CBE Polska

Spis treści
Start
Prelegenci
Program
Współpraca
Rejestracja
Zagospodarowanie ubocznych produktów spalania
formularzSylwester Kalisz Dr hab. inż. Sylwester Kalisz, prof. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Zespół Kotłów i Wytwornic Pary Katedry Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Specjalizuje się w zagadnieniach modernizacji urządzeń kotłowych dla polepszenia ich sprawności i niezawodności, niskoemisyjnych technik spalania, ograniczania zagrożeń związanych z erozją i korozją urządzeń kotłowych, żużlowania i powstawania osadów popiołowych, dodatków paliwowych poprawiających eksploatację kotła, jakość ubocznych produktów spalania i ograniczających emisje substancji szkodliwych, poprawy sprawności kotłów, redukcji emisji oraz jakości paliw. Odbył wieloletnie staże badawcze odpowiednio w Royal Institute of Technology (KTH) w Sztokholmie oraz w Instytucie Energii Wspólnotowego Centrum Badawczego (DG JRC) Komisji Europejskiej w Petten w Holandii. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji z zakresu techniki kotłowej, współtwórcą kilkunastu patentów oraz kilku wdrożeń przemysłowych w energetyce zawodowej, przemysłowej i komunalnej.
Sergiusz Urban Dr Sergiusz Urban, Counsel w Zespole Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Kancelaria WKB

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska oraz ściśle współpracuje z zespołami: fuzji i przejęć, prawa energetycznego, nieruchomości oraz projektów infrastrukturalnych. Jest specjalistą w zakresie prawa i polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej i Polski z wieloletnim doświadczeniem w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego. Wspiera klientów z wielu działów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, budowlanego, wytwórczego, spożywczego, nieruchomości oraz samorządowego.Specjalizuje się w problematyce polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, regulacji dotyczących wymogów środowiskowych w procesie inwestycyjnym i w funkcjonowaniu przedsięwzięć, a także przepisów z zakresu gospodarowania odpadami oraz ochrony przyrody. Doradza klientom w sprawach dotyczących gospodarki odpadami, decyzji środowiskowych, ocen oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000, emisji przemysłowych i pozwoleń zintegrowanych (IPPC/IED, standardy emisyjne, konkluzje BAT itp.). Zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także remediacji, jakości gleby i ziemi oraz ochrony przed hałasem. Wspiera również klientów w procesie uzyskiwania, zmian, przenoszenia oraz wygaszania pozwoleń i zezwoleń z zakresu ochrony środowiska, doradza w trakcie postępowań administracyjnych a także reprezentuje przed organami i sądami administracyjnymi.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracę doktorską obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendysta Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, American University Washington College of Law oraz University of Insubria Faculty of Law, odbył również półroczny staż w Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej. Wielokrotnie wyróżniany w rankingach prawniczych
Robert Leszczynski Robert Leszczyński, Kierownik Operacyjny Instalacja Termicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych Poznań, SUEZ Polska Sp. z o.o. Oddział ITPOK w Poznaniu

Jest absolwentem Politechniki Łódzkiej- International Faculty of Engineering oraz École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, Francja. W SUEZ ITPOK Poznań pełnił rolę Zastępcy Kierownika Projektu po stronie SUEZ Zielona Energia oraz aktualnie sprawuje funkcję Kierownika Operacyjnego ITPOK. Posiada międzynarodowe doświadczenie w pracy na projektach EPC oraz doświadczenie w eksploatacji obiektów energetycznych i optymalizacji procesów technologicznych.
Danuta Kukielska  Danuta Kukielska, Kierownik Działu Górnictwa Skalnego, Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Absolwentka Akademii Górniczo- Hutniczej, Wydział Inżynierii materiałowej i Ceramiki Współautorka innowacyjnych technologii związanych z zagospodarowaniem odpadów w budownictwie, w tym 4 zostały opatentowane, patent europejski. Udział w realizacji projektu pt. „Zagospodarowanie odpadów na potrzeby materiałów budowlanych” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, działanie 1.4, technologia wdrożona w 2016 r. Udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.2 pt. „Technologia ekologicznego zagospodarowania popiołów ze spalania osadów ściekowych w postać kruszyw lekkich” Udział w realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 dot. badań przemysłowych i prac rozwojowych umożliwiających wykorzystaniem drobnoziarnistego odpadu granitowego i utylizacji komunalnego osadu ściekowego Wiele prac naukowo-badawczych, rozwojowych, doświadczalnych i wdrożeniowych związanych z badaniami i wytwarzaniem surowców i wyrobów dla budownictwa w aspekcie zrównoważonej, ekologicznej gospodarki zasobami surowcowymi, wykorzystania odpadów przemysłowych i komunalnych jak również upowszechnianie w praktyce gospodarczej nowych rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych powstałych w wyniku tych prac.


Joomlart