CBE Polska

Spis treści
Start
Artykuły
Patroni honorowi
Sponsorzy
Firmy prezentujące się
rmud_baner_490x137


Nowe prawo pozwoli blokować wiadomości namawiające do udziału w płatnych konkursach. Jednocześnie uderzy po kieszeni internetowe serwisy ogłoszeniowe


Nowelizację prawa przygotowały: Urząd Komunikacji Elektronicznej i Ministerstwo Infrastruktury. Jest to odpowiedź na falę SMS-ów, którymi w ostatnim czasie wyjątkowo nękani są Polacy. Ustawa, który trafiła do Sejmu jako projekt poselski, ma ukrócić nieuczciwe praktyki nadawców i operatorów. Oprócz możliwości całkowitego zablokowania SMS-ów premium zakłada, że za każdym razem abonent będzie informowany o cenie wiadomości i firmie obsługującej usługę. "Ewidentnie to sygnał dla rynku, aby uciekać od usług Premium Rate" – ocenia Krzysztof Pawlicki, dyrektor rozwoju biznesu w spółce CallPay. Jego zdaniem jako pierwsze zaczną się zwijać loterie audiotekstowe np. organizowane przez media czy konkursy polegające na wysyłaniu na płatne numery kodów znalezionych choćby na opakowaniach chipsów czy napojów. "Ale operatorzy i firmy świadczące takie usługi na pewno wymyślą nowe metody zarabiania obchodzące prawo" – przewiduje Pawlicki. Eugeniusz Gaca, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji uważa, że zamiast tworzenia kolejnych przepisów wystarczyłoby zacząć edukować Polaków, jak korzystać z usług telekomunikacyjnych.

Źródło: PAP


Jakie zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym?

Deklaracja minimalnej prędkości sieci, umowy z operatorem na maksymalnie 2 lata oraz informacja o cenie SMS-a Premium przed jego wysłaniem - takie zmiany mają się znaleźć w nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, która dostosuje polskie przepisy do unijnych. Najważniejsza zmiana dotyczyć będzie SMS-ów Premium, czyli o podwyższonej opłacie. Po zmianie prawa użytkownik będzie musiał zostać poinformowany o koszcie takiej wiadomości przed jej wysłaniem. Postępowanie przez dostawców tego typu usług w inny sposób będzie nielegalne.
Oprócz tego operatorzy komórkowi nie będą mogli oferować umów dłuższych niż 24 miesiące. Po zmianie warunków umowy klient będzie miał prawo do jej rozwiązania w terminie 30 dni. Przeniesienie numeru, również w przypadku umowy abonamentowej, według nowych przepisów, miałoby trwać 1 dzień roboczy. Operatorzy mają być również zobligowani do podawania minimalnej, a nie jak to jest obecnie maksymalnej prędkość łącza internetowego, które proponują klientowi w umowie. W razie niedotrzymania warunków, klient będzie miał prawo skorzystać ze standardowego procesu reklamacji. Przypomnijmy, że o zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym walczy również UKE. Urząd chce, aby operatorzy blokowali klientom usługę transmisji danych po przekroczeniu tańszego pakietu oraz informowali ich o tym fakcie za pomocą SMS-a.

Źródło: PAP


Nowy Certyfikat Prezesa UKE Premium Rate Fair Play

Program Certyfikat Prezesa UKE w kategorii Premium Rate Fair Play ma na celu promowanie świadczenia przez dostawców usług Premium Rate w sposób przejrzysty i uczciwy. Przyznanie Certyfikatu ma służyć ochronie interesów konsumentów, którzy powinni świadomie i bez obaw korzystać z usług Premium Rate. Posiadanie przez usługodawcę Certyfikatu Premium Rate Fair Play świadczyć będzie o wprowadzeniu przez niego standardów postępowania mających na celu jasne, przejrzyste i uczciwe świadczenie usług Premium Rate.
Do Programu Certyfikat Premium Rate Fair Play mogą przystąpić operatorzy, dostawcy usług oraz agregatorzy (firmy zarządzające numeracją PR) spełniający określone przez Prezesa UKE warunki dla danej kategorii Programu. Certyfikat m.in. zobowiązuje firmy, które go otrzymają do właściwego i rzetelnego informowania klientów o cenie, warunkach świadczenia usługi oraz aktywacji i rezygnacji z usług Premium Rate. Certyfikat wymaga od usługodawcy wskazania swoich danych, określenia charakteru usługi oraz zapewnienia usługobiorcy możliwości kontrolowania wydatków poniesionych na usługi Premium Rate, jak również umożliwić blokowanie numeracji Premium Rate na życzenie klienta.
Certyfikat Premium Rate Fair Play
 • właściwe reklamowanie i komunikacja w zakresie usług PR,
 • jasna i przejrzysta informacja o wysokości opłat za usługi PR
 • proste zasady aktywacji oraz rezygnacji z usług PR
 • przejrzyste warunki trybu reklamacyjnego
 • eliminowanie nieuczciwych praktyk oraz podnoszenie jakości świadczonych usług
 • możliwość blokowania połączeni na numery PR
 • nieoferowanie innych usług na podstawie domniemanej zgody
Źródło: UKE


