw alternatywnych i biomasy
 • Certyfikacja pelletu
 • Wykorzystanie paliw alternatywnych w energetyce
 • Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii
 • Dyrektywa RED2
Moderator:
Adam Sarnaszek, Prezes Zarządu, BIOCONTROL

Uczestnicy:
 • Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii
 • Jerzy Ziaja, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
 • Dr inż. Anna Matuszewska, PIMOT
 • Łukasz Skuza, Kierownik ds. Paliw Alternatywnych, Grupa Ożarów
 • Magdalena Ruszniak, Dyrektor, Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna
 • Jolanta Domirska, Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska w Obszarze Zarządzanie Majątkiem, TAURON POLSKA ENERGIA
 • Reprezentant Ministerstwa Energii
15:30 Zakończenie
Joomlart