CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegent
Rejestracja
PRAKTYCZNE ZASADY SPORZĄDZANIA TARYFY DLA CIEPŁA AKTUALNE REGULACJE formularz


Szanowni Państwo,
Ministerstwo Klimatu z końcem kwietnia br. opublikowało nowelizację rozporządzenia w sprawie zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Nowy model regulacyjny dotyczący sposobu i zasad ustalania taryf dla ciepła przyjął również z początkiem czerwca br. Urząd Regulacji Energetyki. W związku z dużymi zmianami w otoczeniu regulacyjnym i proceduralnym zapraszamy na X edycję specjalistycznego szkolenia w całości poświęconego aspektom opracowywania kalkulacji taryf dla ciepła. Wydarzenie odbędzie się w formule online w dniu 24 sierpnia 2021 roku.

Podczas wydarzenia, regulacje taryfowe zostaną poddane szczegółowej analizie pod kątem skutków dla branży. Ponadto, omówione zostaną:
 • Zakres i obszar regulacji - Prawo energetyczne, rozporządzenie taryfowe oraz informacje Prezesa URE
 • Zmiany rozporządzenia taryfowego wprowadzone w 2020 r. oraz w 2021 r. dotyczące m.in. postępowań w zakresie zmiany taryfy dla ciepła oraz rekompensaty poniesionych kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 w 2020 r.
 • Zakres zmian wprowadzonych do rozporządzenia taryfowego w dniu 24 kwietnia 2021
 • Zmiana dot. kosztów nabycia uprawnień do emisji CO2
 • Jednorazowa rekompensata z tytułu niepokrytych kosztow rozliczenia emisji za 2020
 • Kalkulacja ceny ciepła wytwarzanego w skojarzeniu metodą uproszczoną - art.13 Rozporządzenia taryfowego - aktualne uwarunkowania
 • Efektywność energetyczna - ujęcie w taryfach dla ciepła oraz ew. zmiany w 2020 roku
 • Natura postępowania administracyjnego dotyczącego wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła
 • Czas trwania postępowania
 • Możliwe warianty zakończenia postępowania przez URE
 • Struktura taryfy dla ciepła oraz opłat za ciepło
 • Grupy odbiorców
 • Struktura cen i stawek opłat zawartych w taryfie dla ciepła - obszary działalności ciepłowniczej
 • Zasady stosowania cen ciepła w obrocie
 • Uwarunkowania dotyczące metody kosztowej kalkulacji cen i stawek opłat
 • Plan sprzedaży
 • Planowane koszty - koszty bezpośrednie oraz pośrednie
 • Kalkulacja cen i stawek opłat
 • Przykład obliczeniowy dotyczący kalkulacji cen i stawek opłat metodą kosztową
 • Ujęcie w taryfie dla ciepła zwrotu z zaangażowanego kapitału - kluczowe uwarunkowania
 • Podsumowanie zmiany podejścia do wyznaczania zwrotu z zaangażowanego kapitału wynikającej z Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 28/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r.
 • Zaangażowany kapitał stanowiący podstawę wynagrodzenia - WRA
 • Średni ważony koszt kapitału - WACC
 • Kwota zwrotu z zaangażowanego kapitału możliwa do ujęcia jako element przychodów planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy stanowiących podstawę kalkulacji cen i stawek opłat
 • Przykład obliczeniowy dotyczący kalkulacji zwrotu z zaangażowanego kapitału
 • Zasady kalkulacji ceny ciepła wytwarzanego w skojarzeniu z energią elektryczną metodą wskaźnikową (sposób uproszczony)
 • Możliwość zwiększenia wskaźnika referencyjnego „Xc” w zależności od wielkości możliwej produkcji ciepła w źródle
 • Przykład obliczeń dotyczący kalkulacji ceny ciepła wytwarzanej w skojarzeniu z energią elektryczną - metoda uproszczona
Szkolenie skierowane jest do:
 • Specjalistów ds. taryf
 • Kadry zarządzającej przedsiębiorstwami ciepłowniczymi
 • Dyrektorów finansowych
 • Ekonomistów
 • Głównych księgowych
 • Kontrolerów kosztów


Joomlart