CBE Polska

bcr6

Szanowni Państwo,


Od 1 stycznia 2013 roku roku pojawił się w Polsce nowy instrument, który wykorzystuje mechanizmy rynkowe do wspierania efektywności energetycznej. Tym samym, przedsiębiorstwa energetyczne po raz pierwszy będą musiał wykazać się tzw. białymi certyfikatami, które będą potwierdzać poprawę efektywności energetycznej. Firmy będą musiały zakupić ich 1 proc. w stosunku do dostarczonej energii. 31 grudnia 2012 roku Prezes URE opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej URE ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu dotyczącego wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”. Oferty przetargowe można zgłaszać w terminie do 30 stycznia 2013 r.
System skierowany jest do bardzo szerokiej i zróżnicowanej grupy podmiotów, które należą do różnych branż i niekoniecznie dotychczas miały doświadczenie na rynku energii, bądź w procedurze przetargu. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Gospodarki system przetargów na inwestycje pro-efektywnościowe wspierane tzw. białymi certyfikatami potrwa do 31 grudnia 2015 roku. Będzie miał on dwojaki charakter dla poszczególnych podmiotów rynkowych:

 • Stanie się bowiem skomplikowanym obowiązkiem, dla podmiotów zobligowanych w ustawie tj. dla przedsiębiorstw sprzedających energię elektryczną, ciepło i gaz do odbiorców końcowych. Przedsiębiorstwa będą musiały przedstawić białe certyfikaty prezesowi URE. Gdyby z tego obowiązku nie wywiązały się w wystarczającym stopniu, będą ponosiły konsekwencje finansowe.
 • Jak również bonusem finansowym dla firm, które udowodnią zaoszczędzenie określonej ilości energii poprzez zrealizowanie inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej).

Ponieważ zobligowanym i zainteresowanym podmiotom wciąż brakuje wiedzy na temat nowego systemu, prezentujemy Państwu VI edycję specjalistycznego warsztatu związanego z tematyką nowych systemów wsparcia: "Białe certyfikaty w świetle ostatecznych rozporządzeń wykonawczych", które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2013 roku w Warszawie.


Program wydarzenia bazuje na ostatecznych aktach wykonawczych
(w formie rozporządzeń) do ustawy o efektywności energetycznej. Podczas warsztatów zaprezentowane zostaną konkretne rozwiązania dotyczące realizacji nowych obowiązków, jak również omówiony zostanie każdy z etapów zaprezentowanego poniżej schematu funkcjonowania białych certyfikatów.

Podmiot Działanie
Prezes URE Co najmniej raz w roku ogłasza przetarg na przedsięwzięcia energooszczędnościowe, ustalając jednocześnie wartość świadectw energetycznych przewidzianych do wydania.
Podmiot starający się o uzyskanie świadectwa efektywności energetycznej Zgłasza deklarację przetargową wraz z audytem efektywności energetycznej dla przedsięwzięcia i określa wartość świadectwa (w toe) oraz wartość efektu energetycznego – rozumianego jako stosunek ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia do wartości świadectwa efektywności energetycznej.
URE, przy którym działa Komisja Przetargowa Organizuje przetarg i przyznaje świadectwa w kolejności (od największej) odpowiadającej zadeklarowanej wartości efektu energetycznego do wyczerpania przewidzianej w przetargu wartości świadectw. URE wydaje świadectwa efektywności energetycznej przyznane w wyniku przetargu.
Podmiot – właściciel świadectwa Realizuje przedsięwzięcie zgodnie ze zgłoszoną deklaracją, a następnie zawiadamia Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia i przedstawia audyt efektywności energetycznej potwierdzający, że uzyskana została zadeklarowana oszczędność energii.
Prezes URE Potwierdza, że z świadectwa wydanego dla zrealizowanego przedsięwzięcia przysługują prawa majątkowe zbywalne, które są towarem giełdowym
Podmiot – właściciel świadectwa Może świadectwo sprzedać przedsiębiorstwu energetycznemu, w tym celu zgłasza świadectwo na giełdę.
Przedsiębiorstwa energetyczne Kupują świadectwa energetyczne i przedstawiają je w URE jako dowód zrealizowania oszczędności energetycznych ich obowiązujących. Prezes URE umarza te świadectwa.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia znajdą się zatem:

 • Identyfikacja, zakres obowiązku oraz wyłączenia podmiotowe i przedmiotowe poszczególnych przedsiębiorstw
 • Wykaz i rodzaje podmiotów oraz przedsięwzięć, które nie są zobligowane ale mogą skorzystać z nowego systemu białych certyfikatów
 • Informacje na temat konkurencyjności stosowania różnych energooszczędnych technologii, co pozwoli zwiększyć szanse na wygraną oraz uzyskać maksymalną premię, w stosunku do poniesionych nakładów
 • Procedury przetargowe:
  • Wybór przedsięwzięć, terminy, składanie wniosku, forma, częstotliwość
  • Kto może a kto nie może stawać do przetargu?
  • Scenariusze ewentualnych rozstrzygnięć przetargu oraz czynniki wpływające na wynik
 • System przepływu oraz wydawania białych certyfikatów:
  • Kiedy Prezes URE wydaje świadectwo efektywności i kiedy może odmówić
  • System wydawania BC dla przedsięwzięć niezrealizowanych
 • Rola audytu oraz audytora w procesie pozyskiwania certyfikatów
 • Co powinien zawierać audyt efektywności
 • Kto może sporządzić audyt efektywności? - specyficzne wymogi względem audytorów
 • Rozliczanie obowiązku i system kar
 • Obligatoryjność kar
 • Podstawy wymierzania kary

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane lub zobligowane pozyskaniem białych certyfikatów:

 • Firmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny lub ciepło odbiorcom końcowym
 • Jednostki sektora publicznego (rządowe i samorządowe) zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch środków poprawy efektywności energetycznej z katalogu zawartego w ustawie
 • Podmioty z sektora nieruchomości, szkoły, szpitale, centra handlowe, firmy produkcyjne i usługowe
 • Przedsiębiorstwa, które zmniejszyły zużycie energii dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie
 • Podmioty, które zrealizowały następujące rodzaje przedsięwzięć:
  • izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków
  • modernizację: oświetlenia, urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła
  • odzysk energii w procesach przemysłowych
  • ograniczenie: przepływów mocy biernej, strat sieciowych w ciągach liniowych, strat w transformatorach
 • Podmioty, które stosują do ogrzewania lub chłodzenia energii z odnawialnych źródeł energii (wytwarzanej we własnych instalacjach lub pochodzącej z sieci).

IMGP1242_wmIMGP1246_wmIMGP1248_wmIMGP1250_wmIMGP1258_wmIMGP1266_wmIMGP1271_wmIMGP1273_wmIMGP1276_wmIMGP1284_wmIMGP1285_wmIMGP1286_wmIMGP1289_wmIMGP1290_wmIMGP1294_wmIMGP1297_wmIMGP1298_wmIMGP1300_wmIMGP1305_wmIMGP1307_wmIMGP1310_wmIMGP1311_wmIMGP1312_wm


Joomlart