CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Nowa ustawa o cenach energii
formularzSzanowni Państwo,

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą ustawę o cenach energii, która doprowadzi m.in. do usunięcia obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Nowelizacja przywraca Prezesowi URE wyłączne prawo do ustalania opłat za przesył i dystrybucję energii elektrycznej. Większość najważniejszych zmian dotyczących cen prądu wejdzie w życie z chwilą opublikowania ustawy. Pozostałe zaczną obowiązywać po 14 dniach.


Ustawa:
 1. nowelizuje 5 ustaw: ustawę z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538; dalej: ustawa o zmianie ustawy podatku akcyzowym), ustawę z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, ze zm.; dalej: Prawo ochrony środowiska), ustawę z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1271, ze zm.; dalej ustawa o zarządzaniu emisjami), ustawę z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1356; dalej: ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42; dalej: ustawa o promowaniu energii elektrycznej).
 2. przewiduje, że ceny stosowane przez spółki obrotu (sprzedawców energii) dla odbiorców końcowych mają odpowiadać w 2019 r. albo zatwierdzonej przez Prezesa URE taryfie z 31 grudnia 2018 r., albo - jeżeli cena ustalona jest w inny niż taryfa sposób - odpowiadać obowiązującej danego odbiorcę końcowego 30 czerwca 2018 r.
 3. doprecyzowuje, że ustawa obejmuje wszystkie rodzaje umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą końcowym, np. będące wynikami przetargu, indywidualnych negocjacji itp.
 4. likwiduje zapisy mówiące, że: dystrybutorzy i operator przesyłowy mają w 2019 r. stosować stawki swoich opłat na poziomie obowiązującym 31 grudnia 2018 r.
 5. umożliwia ubieganie się o wypłatę różnicy cen energii takiemu odbiorcy końcowemu, który nie korzysta ze spółek obrotu, ale kupuje ją na własną rękę na giełdzie lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego. W rezultacie pomoc polegająca na zwrocie różnicy w cenie nie będzie udzielana selektywnie, lecz wszystkim odbiorcom.
 6. precyzuje też, w jaki sposób należy obliczać średnioważoną cenę energii na rynku hurtowym, oraz to, że marża danego podmiotu jest uzależniona od łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym. Wielkości te będą potrzebne do obliczania wysokości należnego zwrotu różnicy ceny, jaki dostanie sprzedawca energii.

Jak każde nowe prawo, również obecne zmiany budzą szereg wątpliwości natury merytorycznej i czysto praktycznej. Zapraszamy Państwa na specjalistyczne szkolenie "Nowa ustawa o cenach energii - konsekwencje dla rynku", które odbędą się w dniu 9 maja 2019 roku w Warszawie. szkolenie będzie w całości poprowadzone przez dr Zdzisława Murasa..Omawiane obszary zagadnień

Zagadnienia ogólne


 • Przesłanki wprowadzenia zmian - cel ustawy i cel jej nowelizacji
 • Zakres zmian wprowadzony ustawą z 28.12.2018 r. i ustawą z 21.02.2019 r. w ustawie: o akcyzie, KDT, systemie zarządzania emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, ustawie CHP.
 • Opłata przejściowa, zasady poboru i obniżenia.
 • Obniżenie akcyzy a zwrot akcyzy z ustawy OZE
Zmiany dla Operatorów systemów elektroenergetycznych:
 • zadania i funkcje oraz ewolucja zakresu obowiązków OSP/OSD w tym OSDn,
 • podstawowe zasady zatwierdzania taryf i wprowadzania ich do stosowania, zakres modyfikacji ustawą o cenach,
 • stawki opłat na 2019 r. w świetle ustawy o cenach i jej nowelizacji,
 • postępowania taryfowe w świetle uPe i ustawy o cenach,
 • zakres taryfy a inne opłaty - OZE, CHP, KDT w kontekście ustawa o cenach
Zmiany dla Sprzedawców i Odbiorców na rynku energii elektrycznej
 • nowe zadania i uprawnienia a ustawa o cenach
 • obrót a sprzedaż
 • sprzedawca, sprzedawca z urzędu, sprzedawca awaryjny, sprzedawca zobowiązany - podstawowy zakres uprawnień i obowiązków
 • rodzaje odbiorców (odbiorca wrażliwy, odbiorca przemysłowy, odbiorca w gospodarstwie domowym) - a przedsiębiorstwo energetyczne
 • zasady określenia ceny energii elektrycznej w obrocie na podstawie ustawy o cenach i jej nowelizacji,
 • obowiązki publicznoprawne wpływające na kształt rynku - zakres obciążenia „energią w kolorach” (OZE, CHP, efektywność energetyczna), 100% obligo sprzedaży energii elektrycznej przez giełdę, w tym odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii bezpośrednio na giełdzie,
 • Podstawowe umowy na rynku energii elektrycznej i zakres ich zmian z uwzględnieniem ustawy o cenach.
Zasady ubiegania się o rekompensaty dla sprzedawców i odbiorców końcowych
 • Zarządca rozliczeń cen.
 • Kwota różnicy ceny.
 • Zakres kompetencji ME - szczegółowe zasady rozliczeń.
 • Kto może wnioskować o kwotę różnicy cen?
 • Zasady wnioskowania o kwotę różnicy cen.
 • Postępowanie przed Zarządcą rozliczeń cen - wykonywanie zadań
 • z zakresu administracji publicznej.
 • Okres wnioskowania o zwrot różnicy cen.
 • Zasady korekty kwoty różnicy.
 • Zwrot kwoty równicy cen
 • Fundusz Wypłaty Różnicy Cen - podstawowe obowiązki, zadania i źródła finansowania.
 • Kary pieniężne - za naruszenie ustawy o cenach, w tym podstawy i zasady nakładania kar.
 • Zakres ochrony sądowej.
Kierunki zmian krajowego rynku energii elektrycznej - przyjęte dyrektywy pakietu zimowego
Podstawy prawne funkcjonowania rynku energii
Akty wykonawcze - obligatoryjne bonifikaty a projekt rozporządzenia taryfowego z dnia 24.01.2019.


Do udziału w szkoleniu zapraszamy podmioty z rynku energetycznego, w szczególności prowadzące działalność jako spółki obrotu oraz OSD. Szkolenie skierowane jest do pracowników następujących działów:

w OSD:

 • pomiarów, bilansowania,
 • prawnych, usług operatorskich
 • prognoz i zapotrzebowania
 • umów i rozliczeń
 • obsługi klienta

w spółkach obrotu:

 • handlu hurtowego, zarządzania portfelem
 • umów i kontraktów
 • rozliczeń i sprawozdawczości
 • prawnego/ regulacji
 • polityki cenowej
 • obsługi klienta
Joomlart