CBE Polska

Article Index
Start
Nasze doświadczenie
Program
Prelegenci
Rejestracja
pce700

formularzProgram szkolenia online


coffecup_male8:30 - 9:00 Rejestracja uczestników na platformie
coffe cup_male9:00 - 9:45 Wprowadzenie do tematu
Dyrektywa z 11.12.2018 r. nr 2018/2002 zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE
w sprawie efektywności energetycznej – najważniejsze założenia wpływające na prawo krajowe.

Prelegent: dr Zdzisław Muras
coffe cup_male 9:45 - 11:00 Ustawa o efektywności energetycznej – kierunki proponowanych zmian nowelą z 10.03.2021 r. - Struktura i podstawowe podmioty rynku nowości:
 • Najważniejsze pojęcia decydujące o istocie wsparcia, w tym nowość - definicja rozpoczęcia prac zmierzających do realizacji przedsięwzięcia, podmiot paliwowy, wprowadzenie paliw ciekłych do obrotu;
 • Umowa o poprawę efektywności - nowe obszary,
 • Zakres podmiotowy stosowania ustawy – nowy zakres podmiotów zobowiązanych – rynek paliw ciekłych;
 • Zakres przedmiotowy stosowania ustawy – nowe obszary – rodzaje paliw ciekłych;
 • Nowe zakres obowiązków NFOŚ,
 • Poziom realizacji obowiązku dla poszczególnych rodzajów podmiotów zobowiązanych – odrębna ścieżka dla podmiotów z rynku paliw ciekłych;
Prelegent: dr Zdzisław Muras
coffecup_male 11:00 - 11:20 Przerwa
coffe cup_male 11:20 - 12:00 Ustawa o efektywności energetycznej - cd.
 • Programy bezzwrotnych dofinasowań – nowy sposób realizacji obowiązku efektywnościowego? zakres i możliwości skorzystania!
 • Sposoby realizacji obowiązku - realizacja przedsięwzięcia, świadectwa, opłata zastępcza, inne – co, kiedy, ile, jak?
 • Nowe obowiązki giełdy towarowej,
 • Nowe podejście do rozliczenia wykonania obowiązku: czy nadal można rozliczać się po roku, dwóch a może trzech?,
 • Nowy poziom obowiązku krajowego,
 • Środki alternatywne i ich wpływ na wypełnienie obowiązku krajowego.
 • Centralny rejestr oszczędności energii finalnej.

Prelegent: dr Zdzisław Muras
coffe cup_male 12:00 - 13:00 Audyty - podstawa skorzystania z wsparcia - rozwiązania utrwalone i nowości
 • Potwierdzanie ilości uzyskanych oszczędności na potrzeby białych certyfikatów i nie tylko:
 • Audyty efektywności energetycznej jako podstawowe narzędzia potwierdzające uzyskane oszczędności;
 • Rodzaje audytów, minimalny wymagany przepisami zakres informacji i zasady ich sporządzania;
 • Nowy zakres wyłączenia z obowiązkowego audytu;
 • Nowe podejście do weryfikacja audytów efektywności energetycznej;
 • Wymagania dla audytora;
 • Nie uzyskanie wymaganych oszczędności energii a sankcje określone w ustawie o efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw – zakres obowiązku i jego weryfikacja – zmiany:
 • Podmioty zobligowane do wypełnienia obowiązku i zasady jego realizacji, w tym
 • wykonawca audytu, minimalny wymagany przepisami zakres informacji;
 • Nowy zakres wyłączeń z audytu;
 • Nowe podejście do procedury przeprowadzenia audytu;
 • Nowe podejście do informowania Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu.
Prelegent: dr Zdzisław Muras
LUNCH_maly13:00 - 13:40 Przerwa
coffe cup_male13:40 - 14:40 Białe certyfikaty – jak uzyskać:
 • Białe certyfikaty – co to jest?
 • Zakres przedsięwzięć, które mogą zostać przedstawione na potrzeby realizacji obowiązku – czy istnieją jakieś ograniczenia?
 • Wyłączenia i ograniczenia w zakresie korzystania z systemu białych certyfikatów;
 • Zasady wydawania świadectw efektywności energetycznej;
 • Zasady ustalania wartości świadectw efektywności energetycznej,
 • Weryfikacja oszczędności energii finalnej,
 • Zawiadomienie o zakończeniu przedsięwzięcia – nowe podejście,
 • Wniosek o korektę wydanych świadectw – nowe rozwiązania;
 • Możliwość uzyskania świadectw a rozpoczęcie prac – jak nie stracić wsparcia?
 • Sankcje za podanie informacji „nieprawdziwych” – zakres i normatywna procedura postępowania URE.
Prelegent: dr Zdzisław Muras
coffe cup_male14:40 - 15:40 Zasady i zakres wymierzania kar pieniężnych
 • Rozliczenie obowiązku efektywności energetycznej – podmioty zobowiązane;
 • Odpowiedzialność za brak przedstawienia audytu;
 • Zasady wymiaru kar pieniężnych przez prezesa URE;
 • Zakres ochrony sądowej – najnowsze orzecznictwo.

Zmiany w innych ustawach i przepisy przejściowe
 • „Efektywnościowe” zmiany w ustawie – Prawo energetyczne – sygnalizacja;
 • Możliwość rozliczenia za dwa lub trzy lata w okresie przejściowym;
 • Horyzont czasowy realizacji obowiązku;
 • Wejście wżycie ustawy.
Prelegent: dr Zdzisław Muras
15:40 - 16:00 Odpowiedzi na dodatkowe pytania, podsumowanie szkolenia, zakończenie


Joomlart