CBE Polska

Article Index
Start
Sponsorzy
pojk

testchem

Od 1990 firma Testchem produkuje i sprzedaje urządzenia do wyposażania laboratoriów chemicznych. Głównym polem działania są urządzenia do pobierania i przygotowywania reprezentatywnych próbek laboratoryjnych. Oferujemy: młynki laboratoryjne, kruszarki laboratoryjne, układy chłodzenia, próbobiorniki, prasy. Testchem jest także wyłączym przedstawicielem japońskich firm Rigaku, produkującej dyfraktometry i spektrometry oraz Nippon Instruments Corporation, dostarczającej urządzenia do oznaczania zawartości rtęci w różnych materiałach.


www.testchem.eu

sgs

Firma SGS jest światowym liderem w dziedzinie kontroli, weryfikacji, badań i certyfikacji.. Zatrudniając ponad 75 000 pracowników, prowadzimy sieć ponad 1 500 oddziałów i laboratoriów na całym świecie. Firma została założona w 1878 r. w Rouen jako francuski punkt kontrolny wysyłki zbóż. W 1919 r. firma została zarejestrowana w Genewie, jako SGS Société Générale de Surveillance.

Naszą główną działalność można podzielić na trzy kategorie:

 • Kontrola: nasza kompleksowa oferta najwyższej, jakości usług w dziedzinie kontroli i weryfikacji, takich jak kontrola stanu i wagi towarów podczas przeładunku pomoże kontrolować ilość i jakość, a także sprostać wymaganiom wszelkich istotnych przepisów prawnych na rozmaitych rynkach i w różnych regionach
 • Badanie: nasza międzynarodowa sieć do przeprowadzania badań laboratoryjnych, obsługiwana przez wykwalifikowany i doświadczony personel pomoże zmniejszyć ryzyko, skrócić czas wprowadzenia produktu na rynek oraz przeprowadzić kontrolę, jakości, bezpieczeństwa i wydajności produktu w świetle obowiązujących standardów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
 • Certyfikacja: dzięki certyfikacji pomożemy Ci w wykazaniu, że Twoje produkty, procesy, systemy lub usługi spełniają krajowe i międzynarodowe normy oraz standardy jak również standardy wymagane przez klienta

Branża Minerals Services
zajmuje się weryfikacją, jakości i ilości paliw stałych, surowców, nawozów sztucznych oraz wyrobami metalurgicznymi.

Kontrola paliw stałych
Oferujemy wysokiej jakości usługi badania jakości i ilości paliw stałych (węgiel, koks, biomasa). Próbki paliw pobierane są i analizowane oparciu o uznane międzynarodowe oraz polskie standardy. Jesteśmy obecni na terenie kopalń, elektrowni, w portach morskich, na terminalach przejściach granicznych, wszędzie tam gdzie odbywają się przeładunki towarów i rozliczenie są transakcje finansowe kupna - sprzedaży.
Nasze kompetencje potwierdza certyfikat akredytacji PCA nadany zarówno w zakresie inspekcji paliw stałych (certyfikat akredytacji jednostki inspekcyjnej AK 013) i w zakresie wykonania badań laboratoryjnych (certyfikat akredytacji laboratorium badawczego AB 313).

Program badań między laboratoryjnych ROUND LAB
Usługa skierowana do laboratoriów wykonujących analizy węgla w zakresie badań podstawowych parametrów handlowych. Program pozwala ocenić, jakość wykonywanych przez laboratorium badań na tle innych laboratoriów. Daje tym samym możliwość monitorowania jakości pracy laboratorium i potwierdzenie kompetencji technicznych wymaganych przez PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Sprawdzenie systemu poboru próbek
Sprawdzanie mechanicznego i ręcznego systemu pobierania i przygotowania próbek w odniesieniu do wytycznych.

Obmiary składowisk
Określamy ilości składowanego na placu paliwa stałego (węgla, koksu, biomasy) przez pomiar ciężaru objętościowego, oznaczenie gęstości nasypowej i pomiaru objętości przy użyciu GPS - 3D Laser Scanner.

