CBE Polska

Spis treści
Start
Formuła seminarium
Warunki rejestracji
iot5

Szanowni Państwo,

16 sierpnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o przeciwdziałaniu przestępczości środowiskowej a dzień później została ona ogłoszona [Dz.U. 2022 poz. 1726]. Nowe przepisy zakładają m.in., że sąd wobec sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko środowisku będzie musiał orzec wobec niego nawiązkę w wysokości od 10 tys. zł do 10 mln zł. Wprowadzone mają być również dodatkowe uprawnienia dla Inspektorów Ochrony Środowiska, którzy nie będą musieli okazywać legitymacji w przypadku prowadzenia czynności.  Ustawa wchodzi w życie 1 września 2022.
w związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym, prezentujemy Państwu kolejną odsłonę Seminarium online "Odpowiedzialność i Troska: Wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku – nowe regulacje, które odbędzie się w dniu 26 września 2022 roku.

Najważniejsze zagadnienia seminarium :
 • Co zmienia nowa ustawa w obszarze zwalczania przestępczości środowiskowej? Wzrost kar finansowych, zaostrzenie kar pozbawienia lub ograniczenia wolności
 • Jakie są obowiązki gospodarującego odpadami, podlegające kontroli organów ochrony środowiska i Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z przepisów prawa
 • Kiedy organ kontroli może wszcząć kontrolę?
 • Jakie są uprawnienia organów kontrolnych, obowiązki kontrolowanych, etapy kontroli, działania kontrolne i pokontrolne?
 • Czy i w jakich sytuacjach kontrolowanemu przysługuje sprzeciw od kontroli?
 • Na co zwrócić uwagę, by nie stać się elementem nielegalnego obrotu odpadami?
 • Kiedy jest możliwe wstrzymanie działalności w zakładzie?
Sergiusz Urban Prowadzący: Dr Sergiusz Urban

Kieruje zespołem prawa ochrony środowiska w kancelarii WKB. Specjalizuje się w problematyce polskiego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa ochrony przyrody oraz prawa geologicznego i górniczego. Doradza klientom w zakresie: gospodarki odpadami, oceny oddziaływania na środowisko i na obszary Natura 2000, decyzji środowiskowych, regulacji emisji przemysłowych oraz pozwoleń zintegrowanych (IPPC/IED, standardy emisyjne, konkluzje BAT itp.). Zajmuje się zagadnieniami gospodarowania wodami i odprowadzania ścieków, odpowiedzialności za szkody w środowisku oraz za historyczne zanieczyszczenia, a także remediacji, jakości gleby i ziemi oraz ochrony przed hałasem. Wspiera również klientów w procesie uzyskiwania, zmian, przenoszenia oraz wygaszania pozwoleń i zezwoleń z zakresu ochrony środowiska, doradza w trakcie postępowań administracyjnych a także reprezentuje przed organami i sądami administracyjnymi.
Wspiera klientów z wielu sektorów gospodarki, w tym energetycznego, chemicznego, budowlanego, wytwórczego, spożywczego, nieruchomości oraz samorządowego. Ma wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców i podmiotów sektora publicznego. Wykładowca akademicki i prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach poświęconych problematyce prawa ochrony środowiska oraz autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularyzatorskich.


Agenda
10:00 - 10:30

Logowanie się uczestników na platformie. Ewentualne wsparcie techniczne

10:30 - 12:00
 • Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej. Nowe regulacje istotne dla przedsiębiorców.
 • Zaostrzenie kar za czyny zabronione przeciwko środowisku.
 • Zmiany w zakresie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 • Zmiany w ustawie o odpadach.
12:00 - 12:40

Przerwa

12:30 - 14:00
 • Zmiany w przepisach regulujących udzielanie zamówień publicznych.
 • Nowe uprawnienia Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Wnioski, pytania i dyskusja
14:00

Zakończenie

Joomlart