CBE Polska

VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów Pełna sala

12 czerwca 2019 roku w Chorzowie odbyła się ósma edycja Forum Spalania Biomasy i Odpadów. Moderatorem Forum był Dr hab. inż. Rafał Rajczyk z wydziału Infrastruktury i Środowiska Politechniki Częstochowskiej.

Prezentację rozpoczynającą część merytoryczną wygłosiła Marta Gurin, szef działu polityki i tecnologii w CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants). W swojej prelekcji omówiła bieżące kierunki legislacyjne dla branży WtE. „Na dzień dzisiejszy w obrębie Europy są 492 instalacje odpadowe. Kluczowe jest wdrożenie pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy), wdrożenie dyrektywy OZE jak również dokumentu BREF Waste Incineration. Pamiętajmy, że w spalarniach europejskich nie tylko spalamy odpady komunalne ale również przemysłowe. Ostatnie lata (2001-2017) pokazują bardzo dobrą tendencję zakładającą odchodzenie od składowania odpadów (-32%) na rzecz ich recyklingu (+19%) i odzysku energii (+12%). Pojawiły się nowe regulacje w zakresie recyklingu metali z żużli w zakresie ich kryteriów jakościowych – znajdziecie je Państwo w dyrektywie odpadowej art.11a oraz dyrektywie opakowaniowej art. 6a. Do końca 2019 roku mamy czas na wdrożenie, natomiast nowe metody obliczania będą obowiązywać od 2020 roku" - podkreśliła prelegentka. W dalszej części prezentacji nakreśliła również prawodawstwo dotyczące finansowania inwestycji oraz funduszy unijnych jak również dokument dotyczący najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do spalania odpadów.

Drugą w kolejności prezentację wygłosił Andrzej Pudło, Prokurent, Krajowy Manager ds. Gospodarki Paliwowej, Fortum Power and Heat Polska. Przedstawił case study na temat nowej wielopaliwowej elektrociepłowni Fortum w Zabrzu. Elektrociepłownia Fortum w Zabrzu produkuje ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu. Nowoczesny kocioł wielopaliwowy jest zasilany przede wszystkim węglem i paliwem alternatywnym (RDF – Refuse Derived Fuel) z możliwością spalania biomasy oraz miksu tych trzech paliw. Ilość wykorzystywanego RDF-u może sięgać do 50% całkowitego zużycia paliwa. Zakład zastąpił wyeksploatowane jednostki opalane węglem, zainstalowane obecnie w Zabrzu oraz Bytomiu i znacząco wpłynął na ograniczenie emisji CO2 i innych substancji w regionie. Całkowita wartość inwestycji wyniosła około 870 milionów złotych. Łącznie w ramach budowy wykorzystano ponad 4 400 ton stali i 19 000 m3 betonu. Zakładana roczna produkcja ciepła wyniesie 730 Gwh. „Elektrociepłownia Fortum z Zabrzu to nowoczesne i niskoemisyjne źródło ciepła dla mieszkańców Zabrza i Bytomia. Zakłana roczna pordukcja to 730 Gwh ciepła oraz 550 Gwh energii elektrycznej. To źródło kogeneracyjne o mocy 225 MW w paliwie i elastyczny miks paliwowy: węgiel, biomasa i RDF." - powiedzial prelegent.

