CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Lokalizacja
Rejestracja
Środki trwałe w praktyce przedsiębiorstw sieciowych: energetycznych, ciepłowniczychformularz

8:30 Poranna kawa
9:30 - 10:15 Definicja środka trwałego w świetle Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” i prawa podatkowego.
 • Rzeczowy charakter
 • Dolna granica wartości
 • Środki trwałe, których użytkowanie rozpoczęło się przed zakończeniem budowy – czyli zdatne do użytkowania ale nie kompletne
 • Prawo własności
  • Budynki wybudowane na cudzym gruncie
  • Budowle wybudowane na cudzym gruncie
  • Ulepszenia w obcych środkach trwałych
  • Umowy kupna-sprzedaży z odroczonym terminem przeniesienia prawa własności
10:30 - 11:15 Akty prawne uzupełniające definicje środka trwałego w kwestii kompletności i zdatności do użytkowania
 • Klasyfikacja Środków Trwałych 2016
 • Kodeks cywilny
 • Definicja nieruchomości
 • Części składowe rzeczy oraz przedmioty połączone z rzeczą jedynie dla przemijającego użytku
 • Urządzenia zwane budowlami
 • Przynależności czyli rzeczy ruchome traktowane jako składowe środków trwałych
 • Prawa związane z własnością rzeczy na przykładzie służebności gruntowych i służebności przesyłu
 • Prawo budowlane a środki trwałe – czyli podejście techniczne a podejście finansowe
  • Różnice między finansową a techniczną definicją budowy
  • Obiekty budowlane a nieruchomości
  • Budynek a budowla
  • Obiekty liniowe
  • Obiekty małej architektury
  • Urządzenia budowlane oraz wyposażenie techniczne będące elementami obiektów budowlanych
  • Likwidacja (rozbiórka) środków trwałych powiązana z budową nowych obiektów
  • Tymczasowe obiekty budowlane
  • Fundamenty wylane pod maszyny i urządzenia
   • Fundamenty na trwałe związane z budynkiem lub budowla
   • Fundamenty nietrwale związane z budynkiem lub budowlą
   • Fundamenty wylane pod urządzenie budowlane trwałe związane z gruntem
   • Fundamenty wylane pod urządzenie nie budowlane trwale związane z gruntem
11:15 - 11:45 Przerwa
11:45 - 12:45 Praktyczne wykorzystanie przepisów technicznych przy ujmowaniu i wycenie środków trwałych na przykładzie:
 • Budynków
 • Pojazdów
 • Zestawów komputerowych
 • Majątku sieciowego – sieci ciepłownicze i energetyczne
Ulepszenia środków trwałych i ich remonty oraz konserwacje Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
 • Podstawowe definicje ( remont, wartość użytkowa, stan początkowy, ulepszenie, korzyści ekonomiczne)
 • Konserwacje
 • Remonty - Klasyfikacja prac remontowych
  • Remonty typowe
  • Remonty planowe
  • Remonty awaryjne
  • Remonty finansowane ze środków inwestycyjnych (remonty wstępne i remonty kapitalne spełniające definicję rekonstrukcje)
  • Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik kosztów remontu lub konserwacji
12:45 - 13:20 Ulepszenia - Klasyfikacja nakładów na ulepszenia środków trwałych
 • Rozbudowa (w tym nadbudowa)
 • Przebudowa
 • Rekonstrukcja
 • Adaptacja
 • Modernizacja w prawie budowlanym i finansowym w świetle wyjaśnień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Ulepszenia w obcych środkach trwałych (inwestycje w obcych obiektach)
 • Szczególny rodzaj ulepszeń związany z pozyskaniem części składowych lub peryferyjnych
 • Nakłady na wartości niematerialne i prawne traktowane jako odpowiednik ulepszeń.
Miary wartości użytkowej
 • Okres ekonomicznej użyteczności
 • Jakość produktów
 • Koszty eksploatacji
 • Wydajność
 • Inne miary
  • Wpływ na środowisko
  • BHP
13:20 - 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 - 14:45 Amortyzacja według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”oraz przepisów podatkowych
 • Odpisy jednorazowe
 • Odpisy rozłożone w czasie
  • Okres ekonomicznej użyteczności aktywa a okres jego wykorzystania w przedsiębiorstwie
  • Obliczanie stawki amortyzacji
  • Wybór metody amortyzacji
  • Ustalenie wartości rezydualnej (końcowej)
  • Weryfikacja stosowanych zasad amortyzacji, w tym stawki i metody amortyzacji
  • Osoby odpowiedzialne za ustalenie i weryfikowanie parametrów amortyzacyjnych
  • Wstrzymanie amortyzacji
14:45 - 15:30 Części peryferyjne i dodatkowe wyposażenie w regulacjach Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
 • Definicja części peryferyjnej.
 • Zasady wydzielania części peryferyjnych na wybranych przykładach.
 • Zasady ewidencji księgowej części peryferyjnych
 • Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego odłączenia części peryferyjnej.
 • Korekty wartości początkowej środków trwałych wynikające z trwałego dołączenia części peryferyjnej.
 • Wydzielenie środka trwałego w wyniku odłączenia części peryferyjnej
 • Dołączenie środka trwałego do wartości początkowej składnika majątku jako części peryferyjnej.

Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego, w tym przypadek szczególny – nieruchomości
15:30 Sesja pytań i odpowiedzi
15:45-16:00 Zakończenie szkolenia

Joomlart