CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegenci
Rejestracja
nowy system klasyfikowania zielonych i zrównoważonych środowiskowo inwestycji formularzSzanowni Państwo,

w dniu 18 czerwca 2020 r. weszły (przyjęte przez Parlament Europejski i Radę.) nowe przepisy UE dot. tzw. taksonomii, tj. określania jakie inwestycje/ działania są ekologiczne i zrównoważone środowiskowo, a jakie nie. Głównym celem taksonomii jest przekierowanie strumienia finansów w kierunku działalności gospodarczych/ inwestycji, które mają szansę w ograniczeniu emisji i zanieczyszczenia środowiska. Ponadto, dostarczenie informacji inwestorom, którzy chcą wiedzieć w co inwestują (ponieważ sektory ograniczające szkodliwość dla środowiska są mniej ryzykowne).

Nowe prawo jest przełomowe, bo obecnie nie ma wspólnego systemu klasyfikacji ani na poziomie UE, ani globalnym, który definiowałby jaką działalność można uznać za "zieloną". W uzgodnionych właśnie ramach określono sześć celów środowiskowych. Są to:

 • łagodzenie zmian klimatycznych; dostosowanie do zmian klimatu;
 • zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
 • przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling;
 • zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola;
 • ochrona i odbudowa różnorodności biologicznej i ekosystemów.

Aby działalność mogła być zakwalifikowana jako zrównoważona pod względem ekologicznym, musiałaby przyczyniać się do realizacji przynajmniej jednego z tych celów i nie szkodzić w znaczący sposób żadnemu z nich.

Taksonomia w kontekście inwestycji infrastrukturalnych - w tzw. przemyśle ciężkim, energetyce, sektorze chemicznym i gazowniczym itp. jest szczególnie problematyczna. Projekty w tych branżach mają szerokie oddziaływanie na środowisko. W zależności od interpretacji poszczególnych kryteriów będzie można bowiem uznać, że inwestycje w pewnych zakresach zarówno utrudniają jak i wspierają realizację celów środowiskowych. Pytanie jak interpretacja może pozwolić na ograniczenie lub wykluczenie wsparcia dla projektów tego typu.
 

Uwaga!
Udostępniamy Państwu link do pobrania niepłatnego nagrania z wystąpienia Martina Spolc na temat #taksonomii. Martin Spolc jest szefem działu zrównoważonego finansowania i technologii Fintech w Dyrekcji Generalnej ds. Usług Finansowych Komisji Europejskiej. Wystąpienie miało miejsce na pierwszej edycji seminarium CBE Polska w dniu 17 listopada więc informacje są jak najbardziej aktualne. By pobrać nagranie wystarczy skorzystać z poniższego linka: https://lnkd.in/eGTxxXC   
Należy się zarejestrować, a na podany mail przyjdzie potwierdzenie z dostępem do nagrania.Jakie branże i działalności będą się kwalifikować do taksonomii UE?

W zakresie dotychczasowych prac Technicznej Grupy Ekspertów Komisji Europejskiej zostały zidentyfikowane kryteria kwalifikacji dla wybranych działalności w ramach poszczególnych branż, które przyczyniają się do realizacji dwóch pierwszych celów środowiskowych (łagodzenia skutków i adaptacji do zmian klimatu):
 • leśnictwo, m.in. zalesianie, rehabilitacja i przywracanie lasów, ponowne zalesianie, zarządzanie lasami, ochrona lasów;
 • rolnictwo, m.in. uprawa roślin wieloletnich i innych niż wieloletnie, produkcja zwierzęca;
 • przemysł, m.in. produkcja technologii niskoemisyjnych, cementu, żelaza, stali, aluminium, wodoru, podstawowej chemii organicznej i nieorganicznej, nawozów, związków azotowych czy tworzyw sztucznych;
 • zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i klimatyzację, m.in. produkcja energii z różnych form źródeł odnawialnych, kogeneracja, przesył, dystrybucja oraz magazynowanie różnych rodzajów energii;
 • dostawa wody oraz gospodarowanie ściekami i odpadami, m.in. pobór, uzdatnianie oraz dostarczanie wody, oczyszczanie ścieków, fermentacja osadów ściekowych, zbieranie, transport i segregacja odpadów, fermentacja oraz kompostowanie bioodpadów, odzysk i recykling odpadów, wychwytywanie oraz wykorzystywanie gazów składowiskowych czy wychwytywanie i transport CO2;
 • transport i magazynowanie, m.in. transport kolejowy pasażerski oraz towarowy, transport publiczny, infrastruktura dla transportu niskoemisyjnego, pojazdy osobowe i użytkowe, transport drogowy towarów, śródlądowy transport wodny pasażerski oraz towarowy;
 • technologie informacyjne i komunikacyjne, m.in. przetwarzanie danych, hosting oraz powiązane działania, rozwiązania w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych oparte na danych;
 • budownictwo i nieruchomości, m.in. nowe obiekty budowlane, renowacje budynków czy obsługa rynku nieruchomości;
 • działalność finansowa i ubezpieczeniowa, tj. ubezpieczenia inne niż na życie;
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, np. projektowanie oraz doradztwo techniczne dotyczące adaptacji do zmian klimatu.
Lista działalności wraz z kryteriami kwalifikacyjnymi w zakresie pozostałych czterech celów środowiskowych zostanie opracowana przez nową techniczną grupę roboczą (w ramach platformy ds. zrównoważonego finansowania) i przedstawiona do marca 2021 r.