Kolejną prezentację wygłosiła Iwona Jelonek, nowy Prezes Zarządu Polskiej Rady Pelletu oraz Adam Sarnaszek, Członek Polskiej Rady Pelletu i Prezes Zarządu Biocontrol. Polska Rada Peletu (Polish Pellet Council) to stowarzyszenie polskiej branży peletu, które zostało założone 2 czerwca 2017 r. Członkami Polskiej Rady Peletu są firmy, które zajmują się produkcją, handlem i dystrybucją peletu drzewnego, producenci urządzeń grzewczych na pelet, producenci pieców kominkowych, instalatorzy, producenci technologii do granulowania, ale także inne podmioty gospodarcze, instytucje i organizacje aktywnie działające w branży peletu i zaangażowane w rozwój tego sektora przemysłu. „W ramach działalności Polskiej Rady Pelletu zajmujemy się promowaniem paliwa dobrej jakości jak również walką z nadużyciami na rynku pelletu drzewnego. Polska Rada Pelletu pełni rolę krajowego punktu kontaktowego w sprawie fałszerstw oraz w celu wsparcia działań informacyjnych dla ustandaryzowania systemów certyfikacji w zakresie jakości peletu. Z raportu Światowej Organizacji Zdrowia „Ambient Air Pollution Database 2016" wynika, że 33 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w Polsce, z czego aż 10 leży w województwie śląskim. Mamy nad czym pracować." - dodała Prezes Jelonek.

Drugą część prezentacji wygłosił Adam Sarnaszek, Członek Polskiej Rady Pelletu i Prezes Zarządu Biocontrol. Prelegent skupił się na przedstawieniu aspektów kwalifikowalności paliw w kontakście wytwarzania zielonej energii i ciepła. Omówił również kwestię nowelizacji ustawy o odpadach w zakresie uzyskania statusu produktu ubocznego: „Tak jak dotychczas, przedmiot lub substancja powstająca w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest jej produkcja, może być uznana za produkt uboczny, niebędący odpadem. Należy jednak spełnić określone warunki: przedmiot/substancja będzie wykorzystywana bez dodatkowego przetwarzania, jest produkowana jako integralna część procesu produkcyjnego, spełnia istotne wymagania prawne i nie oddziałuje negatywnie na środowisko i życie ludzi. Do kolejnych zmian w zakresie uzyskania statusu produktu ubocznego należy konrtola WIOŚ – może przeprowadzić kontrolę w zakresie objętym zgłoszeniem. WIOŚ może również skorzystać z opinii ekspertów zewnętrznych lub przeprowadzić procedury w oparciu o tzw. stronę trzecią." - dodał Prezes Sarnaszek. W dalszej części prezetacji omówił kwestię uwierzytelniania paliw OZE, system należytej staranności oraz przedstawił Krajowy Spis Uwierzytelnionej Biomasy.

Blok po przerwie kawowej rozpoczął swoją prezentacją Sławomir Kopcio, Zastępca Kierownika w ZEC Dzierżoniów. Przedstawił projekt budowy kotła biomasowego w układzie kogeneracji z turbiną na ORC. Nowy kocioł opalany będzie zrębką leśną i będzie osiągał moc 6,05MW. Przyznano dofinansowanie z „Działania 1.6 Źródła wysokosprawnej kogeneracji oś priorytetowa zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020". W 2019 roku planowany jest rozruch instalacji. „Z powodu rosnących opłat środowiskowych oraz znacznego wzrostu cen miału węglowego w 2016 roku Zarząd ZEC podjął decyzję o budowie wysokosprawnej kogeneracji opalanej biomasą. Całkowity koszt projektu to 28 mln 650 zł, natomiast dofinansowanie wyniosło 20 445 761 zł. Wyłonienie wykonawcy projektu odbyło się na podstawie przetargu – głównym wykonawcą została firma VAS Energy Systems International GmbH z Austrii. W ramach przygotowania do realizacji inwestycji wyburzono halę w której znajdowały się 4 kotły węglowe WLM5, a w ich miejscu powstaje instalacja wysokosprawnej kogeneracji. Z naszej perspektywy kluczowym czynnikiem gwarantującym sukces inwestycji którą realizujemy jest dobranie odpowiedniego zespołu rzetelnych i odpowiedzialnych wykonawców" - zakończył prelegent.

