CBE Polska

Spis treści
Start
Poprzednie edycje
Program
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
sog2 baner polski
znak formularz

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wymogami KE, kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą wdrożyć system, w którym produkcja energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii będzie rzetelnie zweryfikowana za pomocą tzw. systemu gwarancyjnego. By dostosować się do tych wymogów, polski ustawodawca wprowadził do systemu prawnego nowy system gwarancji pochodzenia energii elektrycznej - Guarantees of Origin. Czym wobec tego jest gwarancja pochodzenia?

Według definicji (2009/28/EC Artykuł 15. pk.6) to specyficzny elektroniczny dokument określający co najmniej:
 • źródło energii, z którego energia została wytworzona oraz daty rozpoczęcia i zakończenia produkcji;
 • czy dotyczy ona: energii elektrycznej, lub ogrzewania lub chłodzeni
 • lokalizację, rodzaj i moc instalacji, w której energia została wytworzona
 • czy i w jakim stopniu instalacja korzystała ze wsparcia inwestycyjnego,
 • czy i w jakim stopniu jednostka energii korzystała w jakikolwiek inny sposób z krajowego systemu wsparcia oraz rodzaj systemu wsparcia
 • dzień, w którym instalacja zaczęła działać
 • datę wydania, kraj wydający oraz unikalny numer identyfikacyjny
Gwarancja pochodzenia (GoO) jest zatem swoistym systemie informacyjnym, który śledzi źródło wytwarzania energii elektrycznej w OZE. Jest dodatkowym atrybutem potwierdzającym dbałość firmy o ochronę środowiska. Może on być sprzedawany łącznie z energią elektryczną lub osobno.
Każda gwarancja ma przypisany unikalny numer identyfikacyjny, i jest ewidencjonowana w specjalnym specjalnym rejestrze, który w Polsce będzie prowadzony przez URE. Działa on na zasadzie systemu bankowości elektronicznej, śledząc przepływ gwarancji (począwszy od producenta do pośrednika / dostawcy i wreszcie do konsumenta) by zminimalizować ryzyko podwójnego naliczania korzyści.
O ile system kwotowy ( polskie systemy wsparcia) jest w swoiście "ograniczony lokalnie" do kraju w którym obowiązuje, tak prawidłowo pozyskane gwarancje pochodzenia funkcjonują we wszystkich państwach członkowski UE i można nimi obracać na tych rynkach. Obecnie w systemie EECS (European Energy Certyficate System) funkcjonują takie kraje jak: Norwegia, Szwecja, Finlandia, Dania, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania,Irlandia,Belgia, Luksemburg, Francja, Hiszpania, Szwajcaria, Austria, Włochy, Portugalia i Słowenia. Tym samym, polscy producenci będą mogli sprzedawać swoja zieloną energię potwierdzona GoO do wyżej wymienionych krajów. O wzroście zainteresowania gwarancjami pochodzenia są kolejne kraje, które w 2013 implementują system gwarancji oraz fakt iż od końca grudnia 2012 roku giełda EEX rozpoczęła handel tymi instrumentami.

W jakim zatem celu pozyskiwać gwarancję pochodzenia?
 • GoO ma wartość majątkową
 • Gwarancjami pochodzenia można obracać na rynku europejskim w przeciwieństwie do świadectw pochodzenia
 • Gwarancje mogą przyczynić się do wzbogacenia portfolio produktów / usług
 • Można ją wykorzystywać w raportach i sprawozdaniach aby udokumentować działalność w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
 • Można ją wykorzystywać w ofertach przetargowych by zaakcentować nowe możliwości biznesowe


W związku z mnogością wyzwań oraz potencjałem jaki stoi przed polskim sektorem energetycznym, w świetle wdrożenia nowego systemu gwarancji pochodzenia prezentujemy Państwu II edycję specjalistycznego seminarium "Nowy system gwarancji pochodzenia energii odnawialnej (GoO). Procedury, pozyskiwanie, obrót", które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2013 roku w Warszawie. II edycja seminarium w całości odniesie się do kwestii proceduralnych i formalnych związanych z funkcjonowaniem nowego systemu w Polsce. Szczegółowo zostanie omówiona rola Wytwórcy oraz Operatora sieci, jak również ich wzajemne relacje i obowiązki. Gwarancja pochodzenia wydawana jest przez URE na pisemny wniosek podmiotu wytwarzającego energię elektryczną w OZE, skierowany do operatora systemu elektroenergetycznego lub przesyłowego, na terenie którego nastąpiło przyłączenie źródła do sieci.


Wśród najważniejszych zagadnień seminarium:
 • Europejskie i krajowe regulacje dotyczące funkcjonowania systemu gwarancji pochodzenia OZE
 • Rodzaje, terminy, przydatność gwarancji pochodzenia
 • Procedury oraz metodologia pozyskania i umorzenia GoO
 • Zasady wydawania, rejestracji i obrotu gwarancji pochodzenia
 • Jak funkcjonuje i jest zorganizowany rejestr gwarancji pochodzenia?
 • Źródło energii, cykl produkcji, rodzaj paliwa, lokalizacja i moc instalacji, najważniejsze daty i terminy
 • "Life cycle" GoO - wydanie, transfer, umorzenie
 • Specyfika zadań i rola Operatora sieci w systemie gwarancji pochodzenia
 • Specyfika relacji Operator-Wytwórca w zakresie GoO (obowiązki podmiotów)
 • Weryfikacja danych zawartych we wniosku o wydanie gwarancji pochodzenia
 • Terminy przekazania wniosków PURE
 • Potwierdzanie ilości wytworzonej energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii (wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego)
Do udziału w seminarium zapraszamy wszystkie podmioty zobligowane i zainteresowane funkcjonowaniem systemu gwarancji pochodzenia, a w szczególności:
 • Operatorów sieci
 • Przedsiębiorstwa wytwarzające i sprzedające energię elektryczną oraz ciepło odbiorcom końcowym
 • Przemysłowych odbiorców energii
jak również:
 • Audytów i weryfikatorów energetycznych
 • Brokerów, domy maklerskie oraz jednostki obracające certyfikatami i energią
 • Kancelarie prawne, firmy doradcze i inżynieryjne zainteresowane funkcjonowaniem nowego rynku i energii z OZEJoomlart