CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Praktyczne aspekty sporządzania taryf dla wody i odprowadzania ścieków formularz 
Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjne mają obowiązek ustalania taryf na zasadach określonych w Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.  Wniosek taryfowy stanowi podstawę zatwierdzanych przez organ regulacyjnych taryf - czyli właściwych Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jego właściwe sporządzenie jest kluczowym elementem w procedurze zatwierdzania taryf. W praktyce czas poświęcony na dokładne przeanalizowanie danych i ich odpowiednie zaprezentowanie we wniosku, pozwala znacząco skrócić okres weryfikacji prowadzonej przez organ regulacyjny.

Jak zatem sporządzić taryfę uwzględniając wymogi prawa oraz interesy własne i odbiorców? Jak nie narazić się na kontrolę ? Co zrobić by w taryfie pokrywać koszty nie tylko najbardziej pilne i niezbędne, ale również te związane z inwestycjami, modernizacją i rozwojem infrastruktury? Jakie są planowane zmiany regulacyjne, które będą wpływ na metodologię sporządzania taryf? Na te i inne pytania odpowie nasz ekspert podczas specjalistycznych warsztatów "Praktyczne aspekty sporządzania taryf dla wody i odprowadzania ścieków" , który odbędą się w dniu 22 stycznia 2020 roku w Warszawie.


Wśród najważniejszych tematów warsztatów:
 • Jaki status posiadają Wody Polskie w zakresie taryf dla wody i ścieków?
 • Kto i kiedy powinien złożyć wniosek taryfowy i z czego składa się wniosek taryfowy?
 • W jaki sposób Wody Polskie weryfikują wnioski taryfowe, jak wygląda postępowanie w tej sprawie? Kto jest stroną takiego postępowania?
 • Co podlega ocenia Wód Polskich, a co analizie?
 • Jakie rodzaje decyzji mogą wydać Wody Polskie w stosunku do złożonego wniosku taryfowego ? Jak można kwestionować rozstrzygnięcia Wód Polskich?
 • Czy taryfy mogą wejść w życie z mocy prawa?
 • Co to jest taryfa tymczasowa?
 • Kiedy zatwierdzone taryfy wchodzą w życie?
 • Czy zatwierdzone taryfy można zmienić?
 • Jak gromadzić dane potrzebne do prawidłowego sporządzenia wniosku taryfowego ?
 • Jak prawidłowo ustalać niezbędne przychody i dokonać ich alokacji na grupy odbiorców?
 • Co to jest niepodzielony zyska z lat ubiegłych i jak on wpływa na taryfy?
 • Jak prawidłowo wypełnić tabele załączane do wniosku taryfowego?

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
Reprezentantów przedsiębiorstw wod-kan, w tym:
 • Kadrę zarządzającą
 • Osoby zajmujące się sporządzaniem taryf
 • Pracowników działów odpowiedzialnych za ewidencjonowanie kosztów, ich planowanie:
 • Ekonomistów
 • Głównych księgowych
 • Dyrektorów finansowych
 • Kontrolerów kosztów
jak również:
 • Pracowników urzędów gmin oraz zakładów budżetowych, spółek gminnych zajmujący się opracowywaniem wniosków taryfowych
Joomlart