Kodeks Jakości Usług Dodanych dostosowany do wymogów Prezesa UKE

1 czerwca 2011 r. Prezes UKE zakończył uzgodnienia z Komitetem Usług Dodanych ostatecznych zapisów Kodeksu Jakości Usług Dodanych, nakładającego dodatkowe obowiązki na podmioty wykorzystujące numerację Premium Rate.
Zmiany w Kodeksie powstały z inicjatywy Prezesa UKE w wyniku rozmów prowadzonych przy „stole bez kantów”.
Kodeks jest wynikiem współpracy UKE oraz przedstawicieli KUD, a jego zapisy mają służyć ochronie interesów konsumentów, którzy powinni świadomie i bez obaw korzystać z usług Premium Rate. Prace w powyższym zakresie wspierał również UOKiK.
10 czerwca br. Kodeks zostanie przyjęty przez Radę PIIT (Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji), w ramach której działa Komitet Usług Dodanych.
Kodeks Jakości Usług Dodanych będzie obowiązywał wszystkich dostawców treści oraz operatorów zrzeszonych w Komitecie Usług Dodanych.
Zgodnie z zapisami Kodeksu, usługodawca zobowiązany będzie do określenia we wszystkich materiałach promocyjnych wysokości opłaty za korzystanie z usługi dodanej, w sposób czytelny i jednoznaczny, niewprowadzający w błąd i niebudzący wątpliwości klienta.
Kodeks precyzuje w jaki sposób ma być podawana informacja o cenie usług, warunkach ich świadczenia oraz możliwości aktywacji i rezygnacji z usług Premium Rate.
W regulaminie usługi i na stronie www usługodawcy muszą być wskazane następujące dane kontaktowe:
 • adres siedziby usługodawcy, w tym adres do korespondencji (jeśli jest inny od adresu siedziby),
 • numer infolinii,
 • adres www usługodawcy,
 • adres e-mail usługodawcy.
Usługę dodaną można będzie aktywować tylko poprzez zdefiniowany katalog komend startowych, zawarty w regulaminie tej usługi, przy czym komendą startową nie może być komunikat o treści STOP, wykorzystywany w procesie dezaktywacji usługi.
Klient aktywując serwis subskrypcyjny musi otrzymać też informację, w jaki sposób może dezaktywować daną usługę. Usługodawca zapewni możliwość rezygnacji z subskrypcji za pomocą wiadomości SMS o treści STOP i nazwa identyfikująca usługę. Z dezaktywacją serwisu subskrypcyjnego nie może wiązać się podwyższona opłata. Niezależnie od tego, operatorzy umożliwią swoim abonentom składanie dyspozycji rezygnacji z subskrypcji poprzez kontakt  z  Call Center danego operatora.
Zarówno aktywacja, jak również dezaktywacja serwisu subskrypcyjnego, będzie każdorazowo potwierdzana przez dostawcę usługi. W przypadku aktywacji subskrypcji użytkownik automatycznie otrzyma:
 • potwierdzenie dokonania subskrypcji wraz z nazwą usługi/konkursu,
 • informację o częstotliwości otrzymywania usługi,
 • informację o koszcie odebranej wiadomości,
 • informację o miejscu udostępnienia regulaminu,
 • informację o sposobie rezygnacji (ze wskazaniem numeru i komendy).