Kolejne case study wygłosił Adam Dybowski, Kierownik ITPOE Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie, PGE Energia Ciepła. W swojej prezentacji omówił pierwsze cztery tysiące godzin eksploatacji. „ITPOE (Instalacja Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii) w Rzeszowie, produkuje ekologiczne ciepło i energię elektryczną dla miasta i okolic. Obejmuje linię przetwarzania odpadów komunalnych z odzyskiem energii 100 tys. ton/rok w technologii rusztowej. Moc obiektu to 8 MWe przy pracy w kondensacji i 4,6 MWe przy pracy w kogeneracjil. Moc cieplna przy pracy w kogeneracji wynosi 16,5 MWt. Dodatkowa moc układu odzyskującego ciepło z kondensacji pary wodnej w spalinach to 4MWt" - dodał. W dalszej części prezentacji prelegent szczegółowo omówił najważniejsze urządzenia zainstalowane w elektrociepłowni jak również ich emisyjność. Dodatkowo, przedstawił główne awarie które miały miejsce w okresie pierwszych sześciu miesięcy eksploatacji, do których należały między innymi: usterki chwytaków, usterka podgrzewacza powietrza pierwotnego, usterka układu czyszczenia kotła oraz usterka waloryzacji.

Ostatnią prezentację przed panelem dyskusyjnym wygłosił Wojciech Nawrocki, Członek Zarządu i współzałożyciel METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze. METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko. W swojej prezentacji omówił możliwości finansowania inwestycji biomasowych. „W swoim portfolio mamy pozyskane dofinansowanie dla takich podmiotów jak Veolia, EDF, Polltyag S.A, Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej RADPEC, MPGK Krosno, G.EN.GAZ ENERGIAm, Eko-Energia, Eco-Progres, Pellet Polska i wielu innych. Koordynujemy pozyskanie dofinansowań między innymi na sieci ciepłownicze, wysokosprawną kogenerację, OZE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Dodatkowo, aktywnie zajmujemy się również programem NFOŚiGW „Energia Plus". - dodał prelegent.

Zwieńczeniem części merytorycznej był panel dyskusyjny.
Moderatorem był Adam Sarnaszek, Prezes Zarządu firmy Biocontrol. Jako dyskutanci wystąpili:
• Grzegorz Walczukiewicz, Dyrektor, Port Czystej Energii
• Jerzy Ziaja, Prezes Zarządu, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu
• Dr inż. Anna Matuszewska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – PIMOT
• Magdalena Ruszniak, Dyrektor, Departament Dostaw Surowców Produkcyjnych, PGE Polska Grupa Energetyczna
• Agnieszka Szrajner, Starszy Specjalista, Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energii
• Jolanta Domirska, Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska w Obszarze Zarządzania Majątkiem, Tauron Polska EnegiaPartnerami Branżowymi Forum były firmy:
• Biocontrol
• METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze

Jako Wystawcy prezentowali się:
• Kalenborn
• Chemeko System
• Enotec
• Ecomex
• Ramboll
• Enervigo
• Andra
• Ebara

Patronatu Honorowego udzielili:
Ministerstwo Energii , World Bioenergy Association , Bioenergy Europe, UKRCEMENT, Krajowa Izba Gospodarcza, Bioenergy Association of Ukraine, LATbio , Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Biopaliw, Polska Rada Pelletu , Polskie Towarzystwo Biomasy, Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych , KAPE, Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego , SEP , Politechnika Krakowska, Konsulat Honorowy Ukrainy w Katowicach , Politechnika Śląska, Uniwersytet Rolniczy , Akademia Górniczo-Hutnicza

Patronatu Medialnego udzielili:
Poradnik Przedsiębiorcy, Cena Biznesu, alterWEB, Magazyn Biomasa, Gramwzielone.pl, Global Recykling, Teraz Środowisko, Fakty-magazyn gospodarczy, Portal Komunalny, Energia i Recykling, Spalarnie Odpadów, eco-news.pl, Biznes Alert, Bioenergy International i wielu innych.

Tłumaczenie zapewniła Bireta Professional Translation

Niniejszy artykuł został zredagowany na podstawie prezentacji wygłaszanych/wyświetlanych podczas VIII Forum Spalania Biomasy i Odpadów, które odbyło się 12 czerwca 2019 roku w Chorzowie.

 

Joomlart