CBE Polska

Spis treści
Start
Galeria
Partnerzy
Otoczenie regulacyjne i finansowanie inwestycji w innowacyjne rozwiązania technologiczne dla energetyki konwencjonalnej

Uwaga! Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorstw branży energetycznej Województwa Śląskiego.


Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.

Poprzez swoją działalność Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A dąży do osiągnięcia pozycji najbardziej kompetentnej Instytucji Otoczenia Biznesu w subregionie północnym województwa śląskiego. Celem działalności Spółki jest rozwój regionu częstochowskiego i podnoszenie konkurencyjności jego gospodarki. Swoje działania realizuje zgodnie z polityką regionalną Polski i Unii Europejskiej, kierując się przy tym zasadami zrównoważonego rozwoju, poszanowania środowiska naturalnego i równości szans.
ARR koordynuje własne projekty współfinansowane ze środków unijnych, a także posiada bogate doświadczenie w działaniach na rzecz wsparcia  i promocji regionu częstochowskiego obejmujące m.in.:
 • pozyskanie dotacji ze środków UE o wartości ponad 120 mln zł,
 • udzielenie dotacji dla  300 nowych firm,
 • przygotowanie i złożenie ok. 500 wniosków o dofinansowanie projektów,
 • udzielenie niemal 5500 godzin doradztwa,
 • wsparcie niemal 700 instytucji oraz ponad 6200 osób z regionu,
 • przeprowadzenie 146 audytów technologicznych oraz 6 transferów technologii,
 • pomoc w utworzeniu 154 miejsc pracy w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej,
 • ok. 60 lokatorów w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym,
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla 5 gmin.
Wiodące projekty obecnie realizowane przez ARR:
 • Wiodące projekty obecnie realizowane przez ARR:
 • „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”,
 • „Jasne, że własna firma”,  wsparcie start-upów w rozpoczęciu i rozwoju działalności gospodarczej
 • „Świadomy biznes”, zwiększenie przedsiębiorczości w podregionie częstochowskim poprzez wsparcie samozatrudnienia,
 • „Szansa na zatrudnienie” szkolenia i staże dla osób, które utraciły zatrudnienie,
 • „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie północnym województwa śląskiego”,
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie,
 • „Fundusz Pożyczkowy w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego, w Częstochowie S.A. dla przedsiębiorców z województwa śląskiego”,
 • „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO).
so Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” (SO RIS w PPO)
Czas realizacji projektu: styczeń 2017 r. - marzec 2019 r.
Projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 4 756 146,11 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 3 940 000,00 PLN

Lider projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Partnerzy projektu:
 • Główny Instytut Górnictwa w Katowicach;
 • Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o.;
 • Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.; Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu; Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej;
 • Konsorcjum w składzie: Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.;
 • Konsorcjum w składzie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN;
 • Konsorcjum w składzie: Politechnika Śląska, Wydział organizacji i Zarządzania, Instytut Metali Nieżelaznych.

Projekt Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania zakłada przede wszystkim kontynuację Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), jaki obligatoryjnie samorządy województw muszą realizować w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Ponadto dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020, w którym określono regionalne specjalizacje technologiczne możliwe będzie zweryfikowanie inteligentnych specjalizacji oraz wskazanie nowych technologii i obszarów.

Głównym celem projektu jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów Specjalistycznych zgodnych ze wskazanymi w PRT obszarami technologicznymi i podmiotów sektora B+R oraz przedsiębiorstw. Ponadto celem projektu jest upowszechnianie skutecznych modeli biznesowych przedsiębiorstwom, rozpowszechnianie raportów specjalistycznych opracowanych przez obserwatoria technologiczne dotyczących dostępnych technologii i możliwości współpracy B+R+I. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane jest przede wszystkim na animowaniu współpracy pomiędzy aktorami ekosystemu innowacji poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowaniu modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określeniu możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowaniu do włączenia się w sieci kooperacyjne, oraz do udziału w łańcuchach gospodarki globalnej. Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

Projekt jest skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym, poprzez dostosowanie narzędzi wsparcia na poziomie regionalnym (PPO).

Zarówno Lider Projektu, jak i Partnerzy są zaangażowani w realizację głównych zadań takich jak:
 • aktualizacja Programu Rozwoju Technologii województwa śląskiego oraz Modelu wdrażania PRT;
 • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych stanowiące podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenie zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
 • analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
 • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji, związane z ich rozwojem. Będą one dostępne na platformie INNOBSERVATOR SILESIA dla wszystkich aktorów ekosystemu innowacji. Ponadto Raporty będą zawierać wiedzę trudną do pozyskania dla przedsiębiorców, umożliwiającą im podejmowanie decyzji strategicznych.
metropolis METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze jest jedną z wiodących na rynku polskim firm zajmujących się pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania.