Obowiązywanie, terminy, obowiązki sprawozdawczości finansowej:

 • Taksonomia w zakresie dwóch pierwszych celów: łagodzenia i adaptacji do zmian klimatycznych ma być wdrożona do końca 2021 r., zaś implementacja pozostałych czterech celów ma nastąpić do końca 2022 r. Istotnym jest fakt, że następne akty UE będą bazowały na taksonomii, aby np. określić czy dany produkt finansowy spełnia kryteria zrównoważenia. Dotyczyć to będzie inwestorów proponujących produkt finansowy określany jako środowiskowo zrównoważony.
 • Taksonomia w zakresie obowiązków sprawozdawczości (dla dla podmiotów rynku finansowego, ale także bezpośrednio dla spółek sporządzających raporty niefinansowe oraz pośrednio dla wszystkich innych spółek) będzie obowiązywała w odniesieniu do raportów rocznych za rok 2021 sporządzanych od dnia 1 stycznia 2022 roku.

W związku z wątpliwościami w otoczeniu regulacyjnym zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu online: Taksonomia - nowy system klasyfikowania zielonych i zrównoważonych środowiskowo inwestycji, które odbędzie się 14 stycznia 2021 roku, 10:00 - 14:00.
Każdy z uczestników (oprócz prezentacji) otrzyma przed wydarzeniem komplet materiałów dotyczących problematyki taksonomii wraz z aktami prawnymi. Pozwoli to na lepsze przygotowanie się do wykładów, wyselekcjonowanie najbardziej newralgicznych obszarów dla spółki i sformułowanie konkretnych pytań do prowadzącego.


W trakcie szkolenia omówiona zostanie następująca problematyka:
 • Pojęcie taksonomii i najważniejsza terminologia
 • Do jakich spółek będzie miała zastosowanie taksonomia - wskazanie jak należy to ustalić
 • Najważniejsze obowiązki związane z taksonomią
 • Kryteria służące ustaleniu, czy dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako zrównoważona środowiskowo,
 • Wymogi dotyczące przejrzystości,
 • Sankcje za naruszenie przepisów
 • Poszczególne cele środowiskowe
 • Jak taksonomia może się zmieniać w latach 2021-2024,
 • Platforma ds. zrównoważonego finansowania,
 • Relacji taksonomii z innymi aktami prawa UE,
 • implementacja taksonomii w Polsce
Taksonomia, będzie miały w praktyce zastosowanie do wielu podmiotów, m.in.:
 • spółek giełdowych,
 • dużych przedsiębiorstw ze wszystkich branży, które podlegają obowiązkowi publikacji oświadczeń niefinansowych,
 • uczestników rynku finansowego,
 • dużych pożyczkobiorców,
 • funduszy inwestycyjnych,
 • administrację państwową i samorządy

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i restrykcje, spotkanie będzie realizowane w formule online - w czasie rzeczywistym:
 • Podczas webinarium będziecie Państwo widzieć zarówno prezentację jak również prelegentów
 • Będziecie Państwo mieli możliwość zadawania pytań bezpośrednio poprzez wbudowany mechanizm czatu
 • Otrzymacie Państwo od nas mail z instrukcjami, w tym link, który pozwoli uczestniczyć w webinarium
 • Przed webinarium otwieramy "wirtualny pokój szkoleniowy". W tym czasie jesteśmy do Państwa dyspozycji w celu sprawdzenia połączenia
Wymagany sprzęt:
 • komputer ze stabilnym podłączeniem do Internetu,
 • przeglądarka internetowa - aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera (Internet Explorer jest nieodpowiedni)
Joomlart