Sygnatariusze Kodeksu zobowiązują się również do skutecznego egzekwowania od swoich kontrahentów wypełniania postanowień Kodeksu poprzez odpowiednie zapisy umowne, a w przypadkach rażącego naruszenia postanowień Kodeksu do nakładania kar na nieuczciwych kontrahentów, włącznie z rozwiązaniem zawartej umowy.
Ponadto, sygnatariusze Kodeksu zadeklarowali ścisłą współpracę z Prezesem UKE w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług Premium oraz wyjaśniania zgłaszanych przez konsumentów skarg i wniosków.
Zgodnie z postanowieniami Kodeksu, agregatorzy usług Premium będą informować abonenta o przekroczeniu dziennego i miesięcznego limitu kwotowego na usługi Premium Rate. Obecnie przyjęte kwoty limitów kwotowych wynoszą:
 • limit dzienny – 31 zł brutto,
 • limit miesięczny – 200 zł brutto.
Przyjęty tymczasowy model powiadamiania przez agregatorów, który w praktyce funkcjonuje już od 15. kwietnia br., nie uwzględnia jednak wszystkich poniesionych przez abonenta kosztów a jedynie koszty poniesione w przypadku konkretnej usługi (numer Premium Rate). Prezes UKE stoi na stanowisku, że docelowo powiadomienia mają być wysyłane przez operatorów i muszą obejmować zbiorczo wszystkie koszty Premium Rate na danym koncie abonenckim. Takie rozwiązanie, w opinii Prezesa UKE, powinno zostać wdrożone przez operatorów do końca 2011 roku.
Cyfrowy Polsat oraz P4 planują wprowadzenie takiego rozwiązania już w III kwartale 2011r., PTK Centertel w styczniu 2012r., zaś PTC możliwość wprowadzenia systemu powiadamiania o przekroczeniu limitów kwotowych na usługach Premium Rate przewiduje na koniec 2012 roku. Polkomtel w kwestii wdrożenia systemu powiadamiania o podwyższonym dziennym poziomie kosztów usług Premium Rate z poziomu operatora zajął stanowisko, z którego wynika, że wystarczające jest wysyłanie powiadomień z poziomu agregatora, a zobowiązanie operatorów do wprowadzenia takiej funkcji powinno nastąpić po okresie obowiązywania pierwszego rozwiązania i analizie potrzeby rozszerzania tej funkcji na operatorów. W związku z tym nie zobowiązał się do wprowadzenia tego rozwiązania w określonym terminie.
Ważnym z punktu widzenia klientów rozwiązaniem, omawianym z operatorami, było blokowanie numerów Premium Rate na życzenie klienta.
W tym zakresie Prezes UKE rekomenduje wprowadzenie blokad z podziałem na konkretne serwisy (np. serwisy dla dorosłych, konkursy, gry, inne serwisy subskrypcyjne), kategorie kwotowe lub całości numeracji PR. Blokady wszystkich serwisów PR, w opinii Prezesa UKE, powinny zostać wdrożone najpóźniej pod koniec III kwartału 2011 roku. Docelowo operatorzy powinni wdrożyć system blokady z podziałem na konkretne serwisy (np. serwisy dla dorosłych, konkursy, gry, inne serwisy subskrypcyjne), kategorie kwotowe lub całości numeracji PR.
W kwestii blokowania numerów Premium Rate – operatorzy również wskazują na różne możliwości wprowadzenia takiej usługi dla swoich klientów.
Aktualnie Cyfrowy Polsat i P4 umożliwiają swoim klientom bez dodatkowych opłat blokowanie dostępu do wszystkich usług Premium poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Pozostali operatorzy określili szacunkowy czas potrzebny na wdrożenie tego rozwiązania - PTK Centertel na styczeń 2012, zaś PTC na I kwartał 2012 roku. Polkomtel nie określił terminu wdrożenia systemu blokowania numerów Premium Rate.
Oba rozwiązania techniczne zostały również uwzględnione w nowelizowanych przepisach Prawa telekomunikacyjnego i będą obowiązywały operatorów po wejściu w życie ustawy.
Przyjęcie Kodeksu nie oznacza końca rozmów prowadzonych przy "stole bez kantów". Zgodnie z ustaleniami Prezes UKE będzie co kwartał organizował spotkania wszystkich sygnatariuszy Kodeksu w celu bieżącej analizy sytuacji na rynku usług o podwyższonej opłacie. Umożliwi to zweryfikowanie, czy przyjęte rozwiązania są wystarczające i eliminują nieuczciwe praktyki na runku usług dodanych.

Źródło: UKE

  
  Joomlart