Założone w styczniu 2005 r. przedsiębiorstwo korzysta z wiedzy i doświadczenia 25 ekspertów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, podatków oraz ochrony środowiska, w tym ekspertów powołanych do oceny wniosków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko.
Wynikiem wieloletniej działalności i sukcesów w pozyskiwaniu dofinansowania jest współpraca z licznymi organizacjami i przedsiębiorstwami a także instytutami naukowymi. Współpraca ta wspomaga nasze działania i zwiększa naszą skuteczność.

Prowadzimy procesy inwestycyjne od pomysłu aż po rozliczenie. Naszym celem jest maksymalizacja uzyskanego dofinansowania przy najmniejszym możliwym ryzyku. Bierzemy na siebie ciężar obsługi projektu pod kątem dofinansowania po to, by nasi Klienci mogli się skupić na rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

Wysoka skuteczność naszych działań oraz wartość pozyskanych dotacji, a także zaufanie, jakim darzą nas nasi stali Klienci, stawia naszą firmę w czołówce rankingów wg Forbes, Funduszy Europejskich czy Warsaw Business Jurnal, w których nie ustępujemy firmom z zagranicznym kapitałem.
ADM group200 ADM Consulting Group S.A.

Spółka świadcząca wysokospecjalistyczne usługi doradcze m.in. dla sektora przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz samorządowych. Obszary naszych specjalizacji to doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania inwestycji rozwojowych (dotacje UE, kredyty bankowe), doradztwo biznesowe, wsparcie w zakresie B+R i komercjalizacji, kojarzenie partnerów biznesowych, szkolenia biznesowe oraz przeprowadzanie badań i analiz rynkowych.

Od 2007 roku ADM Consulting Group S.A. świadczyła usługi doradcze blisko 1000 podmiotom gospodarczym, a dzięki naszej pomocy wartość środków pozyskanych na inwestycję przez naszych Klientów wyniosła 2,24 mld PLN. Nasza skuteczność zauważona została przez wiele wydawnictw biznesowych, w tym m.in. przez miesięczniki Forbes i Fundusze Europejskie, które uplasowały nas w ścisłej czołówce rankingów firm doradczych w Polsce. Zajęliśmy 23. pierwsze miejsca w rankingu 2015-2016 wg. Magazynu ‘Fundusze Europejskie’, m.in. w następujących kategoriach: wg liczby i wartości wszystkich projektów unijnych w Polsce, w dotacjach dla MŚP, w projektach na badania i rozwój, w dotacjach z NCBiR. Działamy na terenie całego kraju w oparciu o nasze biura w Gdyni, Warszawie i Wrocławiu.

 

Szanowni Państwo,

 

pomimo dynamicznego rozwoju sektora OZE, energetyka konwencjonalna oparta
o spalanie paliw kopalnych ciągle pozostaje podstawą systemu energetycznego. Zagwarantowanie dostępu do efektywnych ekonomicznie źródeł energii konwencjonalnej jest kluczem do wzrostu konkurencyjności Województwa Śląskiego i realizacji zadań na rzecz jego zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Dlatego niezmiernie istotną kwestią jest upowszechnianie wiedzy w zakresie instrumentów wspierających rozwój przedsiębiorstw oraz promowanie postaw przedsiębiorczości.

 

W związku z powyższym, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. oraz CBE Polska w dniu 15 lutego zorganizowały specjalistyczne Spotkanie Branżowe "Otoczenie regulacyjne i finansowanie inwestycji w innowacyjne rozwiązania technologiczne dla energetyki konwencjonalnej", które odyło się w dniu 15 lutego 2018 roku w Częstochowie, w siedzibie Częstochowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Jego realizacja odbyła się w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wydarzenie skierowane było do przedsiębiorstw branży energetycznej Województwa Śląskiego ( w tym: rozważających budowę/modernizację mocy wytwórczych na własne potrzeby, elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, przemysłowych odbiorców energii (takich jak mleczarnie, browary, zakłady mięsne, przetwórnie owoców, hurtownie, supermarkety, szklarnie etc., obiektów nieprzemysłowych o dużym zapotrzebowaniu na energię elektryczną i cieplną/chłód oraz firm doradczych i inżynieryjnych oferujących produkty dla szeroko pojętej energetyki.

Patronat Medialny nad spotkaniem objęli: Wysokie Napięcie, Gram w Zielone, Magazyn Biomasaa.

Wykłady prowadzili: dr inż. Rafał Rajczyk, Ekspert ds. Energetyki i Innowacji, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A, Wojciech Nawrocki, członek zarządu, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o oraz dr inż. Ksawery Kuligowski, Doradca ds. projektów inwestycyjnych, ADM Consulting Group.

 Joomlart