CBE Polska

Article Index
Start
Prelegent
Rejestracja
wopeformularzWarunki uczestnictwa:

Koszt udziału jednej osoby w wydarzeniu to:

1290 zł + 23% VAT

  1. Opłata za udział obejmuje: uczestnictwo w wydarzeniu online, elektroniczne materiały, certyfikat ukończenia szkolenia
  2. Przesłanie do CBE Polska pocztą elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie umowy pomiędzy CBE Polska a Zgłaszającym
  3. Potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu zostaną wysłane wraz z fakturą proforma na podany adres email w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania formularza zgłoszeniowego.
  4. 3 dni robocze przed wydarzeniem uczestnik otrzyma instrukcje logowania oraz indywidualny, jednorazowy kod dostępu. Materiały w wersji elektronicznej zostaną przekazane w przeddzień drogą mailową lub najpóźniej w dniu wydarzenia.
  5. Nadesłanie zgłoszenia jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od daty przesłania formularza zgłoszeniowego ale nie później niż przed wydarzeniem. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest dokonanie wpłaty przed wydarzeniem na konto: CBE Polska ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa; 41 1910 1048 2201 5808 1534 0001 Santander Bank Polska (dawniej Deutsche Bank Polska)
  6. Po otrzymaniu kopii dowodu wpłaty, w ciągu 7 dni roboczych zostanie wystawiona faktura VAT i przesłana pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
  7. Rezygnację z uczestnictwa w wydarzeniu należy przesłać na adres organizatora (mail: )
  8. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa.
  9. Zamiast zgłoszonej osoby w wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  10. W przypadku odwołania zgłoszenia na 30 do 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia pobieramy opłatę manipulacyjną w wysokości 350 PLN + 23% VAT.
  11. Osoby, które uiściły opłatę za wydarzenie a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem otrzymają zwrot 50% opłaty.
  12. Osoby, które nie zapłaciły a odwołują uczestnictwo na 14 do 7 dni przed wydarzeniem są zobowiązane do wniesienia opłaty w wysokości 50% ceny uczestnictwa
  13. Na 7 dni przed wydarzeniem i później nie przyjmujemy odwołań uczestnictwa w wydarzeniu. Osoby, które nie odwołają swej rezerwacji, a nie wezmą udziału w wydarzeniu, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
  14. Kontakt z organizatorem: CBE Polska telefon 22 82 77 123, mail
  15. CBE Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w programie wydarzenia oraz, w szczególnych wypadkach, zmiany terminu wydarzenia


Joomlart