CBE Polska

Spis treści
Start
Program
Partner technologiczny
Prelegenci
Lokalizacja
Rejestracja
pojk3
formularz
Szanowni Państwo

Wszystkie podmioty, które produkują lub wykorzystują paliwa stałe w procesach produkcyjnych są zobligowane do bieżącego uwierzytelniania i badania ich jakości by osiągnąć bilans. Zróżnicowane wymagania odbiorców paliwa zmuszają do przeprowadzania różnorodnych badań w celu wyznaczenia specjalistycznych parametrów charakteryzujących jakość węgla. Jest to związane m. in. z szeregiem norm. Poza powyższym, weryfikacja paliw ma również zasadnicze znaczenie dla zapewnienia zrównoważonej produkcji oraz osiągania sprawności przedsiębiorstw.

Niezwykle istotną kwestią w obecnym czasie jest fakt, iż niespodziewanie nabrały tempa prace nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej niedawno ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, która weszła w życie 10 października 2014 roku. 8 lipca, Dyrektor Monika Salamończyk z Departamentu Prawa Gospodarczego Rządowego Centrum Legislacji zadecydowała oficjalnie o zwolnieniu projektów rozporządzeń dotyczących norm jakości, metodologii, badania i próbkowania paliw stałych z obowiązku rozpatrzenia przez komisję prawniczą. Oznacza to, że rozporządzenia czekają jedynie na podpis Ministra Gospodarki. Merytorycznie nie zmieni się już nic. Cytując RCL Ministerstwo "naniesie jedynie drobne uwagi o charakterze redakcyjnym". Rozporządzenia wejdą więc w życie po 3 miesiącach do momentu ogłoszenia - czyli już jesienią tego roku.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, o których mowa to:
 1. Rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych
 2. Rozporządzenie w sprawie metod badania jakości paliw stałych
 3. Rozporządzenie w sprawie sposobu pobierania próbek paliw stałych

W związku z powyższym, prezentujemy państwu III edycję specjalistycznych warsztatów pt.: "Próbkowanie i ocena jakości paliw stałych - nowe regulacje", które odbędą się w dniu 29 października 2015 roku w Warszawie. Podobnie jak poprzednie edycje, warsztaty zostały przygotowane w ścisłej współpracy z Zakładem Oceny Jakości Paliw Stałych Głównego Instytutu Górnictwa, który jest jednostką certyfikowaną.

Wśród najważniejszych zagadnień szkolenia:
 • Wymagania jakościowe dla miałów i mułów w zależności od miejsca ich wykorzystywania
 • Wymagania jakościowe dla ekogroszków i ekomiałów
 • Wymagania jakościowe dla koksu oraz paliw stałych otrzymanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego w temperaturze powyżej 450 oC
 • Trudności w próbkowaniu zgodnie z normą PN-G-04502:2014-11
 • Badania jakościowe paliw stałych - oznaczanie wymiaru ziarna oraz zawartości nadziarna i podziarna
 • Sposoby minimalizowania wszystkich typów błędów i wyznaczania niepewności
 • Metody pobierania próbek do badań według normy PN-G-04502:2014-11:
  • z przenośników taśmowych, z wagonów kolejowych i samochodów lub z pryzm usypanych po wyładowaniu
  • paliwa z wagonów lub samochodów ( ze statków i barek, ze zwałów, z opakowań jednostkowych)

Do udziału w szkoleniu zapraszamy personel odpowiedzialny za kontrolę jakości paliw w elektrowniach, elektrociepłowniach i ciepłowniach, kopalniach oraz spółkach obrotu paliwami w tym reprezentantów działów:

 • technicznych
 • laboratoriów oceny jakości
 • chemicznych
 • paliw
 • geologicznych i górniczych
 • mierniczych
 • taśmociągów i sortowni
 • produkcji
 • obsługujących systemy poboru próbek paliw stałych, biopaliw stałych, stałych paliw wtórnych i odpadów paleniskowych
 • dozoru technicznego
 • obsługujących systemy nawęglania

Ponadto zapraszamy przedstawicieli firm dostarczających rozwiązania technologiczne przydatne w procesie kontroli jakości paliw (np. wag, urządzeń do automatycznego pobierania próbek itp.)


W związku z nadchodzącymi zmianami, z tego zakresu tematycznego organizujemy również:

kps

Skierowane są do przedstawicieli przedsiębiorstw wydobywających, obracających lub wykorzystujących węgiel w procesach produkcyjnych tj.:
 • elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni
 • podmiotów energochłonnych / przemysłowych odbiorców energii
 • spółek węglowych, kopalni węgla i koksowni, podmiotów pośredniczących w obrocie węglem
Najważniejsze zagadnienia szkolenia:
 • Znowelizowana ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • Rozporządzenie wykonawcze w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych – obowiązywanie, podmioty zobligowane, konsekwencje wprowadzonych zmian dla poszczególnych uczestników rynku
 • Nowa definicja paliw stałych
 • Zmiany w odniesieniu do poszczególnych typów paliw: węglowych sortymentów grubych, średnich, paliw kwalifikowanych, miałów, mułów, antracyt, węgiel koksowy oraz paliw otrzymywanych w procesie przeróbki termicznej węgla kamiennego
 • Eliminacja tzw. niesortu i wyłączenie go z obrotu
 • Wymogi względem certyfikacji paliw wedle normy PN-EN-ISO-EC 17025:2005
 • Utrudnienia w obrocie dla energetyki zawodowej – kwestie przetargowe
 • Nowe normy jakości a obowiązki wynikające z ustawy Prawo energetyczne dotyczące utrzymania zapasów paliw
 • Nowe uprawnienia Inspekcji Handlowej i Służb Celnych względem paliw stałych wprowadzonych do obrotu
 • Konieczność weryfikacji umów na dostawy paliw stałych
Więcej informacji o szkoleniu na stronie: http://cbepolska.pl/pl/nowe-normy-jakosci-dla-paliw-stalych.html

BPW sala male
Skorzystaj z naszego doświadczenia. Z zakresu prawidłowego rozliczania oraz bilansowania paliw energetycznych przeszkoliliśmy dotychczas ponad 800 specjalistów. W naszych szkoleniach brała udział kadra: spółek energetycznych, ciepłowniczych, przemysłowi odbiorcy energii, kopalnie oraz podmioty obracające węglem, firmy doradcze oraz dostawcy przedmiotowych rozwiązań technologicznych i produktowych.

By zobaczyć relacje z archiwalnych szkoleń kliknij TUTAJ

Joomlart