CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Rejestracja
PRAKTYCZNE ZASADY SPORZĄDZANIA TARYFY DLA CIEPŁA AKTUALNE REGULACJEformularz

9:00 – 11:00
 • Zakres i obszar regulacji - Prawo energetyczne, rozporządzenie taryfowe oraz informacje Prezesa URE
 • Zmiany rozporządzenia taryfowego wprowadzone w 2020 r. oraz w 2021 r. dotyczące m.in. postępowań w zakresie zmiany taryfy dla ciepła oraz rekompensaty poniesionych kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 w 2020 r.
 • Funkcja oraz rola URE w procesie zatwierdzania taryf dla ciepła
 • Natura postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła
 • Czas trwania postępowania
 • Możliwe warianty zakończenia postępowania przez URE

Prelegent: Artur Sadowski, Prezes, DSK Doradztwo Strategia Kapitał
11:00 - 11:30 PRZERWA
11:30 - 13:30
 • Struktura taryfy dla ciepła oraz opłat za ciepło
 • Grupy odbiorców
 • Struktura cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła - obszary działalności ciepłowniczej
 • Zasady stosowania cen ciepła w obrocie
 • Uwarunkowania dotyczące metody kosztowej kalkulacji cen i stawek opłat
 • Plan sprzedaży
 • Planowane koszty - koszty bezpośrednie oraz pośrednie
 • Kalkulacja cen i stawek opłat
 • Przykład obliczeniowy dotyczący kalkulacji cen i stawek opłat metodą kosztową

Prelegent: Artur Sadowski, Prezes, DSK Doradztwo Strategia Kapitał

13:30 - 14:00 PRZERWA
14:00 - 16:00
 • Ujęcie w taryfie dla ciepła zwrotu z zaangażowanego kapitału - kluczowe uwarunkowania
 • Podsumowanie zmiany podejścia do wyznaczania zwrotu z zaangażowanego kapitału wynikającej z Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
 • Zaangażowany kapitał stanowiący podstawę wynagrodzenia - WRA
 • Średni ważony koszt kapitału - WACC
 • Kwota zwrotu z zaangażowanego kapitału możliwa do ujęcia jako element przychodów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat
 • Przykład obliczeniowy dotyczący kalkulacji zwrotu z zaangażowanego kapitału
 • Zasady kalkulacji ceny ciepła wytwarzanego w skojarzeniu z energią elektryczną metodą wskaźnikową (sposób uproszczony)
 • Możliwość zwiększenia wskaźnika referencyjnego „Xc" w zależności od wielkości możliwej produkcji ciepła w źródle
 • Przykład obliczeń dotyczący kalkulacji ceny ciepła wytwarzanej w skojarzeniu z energią elektryczną - metoda uproszczona

Prelegent: Artur Sadowski, Prezes, DSK Doradztwo Strategia Kapitał


Joomlart