CBE Polska

Article Index
Start
Program
Prelegentka
Rejestracja
pzpe5formularz

9:30
-10:00

Logowanie uczestników
10:00 - 11:30 Na jakich zasadach można aneksować umowy w sprawie zamówienia publicznego -informacje wprowadzające w zakresie przepisów, w tym:
 • umowy zawarte do 31.12.2020 r.
 • umowy zawarte od 1.01.2021 r. w następstwie postępowań wszczętych do31.12.2020 r.
 • umowy zawarte od 1.01.2021 r.
 • umowy zawarte po wybuchu konfliktu zbrojnego

Zmiany nieistotne a zmiany istotne

Czy dopuszczalne są „zmiany” umowy w sprawie zamówienia przed jej zawarciem
Zmiany na podstawie klauzul przeglądowych (adaptacyjnych)

 • wymagane postanowienia umowy, stopień szczegółowości, jaki zakres zmian
 • czy zawsze klauzule przeglądowe są wystarczające
 • czy można na ich podstawie zmienić wynagrodzenie, termin realizacji

Prelegentka:
Andrzela Gawrońska-Baran

11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:15 Zmiany umowy ze względu na nieprzewidziane okoliczności
 • siła wyższa
 • jak rozumieć okoliczności, których nie można było przewidzieć
 • czy i jakie dowody wykonawca powinien przedstawić na uzasadnienie zwłaszcza wzrostu cen – case study na wybranych przykładach
Zmiany umowy tzw. niskowartościowe
 • kiedy możliwe, w jakiej wysokości
 • jak ustalić wartość zmiany umowy
 • czy dopuszczalna jest zmiana tylko wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 2 Pzp
Prelegentka:
Andrzela Gawrońska-Baran
13:15 - 14:00 Przerwa
14:00 - 15:00 Zmiany związane z okolicznościami COVID-19
 • czy i w jakim zakresie dopuszczalne/obowiązkowe są zmiany umowy
 • problemy praktyczne w dokumentowaniu wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego w kontekście dochodzenia zwiększenia wynagrodzenia lub przedłużenia czasu na wykonanie przedmiotu zamówienia
Klauzule waloryzacyjne wskazane w SWZ:
 • określoność i efektywność klauzuli waloryzacyjnej
 • limit dopuszczalnej waloryzacji, etc.
 • przykłady z orzecznictwa KIO

Zasada rebus sic stantibus z kodeksu cywilnego:

 • czy i kiedy zasadna w relacji do umów w sprawie zamówienia publicznego

Prelegentka:
Andrzela Gawrońska-Baran

15:00 Podsumowanie i zakończenie warsztatów

Joomlart