CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Nowa ustawa o cenach energii
formularz
coffecup_male 8:30 - 9:00 Rejestracja Uczestników, poranna kawa
coffe cup_male 9:00 - 11:00
 1. Kierunki zmian krajowego rynku energii elektrycznej - przyjęte dyrektywy pakietu zimowego
 2. Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii:
  1. Ustawy:
   • Prawo energetyczne z nowelą z 9 listopada 2018 r.,
   • Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw z 28.12.2018 wraz z nowelą z 21.02.2019 r. (ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz o ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji) - dalej ustawa o cenach.
   • Ustawa o OZE i projekt nowelizacji z 25. 02.2019 r.,
   • Ustawa o efektywności energetycznej,
   • Ustawa o rynku mocy,
   • Ustawa o wsparciu kogeneracji.
  2. Akty wykonawcze - obligatoryjne bonifikaty a projekt rozporządzenia taryfowego z dnia 24.01.2019.
  3. Struktura rynku i zasady działania.


Prelegent:
Dr Zdzisław Muras

11:00 - 11:20 Przerwa na kawę
coffe cup_male 11:20 - 13:15
 1. Ustawa o cenach - zagadnienia ogólne:
  1. Przesłanki wprowadzenia zmian - cel ustawy i cel jej nowelizacji;
  2. Zakres zmian wprowadzony ustawą z 28.12.2018 r. i ustawą z 21.02.2019 r. w ustawie: o akcyzie, KDT, systemie zarządzania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawie CHP.
  3. Opłata przejściowa, zasady poboru i obniżenia.
  4. Obniżenie akcyzy a zwrot akcyzy z ustawy OZE.
 2. Struktura i podstawowe podmioty rynku w 2019r.:
  1. Operatorzy systemów elektroenergetycznych:
   • zadania i funkcje oraz ewolucja zakresu obowiązków OSP/OSD w tym OSDn,
   • podstawowe zasady zatwierdzania taryf i wprowadzania ich do stosowania, zakres modyfikacji ustawą o cenach,
   • stawki opłat na 2019 r. w świetle ustawy o cenach i jej nowelizacji,
   • postępowania taryfowe w świetle uPe i ustawy o cenach,
   • zakres taryfy a inne opłaty - OZE, CHP, KDT w kontekście ustawa o cenach
  2. Sprzedawca i Odbiorca na rynku energii elektrycznej - nowe zadania i uprawnienia a ustawa o cenach:
   • obrót a sprzedaż
   • sprzedawca, sprzedawca z urzędu, sprzedawca awaryjny, sprzedawca zobowiązany - podstawowy zakres uprawnień i obowiązków.
   • rodzaje odbiorców (odbiorca wrażliwy, odbiorca przemysłowy, odbiorca w gospodarstwie domowym) - a przedsiębiorstwo energetyczne,
   • zasady określenia ceny energii elektrycznej w obrocie na podstawie ustawy o cenach i jej nowelizacji,
   • obowiązki publicznoprawne wpływające na kształt rynku - zakres obciążenia „energią w kolorach" (OZE, CHP, efektywność energetyczna),
   • 100% obligo sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę, w tym odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii bezpośrednio na giełdzie,
  3. Podstawowe umowy na rynku energii elektrycznej i zakres ich zmian z uwzględnieniem ustawy o cenach.

Prelegent:
Dr Zdzisław Muras

13:15 - 14:00 Lunch
coffe cup_male 14:00 - 16:00
 1. Zasady ubiegania się o rekompensaty dla sprzedawców i odbiorców końcowych w świetle ustawy o cenach i jej nowelizacji:
  1. Zarządca rozliczeń cen.
  2. Kwota różnicy ceny.
  3. Zakres kompetencji ME - szczegółowe zasady rozliczeń.
  4. Kto może wnioskować o kwotę różnicy cen?
  5. Zasady wnioskowania o kwotę różnicy cen.
  6. Postępowanie przed Zarządcą rozliczeń cen - wykonywanie zadań z zakresu administracji publicznej.
  7. Okres wnioskowania o zwrot różnicy cen.
  8. Zasady korekty kwoty różnicy.
  9. Zwrot kwoty równicy cen
  10. Fundusz Wypłaty Różnicy Cen - podstawowe obowiązki, zadania i źródła finansowania.
 2. Kary pieniężne - za naruszenie ustawy o cenach, w tym podstawy i zasady nakładania kar.
 3. Zakres ochrony sądowej.


Prelegent:
Dr Zdzisław Muras
coffe cup_male 16:00 Podsumowanie warsztatów, zakończenie oraz wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo


Joomlart