Kontrola nawozów, surowców mineralnych i chemikaliów stałych
Weryfikujemy jakość oraz ilość wszelkiego rodzaju surowców mineralnych, nawozów oraz chemikaliów stałych, które są przedmiotem obrotu w handlu. Globalna sieć laboratoriów SGS umożliwia wykonanie na ww. produktach szerokiego zakresu badań.

Kontrola wyrobów oraz surowców hutniczych
W zakresie ilości i jakości surowców i wyrobów hutniczych obejmujemy swoim zakresem szeroką gamę produktów stalowych oraz ich surowców takich jak: złom stalowy, żelazostopy, materiały ogniotrwałe. Zakres typowej usługi obejmuje: weryfikację ilości, jakości, identyfikacje uszkodzeń
i wad towaru, w przypadku złomu i stali również pomiar radiacji gamma. Kontrole wykonywane są w miejscach rozliczeń klientów (huta, zakłady produkcyjne, magazyn, port).

Environmental services
Branża SGS dysponująca siecią niezależnych laboratoriów badawczych, posiadających certyfikat akredytacji na zgodność z normą ISO 17025: 2005, które oferują największy w Polsce zakres analiz laboratoryjnych. Akredytacja laboratorium jest potwierdzeniem posiadania wysokich kompetencji analitycznych zgodnie z obowiązującymi procedurami oraz najwyższego standardu obsługi Klientów. Dysponujemy dużym zespołem w zakresie geologii, hydrogeologii, ochrony powietrza, akustyki oraz BHP , który pozwala realizować ramowe kontrakty obejmujące całokształt zagadnień w zakresie ochrony środowiska oraz BHP.

Usługi eksperckie

 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Pozwolenia zintegrowane IPPC
 • Pozwolenia sektorowe
 • Geologiczna obsługa inwestycji - dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne, projekty robót geologicznych
 • Wiercenia otworów badawczych i piezometrów
 • Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego wraz z mapami rozkładu zanieczyszczeń
 • Projekty rekultywacji składowisk
 • Audyty zgodności (compliance) w zakresie środowiska i bhp
 • Plany gospodarki odpadami, programy ochrony środowiska
 • Strefy ochronne ujęć wody
 • Pełny outsourcing środowiskowy
 • Szkolenia


Usługi analityczno-pomiarowe

 • Pomiary hałasu pochodzącego ze źródeł przemysłowych i komunikacyjnych wraz z modelowaniem akustycznym
 • Pomiary emisji do powietrza oraz badania instalacji ochrony powietrza
 • Badania i pomiary na stanowiskach pracy
 • Kompleksowy monitoring składowisk odpadów wraz z pomiarem osiadania i stateczności skarp
 • Audyty mykologiczne i higieniczne budynków
 • Badanie - audyt wewnętrznej izewnętrznej sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w celu wykrycia ognisk zanieczyszczeń mikrobiologicznych z wykorzystaniem testów ATP II generacji


Usługi analityczne
Potencjał analityczny i zasoby kadrowe laboratorium dają możliwość zaspokojenia wszelkich potrzeb badań środowiskowych w pełnym zakresie z zachowaniem jednolitych standardów i wysokiej wiarygodności badań. Na wyposażeniu laboratorium znajduje się aparatura pomiarowa dedykowana indywidualnie do poszczególnych dziedzin nie dostępna w innych placówkach usługowych i badawczych w Polsce. Wykonujemy analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wód, w tym wody przeznaczonej do spożycia (posiadamy system jakości zatwierdzony przez PPIS), ścieków, komunalnych osadów ściekowych, gleb i gruntów, odpadów oraz powietrza.

Nasi Klienci:

 • Energetyka Zawodowa i Przedsiębiorstwa energetyki cieplnej
 • Przemysł wydobywczy; kopalnie, koksownie
 • Składy węgla
 • Producenci biomasy i przedsiębiorstwa obrotu biomasą
 • Zakłady chemiczne
 • Huty stali i metali kolorowych
 • Firmy zajmujące się handlem, organizacją transportu i spedycji


Siedziba Firmy w Polsce
SGS Polska Sp. z o.o.
Ul. Bema 83
Warszawa 01-233

Telefon: +48 22 329 22 22
Faks: +48 22 329 22 20
e-mail:


www.sgs.pl

 
Joomlart